Logo censorsekretariatet
Anke over klagesag

Studerende kan indgive klage over forhold ved prøver.


Studerende kan indgive klage over forhold ved prøver, eksempelvis prøve spørgsmål, prøveforløbet eller bedømmelsen.

Klagen skal være skriftlig og begrundet, og indgives til den relevante uddannelsesinstitution.

Klagen skal indgives senest to uger efter, at bedømmelsen er oplyst til den studerende.

Klagen behandles nu ved institutionen, og hvis den studerende ikke får medhold i sin klage, kan denne anke denne til et eksamensnævn, og der nedsættes et ankenævn.


Checkliste ved opstart af ankenævnssager

Den studerendes anke indgives til uddannelsesinstitutionen, og skal indgives senest to uger efter, at den studerende er oplyst om institutionens afgørelse.

Som noget nyt behandler vi ankesager via Wiseflow ifh. GDPR. Dette betyder, at institutionen har til opgave at oprette flows, hvorefter ankemedlemmerne samt Censorsekretariatet får adgang til dette flow.

Derudover har institutionen til opgave at:

 • Udpege eksamensberettiget lærer og studerende til ankenævnet
 • Sende repræsentanternes kontaktoplysninger til Censorsekretariatet
 • Samle alt relevant materiale og uploade dette til flowet (gerne sorteret så de samme dokumenter og e-mails ikke fremgår flere gange)
 • Klage fra den studerende
 • Opgaven og Eksamensbesvarelsen
 • Gældende studieordning (link eller fil skal være PDF)
 • Informationen til lærer og censor om eksamensklagen
 • Lærer og censors svar på klagen
 • Den studerendes bemærkninger til lærer og censor

OBS: Vi gør opmærksom på at samtlige filer skal være PDF

Censorsekretariatets funktioner

Når Censorsekretariatet får besked om, at der er en ankesag er vi via Censorformandskabet behjælpelige med, at finde to censorer til ankenævnet, hvoraf den ene er formand for ankenævnet, og er den udfarende kræft heri.

Censorsekretariatet sørger for, at ankenævnet bliver oprettet på Wiseflow samt får adgangsgivende link. Her vil de modtage relevant materiale for at kunne behandle ankesagen retmæssigt samt alt relevant information modtaget fra institutionen omkring sagen.

Afregning

 • Institutionen afholder udgiften til dennes repræsentanter i ankenævnet
 • Censorsekretariatet afholder udgiften til ankenævnets censorer
Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet træffer afgørelse på grundlag af det materiale, som dannede grundlag for institutionens afgørelse, og den studerendes anke.

Ankenævnets afgørelse skal være skriftlig og begrundet, og kan gå ud på:

 • Tilbud om ombedømmelse ved nye bedømmere, dog kun ved skriftlige prøver
 • Tilbud om omprøve ved nye bedømmere eller,
 • At den studerende ikke får medhold i anken

Ankenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, med mindre klagen vedrører retlige spørgsmål.

Jf.: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser.