Anke over klagesag
Den studerende kan indgive en skriftlig klage til uddannelsesinstitutionen over retlige og faglige spørgsmål, herunder prøveforløbet, ved en eksamen i et uddannelseselement eller en delprøve.
Faglige spørgsmål ved uddannelsesinstitutionens afgørelse kan indbringes for et ankenævn


Den studerende kan indgive en skriftlig klage til uddannelsesinstitutionen over retlige og faglige spørgsmål, herunder prøveforløbet, ved en eksamen i et uddannelseselement eller en delprøve. Klagefristen er 2 uger, efter at bedømmelsen er meddelt. Klagefristen beregnes tidligst fra det tidspunkt, hvor institutionen har oplyst, at bedømmelsen bliver meddelt.

Vedrører klagen faglige spørgsmål, anmoder uddannelsesinstitutionen straks bedømmerne om at afgive en udtalelse. Bedømmerne skal udarbejde udtalelsen inden for en frist på 2 uger. Juli måned indgår ikke i beregningen af fristen. Bedømmerne skal udtale sig om de faglige spørgsmål i klagen. Klageren skal have lejlighed til at kommentere udtalelserne inden for en frist af mindst 1 uge.

Uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse på baggrund af klagen, bedømmernes faglige udtalelser og klagers eventuelle kommentarer.

Faglige spørgsmål ved uddannelsesinstitutionens afgørelse kan indbringes for et ankenævn. Retlige spørgsmål kan indbringes for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
Den studerende indgiver sin skriftlige klage til institutionen, senest to uger efter at den studerende har modtaget institutionens afgørelse.

Ankenævnet træffer afgørelse på grundlag af det materiale, som lå til grund for uddannelsesinstitutionens afgørelse og den studerendes klage. Nævnets afgørelse skal meddeles til institutionen og klager, senest 2 måneder efter at klagen er indgivet. Juli måned indgår ikke i beregningen.


Checkliste ved opstart af ankenævnssager

Den studerendes anke indgives til uddannelsesinstitutionen, og skal indgives senest to uger efter, at den studerende er oplyst om institutionens afgørelse jf. eksamensbekendtgørelsen.

Institutionen har herefter til opgave at:

  • Udpege eksamensberettiget underviser og studerende til ankenævnet
  • Sende repræsentanternes kontaktoplysninger til Censorsekretariatet (Navn, mail og evt. telefonnummer)
  • Når ankenævnet er på plads - Sende ankesagens materiale til ankenævnet. Ankenævnet træffer afgørelse på grundlag af det materiale, som lå til grund for uddannelsesinstitutionens afgørelse og den studerendes klage.

Ankenævnets afgørelse, kan gå ud på

1) tilbud om ny bedømmelse af en skriftlig opgave (ombedømmelse),

2) tilbud om ny eksamen (omprøve),

3) at klageren ikke får medhold i klagen, eller

4) en kombination af 1-3, hvis eksamen omfatter en skriftlig opgavebesvarelse med mundtligt forsvar.

Faglige spørgsmål ved ankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed.

Retlige spørgsmål ved ankenævnets afgørelse kan indbringes for institutionen, som træffer afgørelse. Klagen skal indgives til institutionen senest 2 uger efter, den studerende har modtaget afgørelsen fra institutionen.

Institutionens afgørelse kan indbringes for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen jf. eksamensbekendtgørelsen.

Censorsekretariatets funktioner

Når Censorsekretariatet får besked om, at der er en ankesag er vi via Censorformandskabet behjælpelige med, at finde to censorer til ankenævnet, hvoraf den ene er formand for ankenævnet, og er den udfarende kræft heri.

Vi vil herefter være det koordinerende bindeled mellem de beskikkede censorer og uddannelsesinstitutionen.

Vi vil derudover være behjælpelige med behandlingen af ankesagen vha. vejledninger samt eventuelle spørgsmål ifm. sagsbehandlingen.

Afregning

  • Institutionen afholder udgiften til dennes repræsentanter i ankenævnet
  • Censorsekretariatet afholder udgiften til ankenævnets censorer
Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet træffer afgørelse på grundlag af det materiale, som lå til grund for uddannelsesinstitutionens afgørelse og den studerendes klage. Nævnets afgørelse skal meddeles til institutionen og klager, senest 2 måneder efter at klagen er indgivet. Juli måned indgår ikke i beregningen.

Ankenævnets afgørelse, kan gå ud på

1) tilbud om ny bedømmelse af en skriftlig opgave (ombedømmelse),

2) tilbud om ny eksamen (omprøve),

3) at klageren ikke får medhold i klagen, eller

4) en kombination af 1-3, hvis eksamen omfatter en skriftlig opgavebesvarelse med mundtligt forsvar.

Faglige spørgsmål ved ankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed.

Jf.: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser.