Anke over klagesag
Den studerende kan indgive en skriftlig klage til uddannelsesinstitutionen over retlige og faglige spørgsmål, herunder prøveforløbet ved en eksamen i et uddannelseselement eller en delprøve.
Faglige spørgsmål ved uddannelsesinstitutionens afgørelse kan indbringes for et ankenævn.


I forbindelse med en ankenævnssag vil der indledningsvis have været en klagesag internt på institutionen. Drejer klagen sig om retslige spørgsmål, skal uddannelsesinstitutionen sende klagen til Styrelsen. Hvis klagen vedrører faglige spørgsmål, anmoder uddannelsesinstitutionen straks bedømmerne om at afgive en udtalelse. Bedømmerne skal herefter udtale sig om de faglige spørgsmål i klagen. Klageren skal derefter have lejlighed til at kommentere udtalelserne.

Uddannelsesinstitutionen træffer til slut afgørelse på baggrund af klagen, bedømmernes faglige udtalelser og klagers eventuelle kommentarer.

Hvis den studerende ikke er enig i afgørelsen, har denne mulighed for at indgive en skriftlig klage og dermed anke afgørelsen.

Et ankenævn vil herefter blive nedsat, som træffer afgørelse på grundlag af det materiale, som lå til grund for uddannelsesinstitutionens afgørelse og den studerendes klage.

Et ankenævn består af fire medlemmer: To beskikkede censorer, en eksaminationsberettiget underviser og en studerende inden for fagområdet.

Ankenævnets afgørelse kan gå ud på:

  • Tilbud om ny bedømmelse af en skriftlig opgave (ombedømmelse).
  • Tilbud om ny eksamen (omprøve).
  • At klageren ikke fĂĄr medhold i klagen.
  • En kombination af 1-3 hvis eksamen omfatter en skriftlig opgavebesvarelse med mundtligt forsvar.

Nævnets afgørelse skal meddeles til institutionen og klager senest 2 måneder efter, at klagen er indgivet. Juli måned indgår ikke i beregningen.

Faglige spørgsmål ved ankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed.

Retlige spørgsmål ved ankenævnets afgørelse kan indbringes for institutionen, som træffer afgørelse.

Institutionens afgørelse kan indbringes for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen.

Hvad er sekretariatets opgave i forbindelse med en ankenævnssag?

Sekretariatet yder administrativ og praktisk bistand for forpersonskaberne, hvorfor vi er behjælpelige med at kontakte de censorer, som er blevet udpeget af forpersonskabet til at sidde i ankenævnet. Censorforpersonskabet kan også vælge sig selv.

Herefter er vi behjælpelige med at udsende vejledninger, skabeloner samt udarbejde kontaktformularen. Derudover kan vi hjælpe med at være kontakt til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen samt hjælpe med forklaring af bekendtgørelsen og gennemgang af processen ifm. ankenævnssager.
Hvad er institutionens opgave i forbindelse med en ankenævnssag?

Institutionen har til opgave at udpege den eksaminationsberettiget underviser samt den studerende. Herefter sørger institutionen for at sende kontaktinformationerne for disse til sekretariatet.

Institutionen sørger også for at videreformidle ankesagsmaterialet til ankenævnet samt videreformidling af ankenævnets afgørelse til de relevante parter herunder den studerende.

Derudover skal institutionen stå til rådighed, hvis ankenævnet har brug for juridisk vejledning eller ved spørgsmål af juridisk karakter.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet træffer afgørelse på grundlag af det materiale, som lå til grund for uddannelsesinstitutionens afgørelse og den studerendes klage. Nævnets afgørelse skal meddeles til institutionen og klager senest 2 måneder efter, at klagen er indgivet. Juli måned indgår ikke i beregningen.

Ankenævnets afgørelse kan gå ud på:

1) Tilbud om ny bedømmelse af en skriftlig opgave (ombedømmelse).

2) Tilbud om ny eksamen (omprøve).

3) At klageren ikke fĂĄr medhold i klagen.

4) En kombination af 1-3 hvis eksamen omfatter en skriftlig opgavebesvarelse med mundtligt forsvar.

Faglige spørgsmål ved ankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed.

Afgørelsen sendes til kontaktpersonen fra institutionen, hvorefter denne sørger for at videreformidle afgørelsen til de relevante parter herunder den studerende.

Honorering

Censorsekretariatet honorer de to beskikkede censorer via nedenstående link (der skal anvendes MitID). I forbindelse med udfyldelse af den digitale blanket bedes I udfylde og vedhæfte arket specificering af timeforbrug:

OBS!: Den eksaminationsberettiget underviser samt den studerende honoreres af institutionen og IKKE Censorsekretariatet.

Hvilke informationer skal Censorsekretariatet bruge fra institutionen, for at kunne opstarte ankenævnet?

Når institutionen bliver bekendt med en forestående ankenævnssag, meddeles dette Censorsekretariatet.

Vi har brug for følgende information for at kunne igangsætte ankesagen:

  • Hvilken uddannelse foregĂĄr ankesagen pĂĄ – evt. hvilket modul/semester?
  • HvornĂĄr blev anken indgivet?
  • Hvis det var en ekstern prøve, hvem var i sĂĄ fald censor?
  • Navn samt kontaktoplysninger pĂĄ den studerende samt den eksaminationsberettiget underviser, som deltager i ankenævnet (dette kan evt. eftersendes, hvis institutionen ikke har mulighed for at udpege disse med det samme).
  • Navn samt kontaktoplysninger pĂĄ kontaktpersonen fra institutionen.

Når sekretariatet har modtaget ovenstående information, kan ankesagen igangsættes.

Sekretariatet vil herefter sende en igangsættelsesmail ud til ankenævnet indeholdende kontaktformular på ankenævnet samt vejledninger osv. Kontaktpersonen fra institutionen sættes cc på mailen, således institutionen også er informeret om, at sagen igangsættes.

Herefter kan institutionen udsende sagsmaterialet for anken.