Logo censorsekretariatet
Information til ansøger
For at blive censor på en given uddannelse skal du sende en beskikkelsesansøgning til Censorformandskabet. Herefter kan Censorformandskabet indstille dig til beskikkelse ved Uddannelses- og Forskningsministeriet. Som censor beskikkes du inden for en fireårig periode.

Censorinstitutionen beskikker hvert fjerde år censorer til beskikkelse i varetagelsen af ekstern censur. Der er i princippet, i henhold til gældende lov, mulighed for løbende optag af censorer, såfremt censorformandskabets vurdering af censorkorpsets størrelse begrunder dette.

Der kan være flere årsager til løbende at foretage rekruttering, fx kan der på uddannelserne ske en revurdering af de eksterne prøvers indhold, så det bliver nødvendigt, at supplere med nye censorer, eller endda revurdere de allerede beskikkede censorers faglighed. Endvidere kan der være et reelt mangel af censorer, hvorfor en ansøgning vurderes hurtigst muligt.

I de tilfælde, hvor der er et reelt mangel vurderes censorerne løbende af censorformandskabet i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, hvorefter de sendes til endelig vurdering i styrelsen. Efter den endelige vurdering, vil Censorsekretariatets administration sende et beskikkelsesbrev til de ny- eller genbeskikkede censorer.

Hvilke uddannelser kan søges til?

Er du interesseret i at blive beskikket censor, kan du enten ansøge eller komme på venteliste her: Interesseret i at blive censor?.

Er der åben for optag og der dermed kan ansøges på en specifik uddannelse, vil der ved siden af uddannelsens navn fremgå et link med teksten "Klik her for at komme til ansøgningsskema". Dette gøres også via Interesseret i at blive censor?

Er der derimod ikke åben for optag på den pågældende uddannelse, kan du skrive dig på venteliste. Det gør du ved at krydse den lille boks af på venstre side af uddannelsens navn. Når du har oprettet dig på venteliste via Interesseret i at blive censor?, vil du modtage besked så snart, der igen eller på ny er åben for ansøgning.

Når vi nærmer os perioden, hvor der skal dannes nye censorkorps, vil du modtage en besked fra sekretariatet med oplysninger om, hvordan du ansøger. Denne proces foregår forud for periodens begyndelse.

Fil
Vejledning til beskikkelsesansøgning
Information omkring ansøgning til beskikkelse

Censorinstitutionen beskikker hvert fjerde år censorer til beskikkelse i varetagelsen af ekstern censur.
I den forbindelse skal et nyt censorkorps være etableret pr. 1. oktober 2021. Du har derfor mulighed for at søge om ny- eller genbeskikkelse fra d. 14. april 2021 til d. 28. april 2021.

Du kan læse mere om hvilke uddannelser Censorsekretariatet varetager samt indholdet af disse under fanen "Uddannelsernes indhold".

Information til institutionerne

I forbindelse med afholdelse af valg på erhvervsakademiernes fuldtids- og deltidsuddannelser ønsker Censorsekretariatet at etablere en faglig proces, således der på sigt tages de nødvendige hensyn til udpegning af censorer til eksterne prøver. Det er vigtigt, at der er det korrekte match imellem den eksterne prøves læringsmål og censors kvalifikationer. Uddannelsesinstitutionerne skal have mulighed for at prioritere de fagligt bedste censorer. Prioritering af den bedste faglige censor har rod ind i valgets begyndelse, herunder beskikkelse af censorer, hvorfor denne henvendelse også skal forstås som et vigtig led i den samlede kvalitetssikring for censorinstitutionen.

I etablering af et censorkorps, sondres der imellem to typer af censorer, de som udspringer af institutionerne herunder institutionscensorer og de som udspringer af erhvervssektoren, herunder aftager censorer. I den forbindelse er det vigtigt at institutionerne rådfører sig med censorformandskaberne, således der bliver indstillet en passende mængde censorer i forhold til eksterne prøver til næstkommende 4 - årige periode. Alle indstillede censorer bliver fagligt vurderet af censorformandskaberne, forud for indsendelse til styrelsen for endelig beskikkelse. Censorformandskabernes opgave at sikre det faglige match imellem den eksterne prøves læringsmål og censors kvalifikationer, inden anmodning om beskikkelse sendes til styrelsen. Det skal desuden tilstræbes, at der er en ligelig fordeling af mandlige og kvindelige censorer i censorkorpsene jf. eksamensbekendtgørelsen.

Såfremt at I som uddannelsesinstitution, rådfører Jer med censorformandskaberne i forbindelse med etablering af kommende censorkorps har I som uddannelsesinstitution en forsikring om, altid at få den bedste faglige censor ud til kommende eksterne prøver. I som uddannelsesinstitution er også altid velkomne til at kontakte Censorsekretariatet vedr. indstilling af censorer.
Information til censorerne / kommende ansøgere

Du ansøger om beskikkelse ved at gå ind på www.censorsekretariatet.dk og vælge menupunktet Interesseret i at blive censor?

For at vi evt. kan gøre brug af dig som censor i den kommende beskikkelsesperiode, skal du oprette en ansøgning på Censorsekretariatets hjemmeside www.censorsekretariatet.dk. Nedenfor finder du en "trin for trin" vejledning til, hvordan du udfylder din ansøgning. Der er seks trin i ansøgningsprocessen.

OBS Er du allerede oprettet som beskikket/ansøger i Censorsekretariatets IT-system, er dine tidligere data gemt i systemet. Derfor er særligt de to første trin nødvendige at tage stilling til i forbindelse med dit ønske om ny- eller genbeskikkelse, herunder stamdata og hvilke beskikkelser, du ansøger. Når alle seks trin alligevel er beskrevet nedenfor, er det fordi, at du som censor er forpligtet til at sikre at alle data i din ansøgning er i overensstemmelse med din nuværende situation, herunder i forbindelse med beskæftigelse, uddannelse, kendskab til uddannelsen m.m., versus studieordningens rammer og læringsmål.

Det er vigtigt, at du som ansøger kan dokumentere at have:

 • Indgående og aktuelt kendskab til uddannelsens mål og metoder
 • Specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen
 • Aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder samt kendskab til aftagernes situation og behov

Ved dannelse af et nyt censorkorps skal der i henhold til eksamensbekendtgørelsen for de erhvervsrettede videregående uddannelser udskiftes mindst én fjerdedel af det eksisterende censorkorps, hvorfor du som censor kan risikere ikke at genhverve din beskikkelse i den nye periode. Denne afbeskikkelse har intet med din faglighed at gøre. Er du derimod tidligere ansøger uden ministeriel beskikkelse, har du mulighed for at blive beskikket til den nye valgperiode.

Det er Censorformandskabet som rådgiver Uddannelses- og Forskningsministeriet i beskikkelse af censorer. Forud for indstillingen til Styrelsen gennemgår og vurderer Censorformandskaberne censorernes ansøgninger. Censorformandskabernes opgave er at sikre det faglige match imellem den eksterne prøves læringsmål og censors kvalifikationer, inden en evt. anmodning om beskikkelse sendes til Styrelsen.

Det er vigtigt, at du udfylder flest mulige informationer, så du giver det bedst mulige grundlag for en vurdering af dine kompetencer, erfaringer og kvalifikationer i forhold til ansøgningen. Det er desuden vigtigt, at der er det korrekte match imellem den eksterne prøves læringsmål og dine kvalifikationer.

I etablering af et censorkorps, sondres der mellem to typer af censorer - Institutionscensorer, som udspringer af institutionerne og Aftagercensorer, som udspringer af erhvervssektoren.

Når din ansøgning er indsendt, vil du modtage en kvittering. Desuden vil du efterfølgende - når din ansøgning er færdigbehandlet - modtage besked om godkendt eller afvist beskikkelsesansøgning på e-mail fra Censorsekretariatets IT-system.

Informationsbrev i forbindelse med opstilling af kandidatur til censorformandskabsvalget, som sker efter dannelsen af et censorkorps, vil blive sendt ud til alle beskikkede censorer. Informationsbrevet indeholder blandt andet al relevant information vedrørende rollen som Censorformand.Opstilling til kandidatur til censorformandskab

Du har som beskikket censor, mulighed for at opstille dit kandidatur til forstående censorformandskabsvalg 2021.

Du har mulighed for at opstille dit kandidatur til højest én af sekretariatet uddannelsesfamilier. Du skal være beskikket censor på mindst én af uddannelserne i en uddannelsesfamilie for at kunne opstille dit kandidatur.

Et censorformandskab skal bestå af én censorformand og en eller flere næstformænd, hvoraf mindst én i censorformandskabet skal være aftagercensor.

Opgaver som et censorformandskab varetager er bl.a.:

 • Rådgive Ministeriet ved beskikkelse af censorer, rådgive uddannelsesinstitutioner og Ministeriet om uddannelsernes kvalitet, relevans og hensigtsmæssighed i forhold til arbejdsmarkedet og videre uddannelsesforløb, på baggrund af censorrapporterne.
 • Afgive en årlig beretning til uddannelsesinstitutionerne og Ministeriet på baggrund af censorrapporterne.
 • Besvare høringer om væsentlige ændringer i uddannelsernes bekendtgørelser- og studieordninger.
 • Være til rådighed for hverv med tilknytning til censorvirksomheden, samt medvirke til en løbende dialog om udviklingen i uddannelserne og eller i faget. Dette sker bl.a. ved, at afholde møder med censorerne i censorkorpset, og kontaktmøder mellem uddannelsesinstitutionerne og censorerne.
 • Forvalte klagesager vedr. censorer
 • Ad hoc opgaver

Nuværende arbejdsopgaver som formandskabet varetager i samarbejde med Censorsekretariatet, er i henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser.

Som censorfor- eller næstformand får man udbetalt sit honorar én gang om året. Øvrige udgifter, så som køretid og kilometer, indberettes og udbetales løbende. Det kan f.eks. være i forbindelse med møder, specifikke opgaver f.eks. nedsat arbejdsgruppe, ankenævnsdeltagelse mv.- alt dette kan der læses meget mere om på Censorsekretariatets hjemmeside- under fanen censorformandskab, hvor alle oplysninger vil være tilgængelige. En generel gennemgang af hjemmesiden vil give et billede af censorinstitutionen generelt samt en forståelse af opgave som censorformandskab.

Interesserede kandidater bedes indsende ansøgning til Censorsekretariatet senest den 24. august 2021 kl. 12.00

til kontakt@censorsekretariatet.dk , Skriv i emnefeltet: kandidat, samt hvilket uddannelsesfamilie du opstiller dit kandidatur til.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Hvilket formandskab du ønsker at opstille som kandidat for
 • Intern eller aftagercensor
 • Baggrund (beskæftigelse, uddannelse m.m.)
 • Begrundelse (Jeg stiller op fordi……)
 • Ansøgningen vedhæftes mailen som et Word dokument – der er ikke mulighed for at vedhæfte yderligere dokumenter.

Tidshorisont og bestemmelser for censorformandskabsvalget

Kandidatliste
Offentliggøres den 27. august 2021 på Censorsekretariatets hjemmeside.

Afstemning den 6. september 2021 kl.12
Afstemningen vil finde sted via Censorsekretariatets hjemmeside på
www.censorsekretariatet.dk. For at kunne stemme på en af de opstillede kandidater, skal du være logget ind på din profil. I venstre side under menupunkterne, skal du klikke ind på Valg. Herinde kan du finde alle kandidaterne, og stemme på den kandidat du mener, skal være en del af censorformandskabet.

Resultatet af nye formandskaber offentliggøres den 7. september 2021
Stemmetal for alle opstillede kandidater offentliggøres på
www.censorsekretariatet.dk
Den kandidat, der har fået flest stemmer, bliver formand.

Stemmelighed ved formand og næstformand
Der foretages omvalg mellem de kandidater, hvor der er stemmelighed. Den der opnår flest stemmer, efter omvalget bliver valgt for den kommende periode.

Valgperiode
Valgperioden for de nye formandskaber vil være fra den 01. oktober 2021 – 30. september 2025

Opgavevaretagelse
Orientering om opgavevaretagelse vil finde sted på et møde mellem Censorsekretariatet og det nye formandskab.


Hvordan ansøger du bedst?

For at lette ansøgningsprocessen for dig har vi lavet en lille guide til, hvad du med fordel kan have klar, når du påbegynder din ansøgning.

Hvad skal du have klar?

Det vil være en fordel for dig, hvis du har:

 • Opdateret CV
 • Eksamensbevis
 • Kursusbevis
 • Evt. Andre dokumenter der kan understøtte din faglighed og kompetencer
 • Bevis for gennemførelse af censoruddannelsen - dette kan du med fordel uploade i din ansøgning, da dette vil blive medregnet i censorformændenes samlede vurdering