Årsberetninger
Årsberetningerne fra Censorformandskabet er en af de vigtigste opgaver censorformandskaber er forpligtet på i henhold til gældende bekendtgørelse om prøver og eksamener i erhvervsrettede videregående uddannelser og som et vigtigt led i kvalitetssikring af uddannelserne. Årsberetningen samler op på de særlige forhold, der har haft betydning for uddannelserne i årets løb. Den afgives på baggrund af censorernes rapporter, der efter endt eksamensforløb skal udfyldes.

Som led i kvalitetssikring af uddannelserne, er Censorformandskabet hvert år, jf. eksamensbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde årsberetninger.

For at kunne evaluere hele vejen rundt, tager årsberetningerne afsæt i eksaminator- og censorrapporterne. Derfor er det utroligt vigtigt for udarbejdelsen, at disse rapporter bliver udfyldt og indsendt. Svarraten på disse rapporter ligger på næsten 100 procent, og der sondres mellem kvalitative og kvantitative spørgsmål i disse. De kvalitative besvarelser er nødvendige for Censorformandskaberne, for at kunne udarbejde årsberetningerne.

Censorrapporterne er derudover vigtige i forbindelse med akkreditering, da uddannelsesinstitutionerne har brug for censorernes vurderinger og input, således at disse kan bidrage til at kvalitetssikre uddannelsernes indhold og eksamensform.

Årsberetningerne kan f.eks. fortælle noget om, hvad der har fyldt på de forskellige uddannelser i løbet af året, allokeringer, konkrete bemærkninger i rapporterne m.m.

Vil du vide mere om censor- og eksaminatorrapporterne klik her: Censor - Censorsekretariatet - her finder du "Introduktion til censors virke" og klikker på "Censorrapport".


Herunder kan du læse årsberetninger fra de forskellige uddannelsesfamilier