Årsberetninger
Årsberetningerne fra censorforpersonskabet er en af de vigtigste opgaver, censorforpersonskaberne er forpligtet på i henhold til gældende bekendtgørelse om prøver og eksamener i erhvervsrettede videregående uddannelser og som et vigtigt led i kvalitetssikring af uddannelserne. Årsberetningen samler op på de særlige forhold, der har haft betydning for uddannelserne i årets løb. Den afgives på baggrund af censorernes rapporter, der efter endt eksamensforløb skal udfyldes.

Som led i kvalitetssikring af uddannelserne er censorforpersonskaberne hvert år forpligtet til at udarbejde årsberetninger, jf. censorbekendtgørelsen.

For at kunne evaluere hele vejen rundt tager årsberetningerne afsæt i eksaminator- og censorrapporterne. Derfor er det utroligt vigtigt for udarbejdelsen, at disse rapporter bliver udfyldt og indsendt. Svarraten på rapporterne ligger på næsten 100 procent, og der sondres mellem kvalitative og kvantitative spørgsmål i disse. De kvalitative besvarelser er nødvendige for censorforpersonskaberne for at kunne udarbejde årsberetningerne.

Censorrapporterne er derudover vigtige i forbindelse med akkreditering, da uddannelsesinstitutionerne har brug for censorernes vurderinger og input, således at disse kan bidrage til at kvalitetssikre uddannelsernes indhold og eksamensform.

Årsberetningerne kan f.eks. fortælle noget om, hvad der har fyldt på de forskellige uddannelser i løbet af året, allokeringer, konkrete bemærkninger i rapporterne m.m.

Vil du vide mere om censor- og eksaminatorrapporterne - klik her: Censor - Censorsekretariatet. Her finder du 'Introduktion til censors virke' og klikker på 'Censorrapport'.


Herunder kan du læse årsberetninger fra de forskellige uddannelsesfamilier