Eksaminator
Eksaminatorernes rolle er at eksaminere samt sikre og guide de studerende igennem en fair eksamen i samarbejde med censor.
Eksaminator s√łrger for at forberede de studerende, hj√¶lpe med praktiske foranstaltninger, og vejleder de studerende op til eksamen.
Eksaminator sikrer igennem aftale med censor, at eksamen bygger på dialog.
Eksaminator karakterfastsætter sammen med censor under votering.

Du som eksaminator har en vigtig rolle i forhold til censor. Det er meget vigtigt at du som eksaminator tager godt imod censor og laver en forventningsafstemning forud for eksamen. Endvidere er det vigtigt, at censor forsynes med al n√łdvendig materiale, s√•ledes at der ikke opst√•r tvivlssp√łrgsm√•l i forbindelse med afvikling af det eksterne censorat. N√•r eksamen er afviklet er det vigtigt, at du som eksaminator udfylder din eksaminatorrapport, s√•ledes det bliver muligt at censorforpersonskabet at evaluere censors rolle i forhold til den specifikke eksamen. Nedenst√•ende finder du mere og andet materiale, som guider dig i rollen som eksaminator i forhold til afholdelse af ekstern censur.

Introduktion til eksaminators virke

Herunder finder du introduktion til dit virke som eksaminator. Introduktionen er delt op efter, hvad rollen som eksaminator bl.a. indeb√¶rer f√łr, under og efter eksamen.

F√łr eksamen

Bestilling af censor

Som eksaminator er det vigtigt, at du i god tid f√łr eksamensdato eksempelvis f√•r oplyst bestillerne om:

 • Hvorn√•r eksamen afholdes - herunder dato og eventuelt tidspunkt.
 • Antallet af forventede eksaminander.

Fors√łg at v√¶re fleksibel i forhold til, hvad der kan lade sig g√łre i forhold til censor - ogs√• ang√•ende tidspunkt, eksamensdato osv.

Vigtigt: Som eksaminator kan du v√¶re opm√¶rksom p√•, om den censor du skal sidde sammen med til den p√•g√¶ldende eksamen er eller har v√¶ret din kollega inden for de seneste to √•r. Dette g√¶lder ogs√•, hvis censor har v√¶ret ansat som eksempelvis timel√¶rer, eksaminator ved interne pr√łver, vejleder, udl√•nt fra anden institution, osv. Hvis ovenst√•ende er tilf√¶ldet, er det ikke tilladt for censor at deltage ved den p√•g√¶ldende eksamen, jf. censorbekendtg√łrelsens ¬ß22, stk. 2.

Forventningsafstemning

Forud for eksamen er det en god idé at foretage en forventningsafstemning med censor for at undgå eventuelle gnidninger.

Som eksaminator er det derved væsentligt at vide, hvad censors rolle indebærer.

Censors opgave er at p√•se, at eksamen foreg√•r i overensstemmelse med de m√•l og √łvrige krav, der er sat for denne. Derudover medvirker censor til at p√•se, at denne gennemf√łres i overensstemmelse med de g√¶ldende regler samt medvirker til og p√•ser, at de studerende f√•r en ensartet og retf√¶rdig behandling, og at deres pr√¶stationer f√•r en p√•lidelig bed√łmmelse.

Den gode adf√¶rd som eksaminator (f√łr eksamen)

 • Kom i god tid inden eksamen begynder. P√• den m√•de er der ogs√• god tid til at forventningsafstemme og skabe den gode dialog med censor inden eksamensstart.
 • Fremst√• positiv og pragmatisk.

Tavshedspligt

Eksaminatorerne er på samme måde som censorerne omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt.

Habilitet

Eksaminatorerne er på samme måde som censorerne omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet.

Under eksamen

Hvad skal eksaminator bl.a. være opmærksom på under eksamen?

Eksaminator skal være opmærksom på om censor:

 • Har indg√•ende og aktuelt kendskab til uddannelseselementets foruds√¶tninger, m√•l og metoder.
 • Har specifik kompetence inden for et eller flere faglige delomr√•der, som indg√•r i uddannelsen.
 • Har aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder have kendskab til aftagernes situation og behov.

Notatpligt

Eksaminator og censor skal igennem forl√łbet g√łre notater om pr√¶sentationer og karakterfasts√¶ttelse til brug ved udarbejdelse af en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst 1 √•r, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet. I den forbindelse er det vigtigt at g√łre opm√¶rksom p√•, at studerende kan bede om aktindsigt i notaterne i forbindelse med en eventuel klagesag.

Tavshedspligt og inhabilitet

Eksaminatorerne er på samme måde som censorerne omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.

Plagiering

Hvorvidt der er tale om plagiering er overordnet institutionens ansvar. Opdages der dog f√łrst plagiering under selve eksamen, bortvises den studerende.

Den gode adfærd som eksaminator (under eksamen)

 • Fremst√• positiv og pragmatisk.
 • Accept√©r forskelligheder.
 • Skab den gode dialog med afs√¶t i faglig viden via f.eks. gode sp√łrgeteknikker.
 • Det er vigtigt, at censorerne ikke overtager eksaminationen. Det er derfor v√¶sentligt med forventningsafstemningen f√łr eksamensstart.
 • Fokus p√• den studerende.
 • Husk notatpligten.

Votering

Voteringen er IKKE offentlig. Der er under en votering kun adgang for bed√łmmerne. Den studerende skal tage alle sine ting med ud under voteringen.

Karakteren tager kun afs√¶t i selve eksaminationen med afs√¶t i studieordningens m√•ls√¶tning og karakterbekendtg√łrelsen. Tilbagemelding sker i henhold til 7-trinsskalaens formuleringer. Se herunder:

Ved uenighed om karakter
Er eksaminator og censor ikke enige om karakteren, giver de hver en karakter. Karakteren for pr√łven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til n√¶rmeste karakter i karakterskalaen. Ligger gennemsnittet midt imellem to karakterer, er den endelige karakter n√¶rmeste h√łjere karakter, hvis censor har givet den h√łjeste karakter, og ellers n√¶rmeste lavere karakter.
Er eksaminator og censor ikke enige om, hvorvidt pr√¶stationen skal bed√łmmes til ¬ĽBest√•et¬ę eller ¬ĽIkke best√•et¬ę, er censors bed√łmmelse afg√łrende.

Efter eksamen

Eksaminator- og censorrapporter

Rapporterne skal udfyldes umiddelbart efter endt eksamen og er helt centrale for kvalitetssikringen af eksamener og uddannelser. Rapporterne er forpersonskabernes vigtigste redskab i kvalitetssikringsarbejdet og danner baggrund for den √•rlige beretning. Derfor har rapporternes indhold stor betydning, uanset om indholdet er af positiv karakter med eksempler p√•, hvad der fungerer godt eller om der, med udgangspunkt i det afholdte eksamensforl√łb, er behov for forbedring for at kunne sikre uddannelsens kvalitet, relevans og de studerendes eksamen.

Ud fra rapporterne vil censorforpersonskaberne foretage de n√łdvendige tiltag, hvis de vurderer, at der er forhold, som institutionen eller censorerne kan forbedre.

Du udfylder rapporterne ved at:

Logge ind på din profil på www.censorsekretariatet.dk.

Såfremt du ikke har dine adgangsoplysninger, skal du trykke på 'glemt adgangskode'.

 • G√• ind under eksaminatordelen og v√¶lg Pr√łver.
 • Find den aktuelle pr√łve.
 • Udfyld skemaet med sp√łrgsm√•l.
 • Tryk 'indsend' n√•r rapporten er udfyldt.

Sp√łrgsm√•l i eksaminatorrapporterne:

 • Blev der indledningsvist lavet en forventningsafstemning i forhold til pr√łvens gennemf√łrsel mellem dig og censor?
 • Oplevede du censors forberedelse til pr√łven som tilfredsstillende?
 • Virkede censors faglige kompetencer relevante i forhold til l√¶ringsm√•lene?
 • Har der overvejende v√¶ret enighed om bed√łmmelsen af den/de enkelte studerende?
 • I hvilket omfang tog censor noter i forhold til den enkelte studerendes pr√¶station?
 • Medvirkede censor til at overholde tidsplanen?
 • Var censors adf√¶rd og kommunikation tilfredsstillende?
 • Havde censor samlet set forst√•et sin rolle som censor?
 • Var samarbejdet mellem dig og censor samlet set velfungerende?
 • Hvad er din samlede vurdering af pr√łvens gennemf√łrelse?

Klage over eksamen og notatpligt

Den studerende kan indgive en skriftlig klage til uddannelsesinstitutionen over retlige og faglige sp√łrgsm√•l, herunder pr√łveforl√łbet, jf. eksamensbekendtg√łrelsen. Klagefristen er p√• 2 uger, efter bed√łmmelsen er meddelt til den studerende.
En udtalelse ang√•ende klagen tager afs√¶t i notatpligten - her er det vigtigt med tydelige henvisninger til m√•lbeskrivelser og karakterbekendtg√łrelsen.

Notaterne, der er taget under eksamen, skal opbevares i 1 år.

Eksaminatorrapport

Eksaminatorrapporten er som nævnt ovenfor et vigtigt redskab i kvalitetssikringsarbejdet for forpersonskaberne. Du udfylder eksaminatorrapporten ved at:

Logge ind på din profil på www.censorsekretariatet.dk.

Såfremt du ikke har dine adgangsoplysninger, skal du trykke på 'glemt adgangskode'.

 • G√• ind under eksaminatordelen og v√¶lg Pr√łver.
 • Find den aktuelle pr√łve.
 • Udfyld skemaet med sp√łrgsm√•l.
 • Tryk 'indsend' n√•r rapporten er udfyldt.

V√¶r opm√¶rksom p√•, at ALLE sp√łrgsm√•l i eksaminatorrapporten skal besvares, f√łr rapporten kan indsendes!

Eksaminatorrapportsp√łrgsm√•l:

 • Blev der indledningsvist lavet en forventningsafstemning i forhold til pr√łvens gennemf√łrsel mellem dig og censor?
 • Oplevede du censors forberedelse til pr√łven som tilfredsstillende?
 • Virkede censors faglige kompetencer relevante i forhold til l√¶ringsm√•lene?
 • Har der overvejende v√¶ret enighed om bed√łmmelsen af den/de enkelte studerende?
 • I hvilket omfang tog censor noter i forhold til den enkelte studerendes pr√¶station?
 • Medvirkede censor til at overholde tidsplanen?
 • Var censors adf√¶rd og kommunikation tilfredsstillende?
 • Havde censor samlet set forst√•et sin rolle som censor?
 • Var samarbejdet mellem dig og censor samlet set velfungerende?
 • Hvad er din samlede vurdering af pr√łvens gennemf√łrelse?
Ofte stillede sp√łrgsm√•l
1. Skal jeg lave en eksaminatorrapport efter hver eksamen?

Ja, eksaminatorrapporterne er vigtige redskaber i arbejdet med ensartethed og kvalitet i uddannelserne. Du udfylder rapporten efter endt eksamen ved at:

 • Logge ind p√• www.censorsekretariatet.dk.
 • Find den aktuelle pr√łve.
 • Udfyld skemaet med sp√łrgsm√•l.
 • Tryk 'indsend' n√•r rapporten er udfyldt.
2. Eksaminator er ikke enig med censor om karakteren

Medvirker en eksaminator og en censor ved bed√łmmelsen, gives bed√łmmelsen efter dr√łftelse mellem dem.

Er eksaminator og censor ikke enige om karakteren, giver de hver en karakter. Karakteren for pr√łven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til n√¶rmeste karakter i karakterskalaen. Ligger gennemsnittet midt imellem to karakterer, er den endelige karakter n√¶rmeste h√łjere karakter, hvis censor har givet den h√łjeste karakter, og ellers n√¶rmeste lavere karakter.

Er eksaminator og censor ikke enige om, hvorvidt pr√¶stationen skal bed√łmmes til ¬ĽBest√•et¬ę eller ¬ĽIkke best√•et¬ę, er censors bed√łmmelse afg√łrende.

3. Hvorfor skal jeg som eksaminator oprettes med CPR-nr.?

N√•r din institution bestiller censorer via www.censorsekretariatet.dk, bliver du oprettet som eksaminatorer via dit CPR- nr. Dette g√łres for, at Censorsekretariatet kan overholde bestemmelsen om gensidig censur.

4. Hvorfor modtager jeg påmindelser om at udfylde en eksaminatorrapport, som jeg har udfyldt?

Hvis du har udfyldt en eksaminatorrapport og efterf√łlgende modtager en p√•mindelse om at udfylde den, er din rapport ikke blevet registreret i systemet. Det kan √©n eller flere af nedenst√•ende forklaringer v√¶re √•rsag til:

1. Har du husket at trykke 'Indsend' efter udfyldelse? √ėverst p√• sk√¶rmen vil det fremg√•, om rapporten er indsendt eller ej.

2. Har du besvaret ALLE sp√łrgsm√•l? Rapporten kan f√łrst indsendes, n√•r alle sp√łrgsm√•l er besvaret.

3. Har du angivet en negativ graduering i forbindelse med et sp√łrgsm√•l, kan rapporten ikke indsendes uden en kommentar hertil.

4. Hvis du har v√¶ret eksaminator p√• en pr√łve med flere pr√łvenumre, kan du tjekke op p√•, om du har udfyldt en rapport for alle pr√łver.

Er du i tvivl, om rapporten er udfyldt korrekt, kan du med fordel scrolle den igennem. Eventuelle fejl og mangler vil v√¶re markeret med r√łd.

Vejledning til din profil på www.censorsekretariatet.dk

Her kan du finde en vejledning til, hvordan du bruger vores hjemmeside og din profil herpå.

Fil
Vejledning til din profil på www.censorsekretariatet.dk