Logo censorsekretariatet
Eksaminator
Eksaminatorernes rolle er at eksaminere, sikre og guide de studerende igennem en fair eksamen i samarbejde med censor.
Eksaminator sørger for at forberede de studerende, hjælpe med praktiske foranstaltninger, og vejleder de studerende op til eksamen.
Eksaminator sikrer igennem aftale med censor, at eksamen bygger på dialog.
Eksaminator karakterfastsætter sammen med censor under votering.

Du som eksaminator har en vigtig rolle i forhold til censor. Det er meget vigtigt at du som eksaminator tager godt imod censor og laver en forventningsafstemning forud for eksamen. Endvidere er det vigtigt at censor forsynes med al nødvensig materiale, således at der ikke opstår tvivlspørgsmål i forbindelse med afvikling af det eksterne censorat. Når eksamen er afviklet er det vigtigt at du som eksaminator udfylder din eksaminatorrapport, således at det bliver muligt at censorformandskabet at evaluere censors rolle i forhold til den specifikke eksamen. Nedenstående finder du mere og andet materiale, som guider dig i rollen som eksaminator i forhold til afholdes af ekstern censur.

Censor- og Eksaminatorrapporter

Rapporterne skal udfyldes umiddelbart efter endt eksamen, og er helt centrale for kvalitetssikringen af eksamener og uddannelser. Rapporterne er formandskabernes vigtigste redskab i kvalitetssikringsarbejdet, og danner baggrund for den årlige beretning. Derfor har rapporternes indhold stor betydning uanset om indholdet er af positiv karakter med eksempler på, hvad der fungerer godt eller om der, med udgangspunkt i det afholdte eksamensforløb, er behov for forbedring for at kunne sikre uddannelsens kvalitet, relevans og de studerendes eksamen.

Ud fra rapporterne vil censorformandskaberne foretage de nødvendige tiltag, hvis de vurderer, at der er forhold som institutionen eller censorerne kan forbedre.

Eksaminatorrapport

Eksaminatorrapporten er som nævnt ovenfor et vigtigt redskab i kvalitetssikringsarbejdet for formandskaberne. Du udfylder eksaminatorrapporten ved at:

logge ind på din profil på www.censorsekretariatet.dk

Så frem at du ikke har dine adgangs oplysninger klik ”glemt adgangskode”

 • Gå ind under eksaminatordelen og vælg Prøver
 • Find den aktuelle prøve
 • Udfyld skemaet med spørgsmål
 • Tryk indsend når rapporten er udfyldt

Eksaminatorrapportsspørgsmål:

 • Blev der indledningsvist lavet en forventningsafstemning i forhold til prøvens gennemførsel mellem dig og censor?
 • Oplevede du censors forberedelse til prøven som tilfredsstillende?
 • Virkede censors faglige kompetencer relevante i forhold til læringsmålene?
 • Har der overvejende været enighed om bedømmelsen af den/de enkelte studerende?
 • I hvilket omfang tog censor noter i forhold til den enkelte studerendes præstation?
 • Medvirkede censor til at overholde tidsplanen?
 • Var censors adfærd og kommunikation tilfredsstillende?
 • Havde censor samlet set forstået sin rolle som censor?
 • Var samarbejdet mellem dig og censor samlet set velfungerende?
 • Hvad er din samlede vurdering af prøvens gennemførelse?
Ofte stillede spørgsmål
Skal jeg lave en eksaminatorrapport efter hver eksamen?

Ja, eksaminatorrapporterne er vigtige redskaber i arbejdet med ensartethed og kvalitet i uddannelserne. Du udfylder rapporten efter endt eksamen ved at:

 • Logge ind på www.censorsekretariatet.dk.
 • Find den aktuelle prøve
 • Udfyld skemaet med spørgsmål
 • Tryk indsend når rapporten er udfyldt
Eksaminator er ikke enig med censor om karakteren

Medvirker en eksaminator og en censor ved bedømmelsen, gives bedømmelsen efter drøftelse mellem dem.

Er eksaminator og censor ikke enige om karakteren, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Ligger gennemsnittet midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers nærmeste lavere karakter.

Er eksaminator og censor ikke enige om, hvorvidt præstationen skal bedømmes til »Bestået« eller »Ikke bestået«, er censors bedømmelse afgørende.

Hvorfor skal jeg som eksaminatoer oprettes med CPR nr?

Når din institution bestiller censorer via www.censorsekretariatet.dk bliver du oprettet som eksaminatorer via dit CPR- nr. Dette gøres for at Censorsekretariatet kan overholde paragraffen omkring gentagende og gensidig censur.