Eksaminator
Eksaminatorernes rolle er at eksaminere, sikre og guide de studerende igennem en fair eksamen i samarbejde med censor.
Eksaminator sørger for at forberede de studerende, hjælpe med praktiske foranstaltninger, og vejleder de studerende op til eksamen.
Eksaminator sikrer igennem aftale med censor, at eksamen bygger på dialog.
Eksaminator karakterfastsætter sammen med censor under votering.

Du som eksaminator har en vigtig rolle i forhold til censor. Det er meget vigtigt at du som eksaminator tager godt imod censor og laver en forventningsafstemning forud for eksamen. Endvidere er det vigtigt at censor forsynes med al nødvendig materiale, således at der ikke opstår tvivlsspørgsmål i forbindelse med afvikling af det eksterne censorat. Når eksamen er afviklet er det vigtigt at du som eksaminator udfylder din eksaminatorrapport, således at det bliver muligt at censorformandskabet at evaluere censors rolle i forhold til den specifikke eksamen. Nedenstående finder du mere og andet materiale, som guider dig i rollen som eksaminator i forhold til afholdelse af ekstern censur.

Introduktion til eksaminators virke

Herunder finder du introduktion til dit virke som eksaminator. Introduktionen er delt op efter, hvad rollen som eksaminator bl.a. indebærer før, under og efter eksamen.

Før eksamen

Bestilling af censor

Som eksaminator er det vigtigt, at du i god tid før eksamensdato får oplyst bestillerne om:

 • Hvornår afholdes eksamen - dato, evt. tidspunkt
 • Antallet af forventede eksaminander
 • Osv.

Forsøg at være fleksibel i forhold til, hvad der kan lade sig gøre i forhold til censor også ang. tidspunkt, eksamensdato osv.

Forventningsafstemning

Forud for eksamen er det en god idé at foretage en forventningsafstemning med censor for at undgå eventuelle gnidninger.

Som eksaminator, er det derved væsentligt at vide, hvad censors rolle indebærer.

Censors opgave er at påse, at eksamen foregår i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, der er sat for denne. Derudover medvirker censor til at påser, at denne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler, og medvirker til og påser, at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse

Den gode adfærd som eksaminator (før eksamen)

 • Kom i god tid inden eksamen begynder. På den måde, er der også god tid til en forventningsafstemme og skabe den gode dialog med censor inden eksamensstart.
 • Fremstå positiv og pragmatisk

Tavshedspligt

Eksaminatorerne er på samme måde som censorerne omfattet af forvaltningslovens bestemmelser og tavshedspligt.

Habilitet

Eksaminatorerne er på samme måde som censorerne omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet.

Under eksamen

Hvad skal eksaminator bl.a. være opmærksom på under eksamen?

Eksaminator skal være opmærksom på, om censor:

 • Har indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder
 • Har specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen
 • Har aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder have kendskab til aftagernes situation og behov

Notatpligt

Censor og eksaminator skal begge gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen.
I en eventuel klagesag vil disse notater anvendes ved udarbejdelse af en udtalelse.

Notaterne skal opbevares i 1 år.

Vær opmærksom på, at de studerende kan søge aktindsigt i notaterne både ved eksaminator og censor.

Tavshedspligt og inhabilitet

Eksaminatorerne er på samme måde som censorerne omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.

Plagiering

Hvorvidt der er tale om plagiering er overordnet institutionens ansvar. Opdages der dog først plagiering under selve eksamen, bortvises den studerende.

Den gode adfærd som eksaminator (under eksamen)

 • Fremstå positiv og pragmatisk
 • Acceptér forskelligheder
 • Skab den gode dialog med afsæt i faglig viden via f.eks. gode spørgeteknikker
 • Det er vigtigt, at censorerne ikke overtager eksaminationen. Det er derfor væsentligt med forventningsafstemningen før eksamensstart.
 • Fokus på den studerende
 • Husk notatpligten

Votering

Voteringen er IKKE offentlig. Der er under en votering kun adgang for bedømmerne. Den studerende skal tage alle sine ting med ud under voteringen.

Karakteren tager kun afsæt i selve eksaminationen med afsæt i studieordningens målsætning og karakterbekendtgørelsen. Tilbagemelding sker i henhold til 7-trinsskalaens formuleringer. Se herunder:

Ved uenighed om karakter
Er eksaminator og censor ikke enige om karakteren, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Ligger gennemsnittet midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers nærmeste lavere karakter.
Er eksaminator og censor ikke enige om, hvorvidt præstationen skal bedømmes til »Bestået« eller »Ikke bestået«, er censors bedømmelse afgørende.

Efter eksamen

Eksaminator- og censorrapporter

Rapporterne skal udfyldes umiddelbart efter endt eksamen, og er helt centrale for kvalitetssikringen af eksamener og uddannelser. Rapporterne er formandskabernes vigtigste redskab i kvalitetssikringsarbejdet, og danner baggrund for den årlige beretning. Derfor har rapporternes indhold stor betydning uanset om indholdet er af positiv karakter med eksempler på, hvad der fungerer godt eller om der, med udgangspunkt i det afholdte eksamensforløb, er behov for forbedring for at kunne sikre uddannelsens kvalitet, relevans og de studerendes eksamen.

Ud fra rapporterne vil censorformandskaberne foretage de nødvendige tiltag, hvis de vurderer, at der er forhold som institutionen eller censorerne kan forbedre.

Du udfylder rapporterne ved, at:

logge ind på din profil på www.censorsekretariatet.dk

Så frem at du ikke har dine adgangs oplysninger klik ”glemt adgangskode”

 • Gå ind under eksaminatordelen og vælg Prøver
 • Find den aktuelle prøve
 • Udfyld skemaet med spørgsmål
 • Tryk indsend når rapporten er udfyldt

Spørgsmål i eksaminatorrapporterne:

 • Blev der indledningsvist lavet en forventningsafstemning i forhold til prøvens gennemførsel mellem dig og censor?
 • Oplevede du censors forberedelse til prøven som tilfredsstillende?
 • Virkede censors faglige kompetencer relevante i forhold til læringsmålene?
 • Har der overvejende været enighed om bedømmelsen af den/de enkelte studerende?
 • I hvilket omfang tog censor noter i forhold til den enkelte studerendes præstation?
 • Medvirkede censor til at overholde tidsplanen?
 • Var censors adfærd og kommunikation tilfredsstillende?
 • Havde censor samlet set forstået sin rolle som censor?
 • Var samarbejdet mellem dig og censor samlet set velfungerende?
 • Hvad er din samlede vurdering af prøvens gennemførelse?

Klage over eksamen og notatpligt

Den studerende kan indgive en skriftlig klage til uddannelsesinstitutionen over retlige og faglige spørgsmål, herunder prøveforløbet, jf. eksamensbekendtgørelsen. Klagefristen er på 2 uger efter bedømmelsen er meddelt til den studerende.
En udtalelse ang. klagen tager afsæt i notatpligten - her er det vigtigt med tydelige henvisninger til målbeskrivelser og karakterbekendtgørelsen.

Notaterne, der er taget under eksamen skal opbevares i 1 år.

Censor- og Eksaminatorrapporter

Rapporterne skal udfyldes umiddelbart efter endt eksamen, og er helt centrale for kvalitetssikringen af eksamener og uddannelser. Rapporterne er formandskabernes vigtigste redskab i kvalitetssikringsarbejdet, og danner baggrund for den årlige beretning. Derfor har rapporternes indhold stor betydning uanset om indholdet er af positiv karakter med eksempler på, hvad der fungerer godt eller om der, med udgangspunkt i det afholdte eksamensforløb, er behov for forbedring for at kunne sikre uddannelsens kvalitet, relevans og de studerendes eksamen.

Ud fra rapporterne vil censorformandskaberne foretage de nødvendige tiltag, hvis de vurderer, at der er forhold som institutionen eller censorerne kan forbedre.

Eksaminatorrapport

Eksaminatorrapporten er som nævnt ovenfor et vigtigt redskab i kvalitetssikringsarbejdet for formandskaberne. Du udfylder eksaminatorrapporten ved at:

logge ind på din profil på www.censorsekretariatet.dk

Så frem at du ikke har dine adgangs oplysninger klik ”glemt adgangskode”

 • Gå ind under eksaminatordelen og vælg Prøver
 • Find den aktuelle prøve
 • Udfyld skemaet med spørgsmål
 • Tryk indsend når rapporten er udfyldt

Eksaminatorrapportsspørgsmål:

 • Blev der indledningsvist lavet en forventningsafstemning i forhold til prøvens gennemførsel mellem dig og censor?
 • Oplevede du censors forberedelse til prøven som tilfredsstillende?
 • Virkede censors faglige kompetencer relevante i forhold til læringsmålene?
 • Har der overvejende været enighed om bedømmelsen af den/de enkelte studerende?
 • I hvilket omfang tog censor noter i forhold til den enkelte studerendes præstation?
 • Medvirkede censor til at overholde tidsplanen?
 • Var censors adfærd og kommunikation tilfredsstillende?
 • Havde censor samlet set forstået sin rolle som censor?
 • Var samarbejdet mellem dig og censor samlet set velfungerende?
 • Hvad er din samlede vurdering af prøvens gennemførelse?
Ofte stillede spørgsmål
Skal jeg lave en eksaminatorrapport efter hver eksamen?

Ja, eksaminatorrapporterne er vigtige redskaber i arbejdet med ensartethed og kvalitet i uddannelserne. Du udfylder rapporten efter endt eksamen ved at:

 • Logge ind på www.censorsekretariatet.dk.
 • Find den aktuelle prøve
 • Udfyld skemaet med spørgsmål
 • Tryk indsend når rapporten er udfyldt
Eksaminator er ikke enig med censor om karakteren

Medvirker en eksaminator og en censor ved bedømmelsen, gives bedømmelsen efter drøftelse mellem dem.

Er eksaminator og censor ikke enige om karakteren, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Ligger gennemsnittet midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers nærmeste lavere karakter.

Er eksaminator og censor ikke enige om, hvorvidt præstationen skal bedømmes til »Bestået« eller »Ikke bestået«, er censors bedømmelse afgørende.

Hvorfor skal jeg som eksaminator oprettes med CPR-nr?

Når din institution bestiller censorer via www.censorsekretariatet.dk bliver du oprettet som eksaminatorer via dit CPR- nr. Dette gøres for at Censorsekretariatet kan overholde paragraffen omkring gentagende og gensidig censur.