Logo censorsekretariatet
Censorformandskaberne
Censorformandskaberne skal, som led i kvalitetssikringen af uddannelserne, rådgive
styrelsen for uddannelse og institutioner ved beskikkelse af censorer, samt rådgive
uddannelsesinstitutioner og Uddannelses- og Forskningsministeriet om uddannelsernes kvalitet og hensigtsmæssighed i forhold til arbejdsmarkedet og videre uddannelsesforløb, hvilket sker på baggrund af censorrapporterne. Et censorformandskab afgiver en årlig beretning til uddannelsesinstitutionerne på baggrund af rapporterne, og desuden besvare høringer om væsentlige ændringer i uddannelsernes bekendtgørelser og studieordninger, samt afholde
censormøde mindst hvert andet år m.m.

Censorformandskabernes rolle

Hver uddannelsesretning har et censorkorps, som vælger en censorformand, og en eller flere næstformænd for en fireårig periode.

Som led i kvalitetssikringen af uddannelserne skal Censorformandskabet:

  • Rådgive ministeriet ved beskikkelse af censorer
  • Rådgive uddannelsesinstitutioner og Ministeriet om uddannelsernes kvalitet, relevans og hensigtsmæssighed i forhold til arbejdsmarkedet og videre uddannelsesforløb, på baggrund af censorrapporterne
  • Afgive en årlig beretning til uddannelsesinstitutionerne og Ministeriet på baggrund af censorrapporterne
  • Besvare høringer om væsentlige ændringer i uddannelsernes bekendtgørelser og studieordninger
  • Være til rådighed for hverv med tilknytning til censorvirksomheden, samt medvirke til en løbende dialog om udviklingen i uddannelsen eller faget. Dette sker ved mindst hvert andet år at holde censormøder (læs mere herom under Censormøder) med censorerne i censorkorpset, og kontaktmøder mellem uddannelsesinstitutionerne og censorerne

Du finder de enkelte censorformandskabers kontaktinformationer under Kontakt os.

Censorformandskaberne finder under Honorar til formandskaberne blanketter til årlig honorering, samt blanket til honorering af ankenævnsdeltagelse, rejseudgifter og censormøder m.m.

Censorformandskabet kan finde vejledning til IT-systemet her.

Honorar til formandskaberne

Som censorformand eller næstformand får man udbetalt sit honorar en gang om året. Øvrige udgifter indberettes og udbetales løbende. Det kan f.eks. være rejseafregning i forbindelse med møder, specifikke opgaver f.eks. nedsat arbejdsgruppe, ankenævnsdeltagelse mv.

Nedenfor kan man hente blanketter til honorering af aktiviteter i form af møder, ankenævnsdeltagelse mv. som udfyldes og sendes underskrevet til Censorsekretariatet. Nedenstående blanketter og informationer er kun til brug for formandskaberne.

Vær opmærksom på, at ved censormøder, censorformandskabsmøder og andre møder, hvor der deltages i rollen som censorformand honoreres der for rejseomkostninger og kørselstid. Mødedeltagelsen og evt. forberedelse hertil indgår i det årlige honorar.

Yderligere forklaring på den årlige honorering og løbende afregning af andre udgifter kan findes i dokumentet ”Principper for honorering”. Her er også vejledning til udfyldelse af de to blanketter.

Fil
Principper for honorering
Satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser
Blanket til årlig honorering
Blanket til honorering af rejseudgifter, ankenævnsdeltagelse m.m.
Dækning af censorformandskabernes tjenesterejser