Logo censorsekretariatet
Danske Erhvervsakademier
Danske Erhvervsakademier fungerer som faglig rådgiver, og skal sikre kontinuitet og innovation i sekretariatet.
Danske Erhvervsakademier følger herunder med i de uddannelsespolitiske tendenser og igangsætter tiltag, der kan udvikle Censorsekretariatet.

Danske Erhvervsakademiers rolle
Danske erhvervsakademiers opgave er at repræsentere akademierne udadtil. De skal påse, at de forhold der kræves i lovgivningen og forretningsordenen overholdes. Øvrige arbejdsopgaver er fastsat i henhold til Censorsekretariatets kommissorium.

Formålet er at virke for udviklingen af uddannelse på de områder, som lovgivningsmæssigt kan varetages af Censorsekretariatet, samt at varetage Censorsekretariatets interesser. Danske Erhvervsakademier forventes at understøtte en fagområdespecifik dialog og koordination i sektoren, og fungere som fagligt rådgivningsorgan for Censorsekretariatet ift. de emner, der berører det faglige områdes uddannelser og fagområde, samt Censorsekretariatets arbejde. Herunder opstilling af løsningsparadigmer ved fælles faglige problemer, og herved sikre faglig og administrativ vejledning.

Censorsekretariatets kontaktperson ved Danske Erhvervsakademier

 • Rektor, Henriette Slebsager, Erhvervsakademi Midtvest


I filen nedenfor findes det kommissorium, der bl.a. beskriver Censorsekretariatets organisering. Kommissoriet er derudover kort foldet ud herunder.

Fil
Kommissorium
Virksomhedsbeskrivelse af Censorsekretariatet

Censorsekretariatets mission
Censorsekretariatet allokerer censur på de kortere og videregående uddannelser inden for det merkantile og tekniske område. Vi vil derfor bringe kvalitet og ensartethed i spil ved konsekvent at samarbejde med vores interessenter på tværs, og derigennem sikre en fair evaluering af de studerende på de enkelte uddannelser som Censorsekretariatet repræsenterer

Censorsekretariatets vision
Censorsekretariatet ønsker at være samarbejdsorienteret i relation til de enkelte uddannelsesinstitutioner som vi servicerer, derfor ønsker vi at holde fokus mod at udvide disse relationer til beslægtede uddannelser inden for det merkantile og tekniske område.

Censorsekretariatets værdigrundlag
Fællesskab og samarbejde
Handlings- og resultatorienteret
Selvdisciplin og ansvarlighed
Anerkendelse og respekt
Fleksibilitet og engagement

Censorsekretariatets arbejdsopgaver
 • Sekretariatets største og mest omfangsrige opgave er at allokere censorer i forbindelse med sommer – og vintereksamen
 • Ved tildeling af censorer tages der bl.a. hensyn til institutionens ønsker – hvis sådanne er fremsatte og efterlevelse heraf skønnes at være forsvarlig – jf. bekendtgørelse
 • Censorsekretariatet underretter censorer og institutioner om tildelt censur. Institutionen informerer censor om ”det fornødne” for censurens gennemførelse
 • Kontakten til censorerne og uddannelsesinstitutioner • Udarbejdelse af diverse statistikker
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af sekretariatets site – www.censorsekretariatet.dk
 • Tilrettelæggelse samt afholdelse af møder med censorformandskaberne
 • Deltage i møder med uddannelsesnetværk
 • Indstille censorer til ministeriel beskikkelse efter censorformandskabernes indsigt har fundet sted
 • Koordinerende bindeled mellem censorer og institutioner
 • Være ajourført med viden omkring nye bekendtgørelser, studieordninger m.m.
 • Medvirke ved nedsættelse af ankenævn samt fremsendelse af diverse sagsmateriale og opfølgning
 • Servicering af censorformandskaberne • Besvarer spørgsmål fra uddannelsesledere, administrative medarbejdere og censorer
 • Være behjælpelig med at lave en samlet årsberetning til uddannelsesinstitutionerne.
 • Deltage i møder vedr. censorallokeringssystemet samt bidrage til udvikling af samme
 • Være behjælpelig med administrationen omkring sagsbehandling
 • Deltagelse i årligt møde i styrelsen
 • M.fl.
Samarbejdet mellem censorformandskaberne, uddannelsesinstitutionerne og Censorsekretariatet

Censorformandens ansvarsområde
Formanden for det enkelte formandskab har det overordnede ansvar og kan dermed drages ansvarlig for formandskabets aktiviteter. Det er formanden der sikrer arbejds- og opgavefordeling internt i formandskabet, dermed har formanden den endelige beslutningsret. Censorsekretariatet er kun forpligtet til at orientere formanden i forhold til sekretariatets aktiviteter, hvorefter formanden selv orientere den enkelte næstformand.

Censorformandskabets arbejdsopgaver
Censorformandskabernes ansvarsområde er beskrevet ud fra eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, men er også omfattet af anden lovgivning, bl.a. forvaltningslovens bestemmelser m.fl. Censorformandskabernes arbejdsopgaver er nærmere beskrevet i dokumentet; arbejds- og opgavebeskrivelse af censorformandskabernes virke. Dokumentet fremgår af Censorsekretariatets site. Censorformandskabernes virke skal ske i tæt samarbejde med både Censorsekretariatet og uddannelsesinstitutionerne. Dette tager afsæt i bestemmelsen om, jf. eksamensbekendtgørelsen, at institutionerne efter forudgående aftale med censorformandskaberne yder administrativ og praktisk bistand samt at institutionerne dækker udgifterne til censorformandskabets og censorernes virke.

Uddannelsesinstitutionernes arbejdsopgaver
Uddannelsesinstitutionerne er ansvarlige for at være censorerne behjælpelige med at lykkedes i deres virke. Generelt skal censors allokering betragtes som et individuelt ansættelsesforhold. Dette medfører at langt de fleste forhold afklares med eksamensafholdende institution. Nedenstående er der eksempler på, hvornår censor skal kontakte uddannelsesinstitutionen.

 • Ved økonomiske forhold herunder honorering, satser, rejseafregning, rejsetid evt. hotel udgifter m.m.
 • Spørgsmål vedr. prøvens gennemførsel • Ved opdagelse af evt. snyd, plagiering mm.
 • Praktiske forhold generelt, såsom mødetid, eksamensplan, parkering m.m.
 • Spørgsmål vedr. materialer, print m.m. som gør sig gældende for censors virke
 • Ændrede forhold ved antal studerende i forhold til den konkrete prøve
 • Ved uenighed mellem eksaminator og censor i forhold til karakterfastsættelse henvises til karakterbekendtgørelsens bestemmelser
 • Ved mangel på- eller ved spørgsmål til studieordningen. (Endvidere er studieordningen tilgængelig på institutionens- og Censorsekretariatets hjemmeside)
 • Ved afbud- eller sygdom kontaktes uddannelsesinstitutionen og Censorsekretariatet hurtigst muligt
 • Ved forsinkelse til en prøve kontaktes uddannelsesinstitutionen og Censorsekretariatet hurtigst muligt
 • Spørgsmål ved brug og anvendelse af diverse systemer, fx WiseFlow
Uddannelsesfamilier

Danske Erhvervsakademier har fastsat at samtlige uddannelser er inddelt efter beslægtede uddannelser og ud fra det fagspecifikke indhold af uddannelserne inden for det tekniske og merkantile område. Uddannelserne er derfor inddelt i såkaldte uddannelsesfamilier.
Danske Erhvervsakademier beslutter derfor, hvilken uddannelsesfamilie nye uddannelser bør tilgå.

Ifølge eksamensbekendtgørelsen kan et censorkorps omfatte flere uddannelser, såfremt de er beslægtede og antal af censorer begrunder det. På Censorsekretariatets hjemmeside kan der under menupunkt "Kontakt os" skabes et overblik over hvilke uddannelser de enkelte censorformandskaber er ansvarlige for.