Logo censorsekretariatet
Censorsekretariat

Censorsekretariatet, arbejde og opgaver

Censorsekretariatet er et administrativt organ, hvis primære opgave er at allokere censorer til eksamener på de kortere og videregående uddannelser inden for:

  • Merkantile erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser
  • IT KVU uddannelser og IT professionsbacheloruddannelser
  • Akademiuddannelser, AU
  • De tekniske KVU uddannelser og professionsbacheloruddannelser
  • Den merkantile diplomuddannelse

Censorsekretariatet er det koordinerende bindeled mellem censorer og uddannelsesinstitutioner, og står bl.a. for alt det praktiske arbejde med allokering af censorer. Vi udarbejder eksamensstatistikker, holder os ajourført med viden omkring nye bekendtgørelser, studieordninger m.m., og er behjælpelige ved nedsættelse af ankenævn, hvis en studerende anker en klage over afgørelsen vedrørende prøver og prøveforløb. Derudover står vi for indstilling af censorer til ministeriel beskikkelse.

Vi fungerer som sekretariatet for de landsdækkende Censorformandskaber, som hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Vi servicerer Censorformandskaberne i deres arbejde for kvalitet og lighed på tværs af uddannelserne, for på den måde at sikre de studerende en ensartet og fair eksamen.

Censorsekretariatet besvarer ikke mindst spørgsmål fra uddannelsesledere, administrative medarbejdere, censorer og Ministeriet for de videregående uddannelser, og er en vigtig medspiller i arbejdet omkring at skabe kvalitet og ensartethed på de uddannelser som vi allokerer censorer for.

Arbejds- og opgavefordeling kan jævnføres under kontakt os, hvor det fremgår hvem af sekretariatets medarbejdere der er ansvarlig for hvilke opgaver.