Censorsekretariatet
Censorsekretariatet er en administrativ enhed, hvis primære opgave er at allokere censorer til eksterne prøver på de erhvervsrettede videregående uddannelser indenfor:
 • Merkantile erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser
 • IT KVU uddannelser og IT professionsbacheloruddannelser
 • Akademiuddannelser, AU
 • De tekniske KVU uddannelser og professionsbacheloruddannelser
 • Den merkantile diplomuddannelse

Censorsekretariatets arbejde og opgaver

Censorsekretariatet er det koordinerende bindeled mellem censorer og uddannelsesinstitutioner og står bl.a. for alt det praktiske arbejde med allokering af censorer. Vi udarbejder eksamensstatistikker, holder os ajourført med viden omkring nye bekendtgørelser, studieordninger m.m., og er behjælpelige ved nedsættelse af ankenævn, hvis en studerende anker en klage over afgørelsen vedrørende prøver og prøveforløb. Derudover står vi for indstilling af censorer til ministeriel beskikkelse.

Vi fungerer som sekretariatet for de landsdækkende censorforpersonskaber, som hører under Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi servicerer censorforpersonskaberne i deres arbejde for kvalitet og lighed på tværs af uddannelserne for på den måde at sikre de studerende en ensartet og fair eksamen.

Censorsekretariatet besvarer ikke mindst spørgsmål fra uddannelsesledere, administrative medarbejdere, censorer og Ministeriet for de videregående uddannelser, og er en vigtig medspiller i arbejdet omkring at skabe kvalitet og ensartethed på de uddannelser, som vi allokerer censorer for.

Arbejds- og opgavefordeling kan jævnføres under fanen 'Kontakt os', hvor det fremgår, hvem af sekretariatets medarbejdere der er ansvarlig for hvilke opgaver.

Censorsekretariatets kvalitetsproces

FormĂĄlet med Censorsekretariatets kvalitetssikringsarbejde...

Det er vigtigt, at Censorsekretariatet kontinuerligt arbejder med kvalitetssikring af produkter og processer, så vi på bedste og mest effektive vis fortsat kan sikre og understøtte ovenstående. En anden vigtig del af dette er ønsket om hele tiden at optimere processer og procedurer.

For at kunne dette har Censorsekretariatet valgt at udarbejde en kvalitetssikringsprocedure, som indeholder opgaver og procesbeskrivelser af Censorsekretariatets arbejdsomrĂĄder. Den overordnede tidsramme for dette er den fireĂĄrige valgperiode.

Valgperioden er fastsat til fire år, jf. censorbekendtgørelsen. Censorsekretariatet gennemfører processen forskudt af valgperioden. Censorsekretariatet finder det naturligt at følge en valgperiode, da der i perioden er et naturligt flow igennem alle Censorsekretariatets arbejdsopgaver og funktioner.

At vi følger en valgperiode betyder, at alle Censorsekretariatets opgaver og materialer gennemgås løbende i den fireårige periode.

Hver enkelt opgave gennemgås ud fra følgende opbygning:

 • Opgaven
  • Hvad er opgaven?
 • Hvordan løses opgaven?
  • Gennemgang af Censorsekretariatets processer ift. den konkrete opgave
 • Tidshorisont
  • HvornĂĄr og hvor ofte løses opgaven?
 • Opmærksomhedspunkter
  • Er der særlige punkter, der gør sig gældende og kan have indflydelse pĂĄ opgaven, eller særlige hensyn der skal tages i opgaveløsningen?
Fil
Censorsekretariatets kvalitetssikringsdokument