Uddannelsesnetværk/fællesudvalg
Uddannelsesnetværkene og/eller fællesudvalgene er den udfarende kraft i skabelse af studieordninger og sikrer at disse, ved væsentlige ændringer, kommer i høring ved censorforpersonskaberne. Censorforpersonskaberne og Censorsekretariatet samarbejder med uddannelsesnetværkene omkring indstilling af censorer til ministeriel beskikkelse, og er en stærk samarbejdspartner i styring af kvalitetssikring og ensartethed på tværs af uddannelserne.

Både Censorsekretariatet og censorforpersonskaberne indgår i et tæt samarbejde med uddannelsesnetværkene og fællesudvalgene. Endvidere inddrages censorforpersonskaberne i arbejdet omkring studieordningerne igennem fastlagte høringsprocedurer, da dette har stor betydning for, at censorforpersonskaberne kan orientere censorerne om fx ændringer herom.

Ydermere samarbejdes der tæt hvert fjerde år omkring indstilling af ny-, gen-, og afbeskikkelse af censorer. Censorforpersonskaberne skal også her rådføre sig med institutionerne. Alt sammen for at sikre censorernes kvalifikationer og kompetencer i forhold til den eksterne prøves indhold.

I etablering af et censorkorps og i henhold til eksamensbekendtgørelsen skal censorforpersonskaberne i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne indstille censorer til beskikkelse.

!OBS! Det er derfor utroligt vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne vedligeholder kontakten til aftagerfeltet og interne kandidater ift. at få indstillet det nødvendige antal censorer til censorkorpset i samarbejde med censorforpersonskaberne versus antal prøver.
Det vil i praksis sige, at hver institution bør indstille et minimum af kandidater sammenholdt med antal afholdte eksterne prøver.

Kommer Censorsekretariatet i en situation, hvor censorkorpset ikke har den passende størrelse, vil det i praksis betyde, at Censorsekretariatet pr. allokering skal bede om hjælp til at få rekrutteret en censor. Dette er ressourcetungt for særligt institutionerne selv, censorforpersonskaberne og Censorsekretariatet.

Brug af nuværende eller tidligere ansatte til eksterne prøver

Det er ikke tilladt at gøre brug af en censor til en ekstern prøve på en institution, hvor vedkommende er eller har været ansat inden for de seneste 2 år, jf. censorbekendtgørelsens §22, stk. 2. Det vil sige, at der skal gå to år fra ansættelsesforholdets ophør til, at censor må påtage censuropgaver på institutionen igen.

Dette gælder uanset ansættelsestype og campus. Det betyder, at de ikke må:

 • Agere censor på en institution hvor de har været ansat som fx timelærer, eksaminator ved interne prøver, vejleder, udlånt fra anden institution, osv.
 • Agere censor på en anden adresse/campus end den primære adresse/campus, hvor vedkommende har været ansat, da "karantænen" gælder for HELE institutionen, og ikke kun den afdeling, censor har været ansat hos.

Vigtigt: De ovenstående punkter er ikke en udtømmende liste men blot nogle eksempler.

I henhold til eksamensbekendtgørelsen skal alle uddannelsesinstitutioner sikre, at censorkorpsets medlemmer har adgang til opdaterede oplysninger på deres hjemmeside, der vedrører de uddannelser og/eller fag, som berører censorernes virksomhed. Der skal bl.a. være adgang til eksamensbekendtgørelsen, karakterbekendtgørelsen og uddannelsens studieordning samt andet materiale, der har betydning for, at censorerne kan gennemføre de eksterne eksaminer succesfuldt.

Fil
Vejledning til din profil på www.censorsekretariatet.dk
Rapporter og statistik

Under fanen 'Uddannelsesnetværk' og herunder 'Rapporter og statistik' på din profil finder du censor- og eksaminatorrapporter fra de enkelte prøver på de uddannelser, hvor du er i netværk/fællesudvalget for egen institution. Disse har du mulighed for at søge frem fra en given periode. Du kan ligeledes søge en specifik rapport frem ved at søge på enten censornummer eller prøvenummer.

Censor- og eksaminatorrapporter til samme prøve vil altid ligge efter hinanden i systemet, såfremt begge er udfyldt. Netværket har mulighed for at se følgende statistikker og data på:

Allokeringsstatistik

 • Afstand
 • Alder
 • Intern/aftager
 • Antal allokeringer pr. censor
 • Antal studerende pr. censor
 • Allokeringer på uddannelsen

Beskikkelsesstatistik

 • Opdelt på fag

Karakterstatistik

 • Fordelt på kategorier/kvalifikationer

Rapporter

 • Censor- og eksaminatorrapport
 • Opsummering af censorrapporter
 • Statistik for censorrapporter
Årligt møde mellem Censorsekretariatet, censorforpersonskaberne samt uddannelsesnetværkene og de faglige fællesudvalg

Der afholdes minimum ét møde om året ultimo oktober eller primo november mellem overstående interessenter. Censorforpersonskaberne er organiseret efter beslægtede uddannelser, og møderne vil blive afholdt samlet i disse uddannelsesfamilier. Det betyder i praksis, at hvis censorforpersonskaberne er ansvarlige for fx 5 uddannelser, så vil det være disse 5 netværksforpersoner, der vil være repræsenteret på mødet. Møderne er berammet til at foregå digitalt men med mulighed for fysisk fremmøde. Der vil til hvert møde være en dagsorden med faste punkter samt mulighed for at supplere med andre relevante punkter til dagsordenen.

Det er Censorsekretariatet, der faciliterer disse møder.

Dagsorden

 • Præsentation af nye censorforpersonskaber (hvert fjerde år).
 • Censorforpersonskaberne fremlægger årsberetningen.
 • Hvor er uddannelserne lige nu, og i hvilken retning bevæger de sig henimod i forhold til aftagerfeltet?
 • Drøftelse af studieordninger
  • Prøveformer.
  • Gennemgang af væsentlige ændringer.
 • Drøftelse af censorkorpset
  • Hvordan sikrer vi et rutineret censorkorps?
  • Censors rolle og opgave.
  • Indstilling af censorer, fx dannelse af censorkorps og evt. mangel på censorer i løbet af den 4. årige periode.
  • Gennemgang af censor- og eksaminatorrapporter.
 • Drøftelse af Institutionsakkreditering
  • Dialog om censorforpersonskabernes forpligtigelser og samarbejde herom.
  • Netværkets adgang til oplysninger i Censor-IT, fx censor- og eksaminatorrapporter og statistik.
 • Drøftelse af samarbejdet med Censorsekretariatet
  • Opgavefordeling imellem Censorsekretariatet, institutionerne og censorforpersonskabet.
  • Spørgsmål vedr. allokeringssystemets anvendelse og muligheder.
 • Rettidige indkommende punkter fra netværket, censorforpersonskabet samt Censorsekretariatet.