Uddannelsernes indhold
Nedenst√•ende findes en liste over hvilke uddannelser Censorsekretariatet varetager samt indholdet af disse. Der skal dog g√łres opm√¶rksom p√•, at det er en generel information fra www.uddannelsesguiden.dk, hvorfor vi altid vil henvise til de g√¶ldende lokale eller nationale studieordninger for yderligere information.
Uddannelsesinstitutionerne skal jf. eksamensbekendtg√łrelsen oprette hjemmesider, hvor censorkorpsets medlemmer har adgang til opdaterede oplysninger om de uddannelser eller centrale fag, der er relevante for dem, herunder eksamensbekendtg√łrelsen, karakterbekendtg√łrelsen og uddannelsens studieordning samt andet materiale, der har betydning for censorernes virksomhed.

Formålet med siden er, at du som censor kan skabe dig et overblik over, hvilke uddannelser Censorsekretariatet allokerer censorer på. Det er også en mulighed for at danne et overordnet overblik over, hvad uddannelserne indeholder og dermed vurdere, om du har kompetencerne til at censurere på disse.

Kontakt gerne Censorsekretariatet for yderligere sp√łrgsm√•l eller afklaring p√• mail: kontakt@censorsekretariatet.dk eller p√• tlf. 7269 8700.

Administrations√łkonom

Uddannelsen til administrations√łkonom retter sig mod opgaver i b√•de det private og offentlige, og de studerende l√¶rer at arbejde med projektstyring, kvalitetssikring, kommunikation og organisationskultur.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Administrations√łkonom | UddannelsesGuiden

AU - Administration og forvaltning
Beskæftigelse

Uddannelsen kvalificerer de studerende til at varetage opgaver på beskæftigelsesområdet. De får bl.a. viden om vejledning, motivering og aktivering af ledige samt dokumentation og administration af beskæftigelsesindsatsen.

Akademiuddannelsen i besk√¶ftigelse er en videreg√•ende voksenuddannelse, der h√łrer under fagomr√•det Administration og forvaltning.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i beskæftigelse | UddannelsesGuiden

Offentlig forvaltning og administration

Uddannelsen kvalificerer den studerende til at varetage opgaver inden for offentlig administration og forvaltning, fx sagsbehandling.
Den studerende lærer at forstå centrale teorier og metoder inden for det samfundsfaglige og juridiske område, så de kan servicere medborgere.

Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er en videreg√•ende voksenuddannelse, der h√łrer under fagomr√•det for administration og forvaltning.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration | UddannelsesGuiden

Socialt arbejde

Akademiuddannelsen i socialt arbejde er en videreg√•ende voksenuddannelse, der h√łrer under fagomr√•det administration og forvaltning.

Uddannelsen supplerer de studerendes administrative kompetencer med viden inden for emner som jura, √łkonomi, kommunikation, psykologi og psykiatri.

De får bl.a. kendskab til social lovgivning og aktuel socialpolitik, og de præsenteres for de mest anvendte teorier og metoder inden for socialt arbejde, kommunikation og konflikthåndtering.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i socialt arbejde | UddannelsesGuiden

AU - Ledelse
Ledelse

Uddannelsen giver en basisviden om lederskab, ledelse i praksis og organisation, som er relevant, hvad enten de studerende fungerer som leder i en privat eller en offentlig virksomhed.

Gennem deres fagvalg kan de siden specialisere sig - i fx emner som lean, internationalt samarbejde og forandringsledelse.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i ledelse | UddannelsesGuiden

HR

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at agere professionelt i forskellige konsulentroller og til aktivt at medvirke til at udvikle strategier og deltage i implementeringen på personaleområdet.

De l√¶rer at udvikle og gennemf√łre en HR-strategi. De arbejder med strategisk kompetenceudvikling af virksomhedens medarbejdere og l√¶rer at anvende relevante metoder til udvikling af organisationen. Det indeb√¶rer, at de kommer til at arbejde med forandringsprocesser i praksis.

Akademiuddannelsen i HR er en videregående voksenuddannelse inden for området ledelse.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i HR | UddannelsesGuiden

AU - Merkantil
Finansiel rådgivning

På akademiuddannelsen i finansiel rådgivning kan de studerende specialisere sig inden for 4 retninger:

 • Bank og realkredit
 • Ejendomsadministration
 • Ejendomsm√¶gler
 • Revision

Finansiel rådgivning er en videregående voksenuddannelse inden for fagområdet Merkantil.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning | UddannelsesGuiden

International transport og logistik

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at arbejde med handel og transport på tværs af grænser. De får en faglig basisviden inden for logistik og supply chain management, herunder kendskab til lovgivning på området, og de lærer at indgå i internationale samarbejdsrelationer samt at forstå sig på ressourcestyring.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i international transport og logistik | UddannelsesGuiden

Kommunikation og formidling

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at arbejde med både intern og ekstern kommunikation.

De bliver i stand til at udarbejde kommunikationsstrategier og l√łse mere praktiske formidlingsopgaver. Bl.a. l√¶rer de om m√•l og m√•lgrupper og bliver i stand til at tr√¶ffe valg i forhold til medier ‚Äď trykte som digitale.

De studerende får indblik i strategiske virksomhedsmål og -værdier og lærer, hvordan man brand'er en virksomhed. De kan også beskæftige sig med sociale medier, online kommunikation, teknologikommunikation og fundraising.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling | UddannelsesGuiden

Oplevelses√łkonomi (fra juli 2022 - Service og Oplevelser)

OBS
Nedenstående er oplysninger fra den kommende studieordning på uddannelsen, som træder i kraft i juli 2022 - det er IKKE oplysninger fra den nuværende studieordning.

Form√•let med AU i Service og Oplevelser er at kvalificere den studerende til at kunne arbejde med service- og oplevelsesbaseret forretningsudvikling gennem varetagelse af opgaver med at vurdere, udvikle, planl√¶gge og gennemf√łre l√łsninger, hvor der t√¶nkes i at skabe merv√¶rdi for kunden.

Den studerende skal desuden kunne lede og motivere andre i arbejdet med at skabe v√¶rdiskabende serviceydelser og oplevelser for kunderne, og bliver kl√¶dt p√• til at brande og markedsf√łre virksomheden eller projektet over for omverdenen.

Endvidere skal den enkelte kunne identificere egne muligheder for videreuddannelse i forskellige l√¶ringsmilj√łer.

Akademiuddannelsen i Service og Oplevelser er en videregående voksenuddannelse inden for det merkantile område.

Uddannelsen består af seks moduler. De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen AU i Service og Oplevelser, og den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Experience Economy.
Studerende der har gennemf√łrt moduler svarende til mindst 40 ECTS-point under det merkantile fagomr√•de, kan anvende betegnelsen Merkonom. Betegnelsen p√• engelsk er Academy Foundation (AF) Graduate in Business.

Obligatoriske fagmoduler:

 • Service, oplevelser og v√¶rtskab (5 ECTS)
 • Kundeforst√•else og oplevelsesdesign (5 ECTS)
 • Oplevelses√łkonomi (10 ECTS)

Valgfri fagmoduler:

 • Event management (10 ECTS)
 • Revenue management (5 ECTS)
 • Oplevelsesledelse (10 ECTS)
 • Markedsf√łring af service og oplevelser (5 ECTS)
 • Oplevelsesbaseret konceptudvikling (5 ECTS)
 • Valgfrie moduler fra andre fagomr√•der end det merkantile (maks. 15 ECTS)

De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

√ėkonomi og ressourcestyring

De studerende specialiserer sig i de erhvervs√łkonomiske og styringsm√¶ssige v√¶rkt√łjer, der er essentielle for at drive en moderne forretning, hvad enten det drejer sig om en produktions-, handels- eller servicevirksomhed nationalt eller internationalt.

Akademiuddannelsen i √łkonomi- og ressourcestyring er en videreg√•ende voksenuddannelse inden for det merkantile omr√•de.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i √łkonomi- og ressourcestyring | UddannelsesGuiden

Retail

Uddannelsen ruster de studerende til at arbejde målrettet med konceptstyring og ledelse inden for detailområdet. De får redskaber til at analysere målgrupper og markedsudvikling i en branche, som er præget af hård konkurrence. Men de bliver også klædt på til at tage ansvar for ledelsesopgaver som kommunikation og coaching.

Akademiuddannelsen i retail er en videregående voksenuddannelse inden for det merkantile område.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i retail | UddannelsesGuiden

Salg og markedsf√łring

Uddannelsen er rettet mod jobfunktioner inden for salg og marketing ‚Äď b√•de nationalt og internationalt. De studerende f√•r en introduktion til forskellige modeller og v√¶rkt√łjer, som kvalificerer dem til at arbejde med salg, markedsf√łring og afs√¶tning.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i salg og markedsf√łring | UddannelsesGuiden

Skatter og afgifter

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at håndtere problemstillinger inden for skatte- og afgiftsområdet. De vil beskæftige sig med skatter og afgifter for både private og erhvervsvirksomheder.
Bl.a. f√•r de indsigt i erhvervs√łkonomi og kendskab til de juridiske problemstillinger, der er forbundet med at stifte og drive en virksomhed.

De studerende får kendskab til reglerne for inddrivelse, skat, moms, told og afgifter.

De studerende får også praktisk viden om, hvordan du indgår i et tværfagligt samarbejde med samarbejdspartnere og interessenter.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i skatter og afgifter | UddannelsesGuiden

AU - Teknik, produktion, service m.v.
Automation og drift

På uddannelsen i automatik og drift får de studerende kompetencer inden for både teknik, samarbejde og innovation. De anvender deres viden om hardware, konfiguration og software til udvikling og drift af automatiske og maskintekniske anlæg.

De studerende lærer at samarbejde om faglige og tværfaglige problemstillinger, og de kan håndtere tekniske udviklingsopgaver inden for det område, de specialiserer sig i.

På uddannelsens moduler i offshore får de studerende særlig viden om procesteknologisk drift og sikkerhed i forbindelse med arbejde på en olieplatform.

Automation og drift er en videregående voksenuddannelse inden for fagområdet Teknik, produktion, service mv.

Vil du vide mere - klik her: Akademiuddannelsen i automation og drift | UddannelsesGuiden

Byggekoordination

Uddannelsen giver de studerende kompetencer inden for f√łlgende omr√•der:

 • Ledelse, planl√¶gning og koordination
 • Juridiske og √łkonomiske forholds betydning for byggeprocessen
 • Forst√•else for arbejdsmilj√ł og produktivitet
 • Kvalitetssikring og digitalisering
 • Formidling af praksisn√¶re, byggefaglige problemstillinger og l√łsningsmuligheder - b√•de mundtligt og skriftligt

De studerende f√•r viden om centrale teorier og metoder inden for logistik og procesoptimering, praksis for brug af formaliserede kontrakter og anden skriftlig kommunikation mellem byggesagens parter, byggerelateret jura og entrepriseret, √łkonomi, arbejdsmilj√ł samt kommunikation og samarbejde.

Gennem deres uddannelsesforl√łb l√¶rer de at varetage opgaver som optimering af byggeprocessen vha. forskellige planl√¶gnings- og koordinationsmetoder, at foretage √łkonomiske risikovurderinger og logistikopgaver vedr√łrende styring af b√•de mandskab, materiel og materialer.

Akademiuddannelsen i byggekoordination en videregående uddannelse inden for fagområdet Teknik, produktion, service mv.

Vil du vide mere - klik her: Akademiuddannelsen i byggekoordination | UddannelsesGuiden

Byggeteknologi

P√• uddannelsen l√¶rer de studerende at udf√łre byggetekniske beregninger p√• materialer i forskellige ukomplicerede konstruktionstyper - og at indg√• i en faglig dialog om valg af byggeteknik og materialer ud fra kriterier som eksempelvis b√¶redygtighed.

De får byggeteknisk viden, som de kan anvende i forbindelse med projektering af byggeopgaver, fx viden om:

 • kommunikationsteorier og metoder til formidling af byggefaglige problemstillinger
 • materialer og komponenters egenskaber, herunder problemstillinger i forhold til b√¶redygtighed
 • metoder til indsamling af byggeteknisk data og empiri
 • relevante juridiske forhold

Akademiuddannelsen i byggeteknologi en videregående uddannelse inden for fagområdet Teknik, produktion, service mv.

Vil du vide mere - klik her: Akademiuddannelsen i byggeteknologi | UddannelsesGuiden

EL-installation

P√• akademiuddannelsen i el-installation besk√¶ftiger de studerende sig med emner som bygningsinstallation og -automatik, elforsyningsanl√¶g, matematik og tekniske beregninger, kvalitet, sikkerhed og milj√ł, √łkonomi og virksomhedsdrift og forberedelse til autorisation.

De l√¶rer at vurdere og gennemf√łre el-tekniske l√łsninger, s√• b√•de energi-, sikkerheds- og milj√łtekniske forhold er i orden, og de bliver i stand til at levere relevante, tidsvarende og √łkonomisk fordelagtige l√łsninger. Pr√¶sentation af l√łsningsforslag for kunder og samarbejdspartnere er ogs√• en del af uddannelsen.

Som færdiguddannet kan de:

 • h√•ndtere og lede installationstekniske projekter
 • holde sig ajour med ny viden inden for st√¶rkstr√łmsomr√•det
 • h√•ndtere et autorisationsm√¶ssigt ansvar
 • indg√• i faglige og tv√¶rfaglige projekter, hvor de st√•r med ansvaret for de el-tekniske installationer

Akademiuddannelsen i el-installation er en videregående voksenuddannelse inden for Teknik, produktion, service mv.

Vil du vide mere - klik her: Akademiuddannelsen i el-installation | UddannelsesGuiden

Energiteknologi

På akademiuddannelsen i energiteknologi beskæftiger de studerende sig bl.a. med tværfaglige opgaver inden for energieffektivisering af klimaskærme og bygningstekniske installationer.

De arbejder med energiformer, byggeteknik, indeklima, varmeteknik, energianalyser, milj√łm√¶ssige vurderingsmetoder og energirigtig planl√¶gning og projektering.

Uddannelsen er en videregående voksenuddannelse inden for Teknik, produktion, service mv.

Vil du vide mere - klik her: Akademiuddannelsen i energiteknologi | UddannelsesGuiden

Ernæring

P√• uddannelsen f√•r de studerende indsigt i, hvordan de planl√¶gger, leder og optimerer produktionen af ern√¶ringsrigtig mad i stork√łkkener, kantiner og lignende.

De l√¶rer bl.a. at planl√¶gge og fremstille velsmagende, ern√¶ringsrigtige m√•ltider og at udarbejde kostforslag og dokumentation, s√• de stemmer overens med udvalgte kostformer og di√¶ter. De undervises desuden i f√łdevaresikkerhed ‚Äď herunder at foretage en vurdering forskellige risici ved mad- og m√•ltidsproduktion.

Ledelsesdelen omfatter grundl√¶ggende motivations- og ledelsesteorier, og de f√•r indsigt i, hvordan de kan planl√¶gge og lede en rentabel mad- og m√•ltidsproduktion - b√•de under hensyn til brugernes √łnsker og behov og til medarbejdernes motivation og arbejdsmilj√ł.

Vil du vide mere - klik her: Akademiuddannelsen i ernæring | UddannelsesGuiden

Gastronomi

Uddannelsen giver de studerende mulighed for at arbejde med b√•de √łkonomiske, teknologiske, √¶stetiske og kvalitetsm√¶ssige aspekter af gastronomien.

De studerende arbejder metodisk og praktisk med gastronomien som et globalt f√¶nomen. Desuden besk√¶ftiger de sig med mad som en sansem√¶ssig oplevelse, og de l√¶rer at bed√łmme og sikre madkvalitet.

Uddannelsen ruster dem ogs√• til det praktiske samarbejde om gastronomi i restauranten eller virksomheden. De l√¶rer fx at kommunikere med medarbejdere, partnere og leverand√łrer, der kan have en anden uddannelsesm√¶ssig, sproglig og kulturel baggrund.

Vil du vide mere - klik her: Akademiuddannelsen i gastronomi | UddannelsesGuiden

Hygiejne og reng√łringsteknik

Uddannelsen giver de studerende foruds√¶tninger for at √łge kvaliteten i de reng√łringsopgaver, de l√łser. Er den studerende ledere eller selvst√¶ndige, kan de f√• viden om, hvordan de projekterer serviceydelser, udarbejder og pr√¶senterer tilbud.

De studerende f√•r specialiseret viden om reng√łringsmidlers kemi, produktionshygiejne og reng√łringsmetoder, s√• de kan v√¶lge metoder og midler til forskellige reng√łringsopgaver. Bl.a. f√•r de indblik i emner som robotreng√łring, arbejdsmilj√ł, lovkrav, affaldsh√•ndtering, skadedyrsbek√¶mpelse og allergenreng√łring.

Desuden f√•r de kendskab til kommunikationsteorier og ledelsesv√¶rkt√łjer, som de kan tr√¶kke p√•, hvis de fungerer som teamleder i servicebranchen.

Uddannelsens valgfag giver de studerende mulighed for yderligere specialisering, hvis de arbejder på hospitaler, i sterilafdelinger og operationsstuer eller på ungdomsinstitutioner, psykiatriske hospitaler, skoler og i fængsler.

Hygiejne og reng√łringsteknik er en videreg√•ende voksenuddannelse inden for fagomr√•det Teknik, produktion, service mv.

Vil du vide mere - klik her: Akademiuddannelsen i hygiejne og reng√łringsteknik | UddannelsesGuiden

Informationsteknologi

Uanset om de studerende til daglig arbejder med drift, udvikling eller styring af it, giver akademiuddannelsen i informationsteknologi dem mulighed for at opdatere deres viden og forudsætninger for at håndtere nye opgaver i deres jobs.

De l√¶rer at anvende centrale metoder og redskaber inden for et specifikt it-fagomr√•de, og at oms√¶tte den teoretiske viden i konkrete l√łsningsforslag, der er tilpasset den enkelte virksomhed.

Uddannelsen er opdelt i to uddannelsesretninger, men kan ogs√• gennemf√łres uden valg af uddannelsesretning. De to retninger er:

Udvikling: Her lærer de at anvende centrale it-metoder og -teknikker, så de kan deltage i softwareudvikling og programmeringsopgaver.

Drift: Her er der fokus på systemadministration, it-drift og it-sikkerhed, og de lærer at deltage i udvikling og tilpasning af metoder og teknikker i forhold til konkrete driftssituationer.

De studerende kan vælge at tage hele uddannelsen eller enkelte moduler.

Vil du vide mere - klik her: Akademiuddannelsen i informationsteknologi | UddannelsesGuiden

Innovation, produkt og produktion

P√• akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion besk√¶ftiger de studerende sig med alle aspekter af innovation og produktion. De kan dygtigg√łre sig inden for projektledelse, produktionsoptimering og kvalitetsstyring. Som selvst√¶ndig kan de f√• viden om konceptudvikling og iv√¶rks√¶tteri i praksis.

De studerende kan specialisere sig inden for to retninger:

 • Innovation
 • Produktion

Vil du vide mere - klik her: Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion | UddannelsesGuiden

Kvalitet og måleteknologi

Uddannelsen giver foruds√¶tninger for at arbejde med m√•leteknologiske problemstillinger ‚Äď typisk i en produktionsvirksomhed, hvor m√•leudstyr og kvalitetsprocedurer bidrager til at optimere produktionsflow, sikre kvalitet og reducere spild.

Desuden i virksomheder, der kalibrerer måleudstyr eller selv fremstiller metrologisk udstyr.

På uddannelsen er der fokus på:

 • M√•leteknologi
 • Kvalitetssikring
 • Apparatteknik
 • Procesteknologi

De studerende lærer at udvikle og implementere måleudstyr og at vedligeholde udstyr og instrumenter. De vil også kunne måle og teste komponenter, udarbejde dokumentation samt vurdere og sammenfatte resultater.

Desuden vil de kunne sikre, at opm√•linger og m√•lerapporter er udf√łrt m√•leteknisk korrekt. Ikke mindst vil de med baggrund i sin erfaring op√łve en kritisk sans for m√•linger og l√¶re at identificere fejlkilder i forbindelse med m√•linger og udstyr.

De får også kendskab til kvalitetssystemer, akkreditering og standarder, og de får forudsætninger for at sagsbehandle i virksomhedens kvalitetssystem.

Afh√¶ngigt af den virksomhed, de studerende √łnsker at anvende deres m√•letekniske viden i, giver uddannelsens valgfag dem mulighed for specialisering inden for m√•lemetoder og materialer, der er relevante for specifikke branche.

Kvalitet og måleteknologi er en videregående voksenuddannelse inden for fagområdet Teknik, produktion, service mv.

Vil du vide mere - klik her: Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi | UddannelsesGuiden

Milj√łteknologi

Akademiuddannelsen i milj√łteknologi giver de studerende kendskab til bl.a. milj√łlovgivning, milj√łledelse, affald og spildevand. Desuden en bred praktisk viden om kemi, biologi og teknik i relation til milj√ł, som de kan bruge, uanset om de arbejder med milj√łtekniske opgaver i en produktionsvirksomhed, en forsyningsvirksomhed eller en kommunal forvaltning.

De f√•r en helhedsorienteret tilgang til milj√łarbejdet og l√¶rer at analysere og vurdere problemstillinger i forbindelse med drift, kontrol og udvikling. Fx i forhold til valg af den bedst tilg√¶ngelige teknik til en l√łsning ‚Äď de s√•kaldte BAT-krav.

Uddannelsens obligatoriske del introducerer de studerende til generelle og grundl√¶ggende emner som naturforst√•else, milj√ł√łkonomi og vurderingsmetoder.

Afhængigt af de studerendes behov kan de derudover tone uddannelsen i retning af bestemte arbejdsområder.

Arbejder de i en produktionsvirksomhed, kan de fx besk√¶ftige sig med innovation, kemikalielovgivning, milj√łgodkendelser og emission af lugt og st√łj.

Som medarbejder i en forsyningsvirksomhed kan de fokusere p√• analyseteknik, pr√łvetagning, drikkevand, rensning og boringer.

Med afs√¶t i en forvaltning kan de fx besk√¶ftige sig med pr√łvetagning, drikkevand og jordforurening, milj√łplanl√¶gning, innovation, godkendelser og boringer.

Vil du vide mere - klik her: Akademiuddannelsen i milj√łteknologi | UddannelsesGuiden

Proces-, laboratorie- og f√łdevareteknologi

P√• akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og f√łdevareteknologi f√•r de studerende kompetencer til at varetage alle led i en opgave ‚Äď fra at planl√¶gge og udf√łre fors√łg og projekter til at vurdere resultaterne.

De studerende har mulighed for at specialisere sig inden for tre retninger:

 • Procesteknologi
 • Laboratorieteknologi
 • F√łdevareteknologi

Det er ogs√• muligt at gennemf√łre uddannelsen uden retning.

Uddannelsen giver de studerende en grundl√¶ggende viden om fors√łgs- og projektstyring. De l√¶rer om proces og metode og bliver i stand til lede mindre grupper i projekter.

Retningerne giver mulighed for, at de studerende specialiserer sig ud fra deres faglige udgangspunkt. Er de fx procesoperat√łr, kan de blive teknikere, der udvikler og kontrollerer produkter i fx medicinalbranchen.

Hvis de er laboranter, s√¶tter uddannelsen dem i stand til at varetage hele processen i forbindelse med laboratoriefors√łg.

Har de fx en baggrund som kok eller slagter, kan de kvalificere sig til at arbejde som mellemleder med ansvar for at fremstille f√łdevarer.

Vil du vide mere - klik her: Akademiuddannelsen i proces, laboratorie- og f√łdevareteknologi | UddannelsesGuiden


VVS-installation

Med denne uddannelse kan de studerende h√•ndtere og lede installationstekniske projekter. De bliver i stand til at vurdere forskellige installationsformer og v√¶lge relevante og tidsvarende l√łsninger. De kan holde sig l√łbende ajour med den nyeste vvs-tekniske viden, s√• de kan indg√• i faglige og tv√¶rfaglige samarbejder om installation og drift af gas- og vvs-tekniske anl√¶g og installationer.

Pr√¶sentation af l√łsningsforslag for kunder og samarbejdspartnere er ogs√• en del af pensum.

Akademiuddannelsen i vvs-installation er en videregående voksenuddannelse inden for Teknik, produktion, service mv.

Vil du vide mere - klik her: Akademiuddannelsen i vvs-installation | UddannelsesGuiden

AU - Velfærd, undervisning og sundhed
Friluftvejleder

Uddannelsen giver de studerende indsigt i friluftsvejledningens praksis og teori, og kvalificerer dem til at varetage og udvikle friluftsvejledning under skiftende vilkår og i forskellige sammenhænge.

Studiet har fokus på på fire centrale områder af friluftslivet:

 • Formidling af friluftsliv og friluftsaktiviteter.
 • Friluftslivets v√¶rdier, kulturelle betydning og s√¶rlige kendetegn set ud fra et dansk perspektiv.
 • Naturoplevelsens betydning for den enkelte og holdninger til naturen.
 • Sikkerhedsm√¶ssige overvejelser og praktisk kunnen.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Friluftsvejleder | UddannelsesGuiden

Odontologisk praksis

Uddannelsen kvalificerer de studerende til at håndtere en række af de opgaver, der knytter sig til den daglige drift af tandklinikken og behandlingen af patienter. De kombinerer faglig viden med kompetencer inden for kommunikation, service og kvalitetsudvikling.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i odontologisk praksis | UddannelsesGuiden

Socialpædagogik

Uddannelsen kvalificerer de studerende til at analysere, planl√¶gge og gennemf√łre socialp√¶dagogisk arbejde. De l√¶rer at arbejde udviklingsorienteret, selvst√¶ndigt og at tage ansvar for det faglige og tv√¶rprofessionelle samarbejde.

De beskæftiger sig blandt andet med:

 • Centrale teorier og metoder inden for socialp√¶dagogik
 • Samspillet mellem den socialp√¶dagogiske praksis og de kulturelle, politiske, samfundsm√¶ssige og organisatoriske forhold
 • Samspillet mellem den socialp√¶dagogiske praksis og deres egne v√¶rdier og menneskesyn
 • Brugerens s√¶rlige vilk√•r og handlem√łnstre i den socialp√¶dagogiske praksis.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i socialpædagogik | UddannelsesGuiden

Sundhedspraksis

Uddannelsen giver de studerende viden og metoder til at l√łse en r√¶kke opgaver inden for social- og sundhedssektoren som fx kvalitetssikring og udvikling. De f√•r en indsigt i samspillet mellem borgere/patienter, sundhedsmedarbejdere, sundhedsv√¶senet og det √łvrige samfund.

Uddannelsen ruster dem til at varetage generelle såvel som specialiserede arbejdsopgaver indenfor ældre-, handicap-, og psykiatriområdet samt indenfor det pædagogiske område.

Akademiuddannelsen i sundhedspraksis er en videreg√•ende voksenuddannelse, der h√łrer under fagomr√•det for velf√¶rd, undervisning og sundhed.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i sundhedspraksis | UddannelsesGuiden

Ungdoms- og voksenundervisning

Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning kvalificerer de studerende til at undervise med fokus p√•, hvordan l√¶ring og udvikling kan underst√łttes. M√•let med uddannelsen er, at de p√• et fagligt og metodisk grundlag bliver i stand til at analysere og vurdere praksisn√¶re problemstillinger. De l√¶rer med andre ord at g√łre noget ved de udfordringer, de m√łder som underviser.

Undervisningen kvalificerer dem til:

 • at tilrettel√¶gge undervisning s√• deltagerne kan l√¶re og udvikle sig
 • at variere og tilpasse undervisningsmetoder til forskellige m√•lgrupper
 • at iagttage, vurdere og √¶ndre egen underviserpraksis
 • at beskrive og dr√łfte praktisk undervisning med s√•vel deltagere som kolleger
 • at samarbejde med andre om udvikling af undervisning.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning | UddannelsesGuiden

Ungdomspædagogik

Akademiuddannelsen i ungdomsp√¶dagogik kvalificerer de studerende til at analysere, planl√¶gge og gennemf√łre p√¶dagogisk arbejde, herunder udviklingsarbejde indenfor f√łlgende omr√•der:

 • Alment forebyggende ungdoms- og interkulturelt arbejde
 • St√łrre b√łrn og unge med psykiske vanskeligheder
 • St√łrre b√łrn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • St√łrre b√łrn og unge i risikogrupper, herunder s√¶rligt forebyggende opgaver i forhold til misbrug, kriminalitet og efterv√¶rnsopgaver.

De lærer at kombinere pædagogisk erfaring med relevant teori og viden om ungdomspædagogisk arbejde og indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge.

Uddannelsen er en videreg√•ende voksenuddannelse, der h√łrer under fagomr√•det for velf√¶rd, undervisning og sundhed.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik | UddannelsesGuiden

Velfærdsteknologi i praksis

Akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis kvalificerer de studerende til at håndtere og udnytte velfærdsteknologiens mange muligheder i deres daglige arbejde med medarbejdere og borgere.

P√• baggrund af viden om konkrete velf√¶rdsteknologiske l√łsninger, herunder hvilke typer teknologi der findes og arbejdes med i praksis samt teori om teknologiudvikling, vil de blive i stand til at foretage en velf√¶rdsteknologisker vurderinger med v√¶gt p√•, hvordan en valgt teknologi kan medvirke til at skabe nye velf√¶rdsydelser og kvalitetsforbedringer for borgere og medarbejdere i social- og sundhedssektoren.

Der bliver lagt vægt på at anvende forskellige teknologier i praksis og formidle anvendelsen af relevante praksisnære velfærdsteknologier til samarbejdspartnere, medarbejdere og borgere.

Akademiuddannelsen i sundhedspraksis er en videreg√•ende voksenuddannelse, der h√łrer under fagomr√•det for velf√¶rd, undervisning og sundhed.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis | UddannelsesGuiden

Automationsteknolog

De studerende får bl.a. undervisning i teknisk matematik og fysik, i måleteknik og dataopsamling, i styrings- og reguleringssystemer samt i strukturering og kvalitetssikring. De bliver uddannet til at varetage opgaver i forbindelse med opbygning, integrering og optimering af styresystemer for automatiske industrianlæg.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Automationsteknolog | UddannelsesGuiden

Autoteknologi

De studerende bliver undervist i produktkendskab, forretningsdrift, projektledelse og teknologisk indsigt, s√• de kan varetage jobfunktioner inden for autoteknisk service og r√•dgivning, salg, udvikling af fremtidens mobilitetsl√łsninger og r√•dgivning af gr√łnne omstillingsl√łsninger.

Som f√¶rdiguddannet har de mulighed for at arbejde hos fx bilforhandlere, autov√¶rksteder, reservedelsforhandlere og bilimport√łrer.

De studerende tilegner sig kompetencer til at arbejde med forskellige centrale opgaver i moderne autovirksomheder.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Autoteknolog | UddannelsesGuiden

‚Äď skjul indhold


lærer at varetage teknisk online-supportering, og du er bindeleddet mellem producent og bruger. Du får kompetencer til at arbejde med forskellige centrale opgaver i moderne autovirksomheder.
Bachelor of Export and Technology Management

Som studerende p√• eksport og teknologi l√¶rer de at udarbejde og gennemf√łre salgs- og markedsf√łringsplaner, der er m√•lrettet forskellige kundegrupper p√• et globalt marked.

De studerende lærer metoder til analyse af virksomheders kundegrundlag på eksportmarkedet og til at udvikle eksportmarkeder i forhold til kunderne.

Uddannelsen indeholder b√•de businessfag og tekniske fag og de kommer til at forholde sig til hele virksomheden lige fra produktionsmaterialer, √łkonomi og logistik til kulturforst√•else, organisationen og markedsf√łring af produktet.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Eksport og teknologi | UddannelsesGuiden

Byggekoordinator

Uddannelsen til byggekoordinator er b√•de teoretisk og praktisk orienteret. Som f√¶rdiguddannet byggekoordinator udg√łr de studerende en af byggepladsens ledende medarbejdere. De arbejder tv√¶rfagligt og st√•r for samarbejdet mellem byggesagens involverede parter.

P√• uddannelsen l√¶rer de bl.a. at forst√• et udbudsmateriale, og de kan assistere ledelsen i forbindelse med st√łrre opgaver eller selvst√¶ndigt varetage ledende opgaver p√• mindre entrepriser.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Byggekoordinator | UddannelsesGuiden

Byggetekniker

Uddannelsen kvalificerer de studerende til at planlægge og varetage teknisk-administrative opgaver inden for bygge- og anlægsarbejde samt arbejde med industrielt fremstillede byggekomponenter.

Projektering, byggebranchens organisatoriske forhold samt almene fag som it, kommunikation og matematik/fysik er ligeledes en del af uddannelsesforl√łbet.

En del af uddannelsen g√•r de studerende sammen med studerende p√• uddannelsen til bygningskonstrukt√łr.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Byggetekniker | UddannelsesGuiden


Bygningskonstrukt√łr

P√• professionsbacheloruddannelsen til bygningskonstrukt√łr l√¶rer de studerende en byggeproces at kende fra start til slut, s√• de bliver i stand til at planl√¶gge og koordinere bygge- og anl√¶gsopgaver.

Uddannelsen giver dem praktisk og teoretisk kendskab til den tekniske og administrative del af byggeprocessen. De lærer bl.a. om emner som opmåling, materialevalg og tilstandsvurdering, og de får kendskab til virksomhedsdrift, administration, afsætning mv.

De får også undervisning i informationsteknologi, matematik/fysik og fremmedsprog, og lærer hvordan man driver en virksomhed.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Bygningskonstrukt√łr | UddannelsesGuiden

Den merkantile diplomuddannelse

P√• den merkantile diplomuddannelse f√•r de studerende uddybet sin viden om principper og processer inden for det merkantile omr√•de, og de l√¶rer at v√¶lge metoder og l√łsninger, der er relevante for deres forretningsomr√•de.

De kan specialisere sig inden for ni retninger:

 • B√¶redygtig virksomhed
 • E-handel
 • Finansiel r√•dgivning
 • Forvaltning af fast ejendom
 • Leisure management
 • Salg og markedsf√łring
 • Shipping
 • Transport og supply chain-optimering
 • √ėkonomi og regnskab

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Merkantil diplomuddannelse | UddannelsesGuiden

Diplomuddannelsen til turistf√łrer

P√• uddannelsen kan de studerende l√¶re at guide de grupper af udenlandske g√¶ster, der kommer til Danmark via rejse- og bookingbureauer, fx krydstogtturister eller erhvervsturister, der bes√łger Danmark i forbindelse med konferencer, m√łder og events.

De f√•r v√¶rkt√łjer til at h√•ndtere den administrative side af erhvervet og √łver sig ogs√• i praksis p√• at pr√¶sentere og fort√¶lle foran andre mennesker.

Men de kan ogs√• l√¶re at arbejde med design af oplevelseskoncepter, der tager udgangspunkt i egen viden eller fagligt st√•sted. De kan sammens√¶tte ture on demand og f√• metoder til at formidle viden om sit eget felt, s√• deres fort√¶lling bliver tilg√¶ngelig og interessant for udenlandske g√¶ster. Endelig kan de l√¶re om nye trends som b√¶redygtig turisme, fx urban √łkoturisme.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Turistf√łrer | UddannelsesGuiden

Datamatiker

Datamatikeruddannelsen er en it-uddannelse, hvor de studerende l√¶rer at udvikle software, dvs. det indhold, der udg√łr forskellige it-programmer.

De f√•r viden om, hvordan man udvikler nye it-systemer ud fra en virksomheds s√¶rlige behov. De l√¶rer at programmere og at arbejde sammen med andre i teams, og de f√•r undervisning i forskellige udviklingsmilj√łer og systemudviklingsmetoder.

Uddannelsens fagområder:

 • Programmering, der handler om programmeringssprog, programkvalitet, softwarearkitektur, algoritmer, datastrukturer og databaser
 • Systemudvikling, der handler om analyse, udviklingsmetode, softwaredesign, projektarbejde, it-v√¶rkt√łjer og kvalitetssikring
 • Teknologi, der handler om operativsystemer, sikkerhed, distribuerede systemer, netv√¶rk, databaser og teknologiudvikling
 • Virksomheden, der handler om organisations- og forretningsforst√•else, it-udvikling og it-sikkerhed

Vil du vide mere om uddannelsen - kik her: Datamatiker | UddannelsesGuiden

Designteknolog

Uddannelsen kvalificerer de studerende til at varetage arbejdet med at planl√¶gge, organisere og gennemf√łre opgaver inden for design og business.

På uddannelsen arbejder de med at forene deres kreative talent med forretningsforståelse i teori og praksis, mens de specialiserer sig inden for design, produktion, business, marketing eller retail.

Uddannelsen til designteknolog giver indsigt i alle led af designprocessens værdikæde. Det er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse inden for fagområderne design, teknologi og business.

Uddannelsen består af en fællesdel, en specialedel, en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

På fællesdelen får de studerende undervisning indenfor områderne design, business og teknologi med udgangspunkt i bæredygtig udvikling. På specialedelen arbejder de med det speciale, de er optaget på.

Studieretninger:

 • Design
 • Produktion
 • Business
 • Marketing
 • Retail

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Designteknolog | UddannelsesGuiden

Diplomuddannelsen i design og business

Diplomuddannelsen i design og business handler om design, innovation og forretningsudvikling.

De studerende beskæftiger sig med processer og problemstillinger inden for mode- og livsstilsbranchen. De lærer at tilrettelægge og lede udviklingsprocesser og at arbejde innovativt og kreativt.

De l√¶rer ogs√• p√• en analytisk og systematisk m√•de at t√¶nke markedet ind i deres l√łsningsforslag, og de f√•r viden om trends, design og kommunikation og om, hvordan man styrer udviklingen af et brand.

Design og business kan gennemf√łres uden retning eller med speciale i en af to uddannelsesretninger:

 • Brand og kommunikation
 • Design management

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Design og business | UddannelsesGuiden

Diplomuddannelsen i skat

Diplomuddannelse i skat giver kompetencer til at håndtere komplekse skattefaglige problemstillinger og fx sikre korrekt sagsbehandling.

Uddannelsen kombinerer teoretisk indsigt i det skattefaglige omr√•de med praktiske kompetencer til at l√łse skattefaglige opgaver og kommunikere med kolleger, samarbejdspartnere og kunder om problemstillinger p√• skatteomr√•det.

Uddannelsen giver bl.a. de studerende:

 • Redskaber til at forst√• og anvende skattelovgivningen
 • Indsigt i √łkonomisk teori
 • Kendskab til √•rsregnskabers bestanddele og analyse af n√łgletal
 • Viden om god og korrekt sagsbehandling
 • Redskaber til at unders√łge og finde l√łsninger p√• problemer

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Diplomuddannelse i skat | UddannelsesGuiden

Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering

Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering giver nye redskaber til arbejdet med forskellige typer af ejendomsvurderinger.

Uddannelsen omhandler vurdering og rådgivning i forbindelse med salg, belåning og udlejning af kommercielle ejendomme og virksomheder.

De studerende l√¶rer ogs√• at vurdere andelsboligforeninger og almennyttige boliger i henhold til andelsboligloven og boligst√łtteloven.

De studerende får bl.a. viden om:

 • Grundl√¶ggende bolig- og erhvervslejeret
 • Investeringsteori og √łkonomisk metode
 • S√¶rlige vurderinger, byggeteknik og -omkostninger
 • Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme
 • Vurdering af erhvervsejendomme og internationale vurderingsprincipper

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Vurdering og ejendomsinvestering | UddannelsesGuiden

Driftsteknolog offshore

Uddannelsen giver de studerende teoretisk og praktisk viden om den m√•de, som maskintekniske, energitekniske og procestekniske anl√¶g virker p√•. De l√¶rer at l√łse grundl√¶ggende problemstillinger, at arbejde tv√¶rfagligt med forskellige emner inden for omr√•det, og f√•r viden om kvalitetsstyring og milj√łm√¶ssige forhold.

Fagområder:

Maskinteknik:
De studerende l√¶rer om energioms√¶tning inden for det mekaniske omr√•de, herunder om forskellige maskintekniske anl√¶gs opbygninger, data og funktioner inden for offshore og industri. Der er ogs√• fokus p√• drift, energioptimering og milj√łforbedringer.Elteknik:
De studerende l√¶rer om energioms√¶tning inden for j√¶vn- og vekselstr√łm. Der er fx fokus p√• elektriske maskiners opbygning, egenskaber og driftsformer, og de l√¶rer om analyse af kredsl√łb og elektriske maskiner med henblik p√• energioptimering. De f√•r ogs√• viden om styring og regulering af automation af maskiner og anl√¶g.Virksomheden:
De studerende l√¶rer om ledelse og virksomhedens forhold, herunder organisation, arbejdsmilj√ł, √łkonomi, kvalitetsstyring og vedligehold.


Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Driftsteknolog offshore | UddannelsesGuiden

Energiteknologi

På uddannelsen til Energiteknolog bliver de studerende uddannet til at varetage opgaver på tværs af bygnings-, el- og vvs-området med henblik på energieffektivisering af bygningers klimaskærme og installationer samt industriens procesanlæg.

Det betyder, at de får undervisning i, hvordan man kan foretage tekniske energibesparende foranstaltninger i både bebyggelser og i industrien.

Uddannelsen indeholder bl.a. disse fagområder

 • B√¶redygtig energi til byggeri
 • B√¶redygtig energi til industri og proces
 • B√¶redygtig energiforsyning og vedvarende energi

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Energiteknolog | UddannelsesGuiden

Entrepren√łrskab og design

De studerende lærer at facilitere og varetage innovative opgaver fra ideudvikling af produkter, processer, services, forretningsmodeller, til implementering af koncepter.

Derudover f√•r de forst√•else for entrepren√łrskab og processen fra id√© til forretning.

Uddannelsens fagområder

 • Designprocesser
 • Forretningsprocesser
 • Kultur, trends og kommunikation

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Entrepren√łrskab og design | UddannelsesGuiden

Financial controller

De studerende l√¶rer at bruge erhvervs√łkonomiske modeller og styringsredskaber til den daglige √łkonomistyring i virksomheden. De f√•r f√¶rdigheder i at udarbejde drifts- og skatteregnskaber og i at planl√¶gge og gennemf√łre revision og controlling.

De f√•r ogs√• kendskab til virksomhedens budget, investering og finansiering og indblik i samspillet mellem strategisk styring og traditionel √łkonomistyring.

Uddannelsens fagområder

 • √ėkonomi
 • Erhvervsjura
 • Internt og eksternt regnskab samt revision

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Financial Controller | UddannelsesGuiden

Finans√łkonom

P√• uddannelsen giver de studerende √łkonomisk viden og kompetencer til at arbejde med finansiel r√•dgivning, forsikring, ejendomshandel og -administration samt √łkonomi og revision.

De får indblik i den finansielle virksomheds funktioner og produkter. De lærer også, hvordan de skal kommunikere med og rådgive forskellige kundegrupper.

De studerende f√•r desuden kendskab til internationale √łkonomiske sammenh√¶nge.

Eksempler på fag:

I l√łbet af uddannelsen undervises der bl.a. i fag som:

 • Branchekendskab
 • Privat√łkonomisk r√•dgivning
 • Erhvervs- og finansjura
 • Erhvervs√łkonomi
 • Mikro/makro√łkonomi
 • Salg og r√•dgivning
 • Intern/ekstern analyse
 • Kommunikation, herunder digital

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Finans√łkonom | UddannelsesGuiden

Handels√łkonom

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at arbejde bredt med indk√łb, salg og markedsf√łring i handelsvirksomheder.

De tilegner sig viden om en handelsvirksomheds organisering og styring. De l√¶rer at vurdere virksomhedens id√©, m√•l og strategi, og de l√¶rer at vurdere drifts√łkonomiske problemstillinger og gennemf√łre markedsanalyser.

Fagområder:

Uddannelsen indeholder f√łlgende fagomr√•der:

 • Virksomhedens interne og eksterne forhold:
  De studerende l√¶rer om virksomhedens interne og eksterne forhold. Der er fokus p√• analyser af nye tendenser fra marked og samfund og p√• analyser af virksomhedens √łkonomiske ressourcer og organisatoriske forhold.
 • Virksomhedens handelsprocesser:
  De studerende l√¶rer om virksomhedens logistiske situation fra indk√łb til slutbrugeren. Der er fokus p√•, hvordan teknologier til salg, markedsf√łring og supply chain management kan underst√łtte virksomhedens processer.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Handels√łkonom | UddannelsesGuiden

Elinstallat√łr (Installat√łr AK st√¶rkstr√łm)

Uddannelsen giver de studerende redskaber til at kunne arbejde som leder inden for installationer eller drive selvstændig virksomhed med el-autorisation.

Fagområder

 • Installationer og anl√¶g:
  De studerende f√•r viden om projektering, r√•dgivning, udf√łrsel og drift af elektriske installationer og anl√¶g. De l√¶rer ogs√• at implementere intelligente l√łsninger til bygninger og anl√¶gsdrift med henblik p√• drifts- og energioptimering samt komfort og sikkerhed
 • Virksomhedsledelse og projektstyring:
  De studerende bliver undervist i projektledelse og entreprisestyring, organisering og ledelse, forretningsforst√•else og kvalitet, sikkerhed og milj√ł samt kommunikations- og formidlingsteknik
 • Teknik og dokumentation:
  De studerende l√¶rer grundl√¶ggende elektroteknisk teori samt matematik. De l√¶rer ogs√• at bruge digitale v√¶rkt√łjer til projektering, dokumentering og kvalitetssikring af installationer og anl√¶g. Der er fokus p√• elektroteknikken og dens betydning for udf√łrslen af elektriske installationer og anl√¶g.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Elinstallat√łr | UddannelsesGuiden

VVS-installat√łr

P√• den to-√•rige uddannelse til VVS-installat√łr l√¶rer de studerende om sanitetsteknik, varmeteknik, gasteknik, indeklimateknik samt automatik og styring.

Fagområder:

Der undervises i en række fagområder:

 • Installationer og anl√¶g:
  De studerende får undervisning i tekniske fag som fx beregning, dimensionering, rådgivning samt service og drift af energiforsyningsanlæg, produktionsanlæg og bygningsinstallationer til indeklima, varme, sanitet, gas og vedvarende energi
 • Virksomhedsledelse og projektstyring:
  De studerende l√¶rer om projektledelse og entreprisestyring, organisering og ledelse, forretningsforst√•else, kvalitet, sikkerhed og milj√ł
 • Teknik og dokumentation:
  De studerende l√¶rer om teknisk beregning og teknisk dokumentation. Der er fokus v√¶rkt√łjer, der er relevante i arbejdet med digital projektering og digital dokumentation af installationer og anl√¶g

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: VVS-installat√łr | UddannelsesGuiden

IT-teknolog

P√• uddannelsen besk√¶ftiger de studerende sig med ny teknologi inden for netv√¶rk, servere, elektronik, indlejrede l√łsninger, Internet of Things (IoT), programmering og it-sikkerhed.

De l√¶rer desuden at samarbejde og kommunikere med andre r√•dgivere og gennemf√łre projekter i virksomheder.

Uddannelsens fagområder:

 • Indlejrede systemer:
  Der er fokus på udvikling og programmering af indlejrede elektroniske systemer. De studerende lærer om emner som elektronik, komponenter, printudlæg og programmering samt måleteknik og test.
 • Netv√¶rk:
  De studerende lærer bl.a. om netværksteknologier, virtualisering, kommunikation, protokoller og services.
 • Software-udvikling:
  De studerende arbejder med software p√• forskellige platforme og med flere forskellige programmeringssprog, fra maskin√¶r programmering til h√łjniveauprogrammering.
 • Projektstyring og forretningsforst√•else:
  De studerende l√¶rer om projektstyring af mindre projekter og forretningsforst√•else, herunder projekt√łkonomi og ressourcestyring.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: IT-teknolog | UddannelsesGuiden

Jordbrugsteknolog

  P√• uddannelsen l√¶rer de studerende at l√łse konkrete problemstillinger inden for natur og milj√ł, landskab og anl√¶g samt landbrug og gartneri. Uddannelsen foreg√•r i t√¶t samspil med erhvervet. P√• et typisk semester vil der v√¶re tre til fem faglige bes√łg ud over mulighed for deltagelse i relevante fagkonferencer.

  Studieretninger:

 • Milj√ł og natur:
  De studerende besk√¶ftiger sig med naturforst√•else, beskyttelse af landskaber og naturomr√•der samt natur og milj√łforvaltning. De udvikler deres evne til at analysere og udvikle konkrete l√łsningsforslag i forhold til √łkologiske og milj√łm√¶ssige faktorer.
 • Landskab og anl√¶g:
  De studerende l√¶rer om gr√łnne anl√¶g, valg af planter og materialer, personaleledelse, registrering, formgivning og tegning, plejeplanl√¶gninger, GIS og AutoCAD.
 • Planteproduktion:
  Der er fokus p√• jordbundsl√¶re, plantev√¶rn, g√łdningsl√¶re, milj√łstyring, plantedyrkning, produktionsstyring og produktions√łkonomi.
 • Husdyrproduktion:
  De studerende l√¶rer om mikrobiologi, genetik, husdyravl, fysiologi, etologi, fodring, produktionsstyring og produktions√łkonomi.
 • Jordbrugs√łkonomi og ledelse:
  De studerende besk√¶ftiger sig med √łkonomistyring, finansiering, strategi, innovation, ledelse og skat.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Jordbrugsteknolog | UddannelsesGuiden

Kort og landmålingstekniker

P√• uddannelsen l√¶rer de studerende at indsamle og h√•ndtere geografiske data fra opm√•linger, som de efterf√łlgende bearbejder ved hj√¶lp af forskellige geografiske informationssystemer, fx GIS.

De l√¶rer at planl√¶gge, udf√łre og registrere opm√•linger p√• en byggeplads samt opm√•ling i forbindelse med registrering af bygningsdele, bygninger og anl√¶g.

Fagområder:

 • Kommunikation og samarbejde:
  De studerende lærer bl.a. om kommunikation med kunder og samarbejdspartnere, informations- og kommunikationsteknologier, kulturforståelse og internationalt samarbejde.
 • Produktion:
  De studerende lærer bl.a. om produktion, præsentation og kvalitetssikring af geodataprodukter og af geografiske informationssystemer. De får også viden om digitale teknologier, der anvendes til bearbejdning og præsentation af information og data.
 • Projektering:
  De studerende l√¶rer bl.a. om projektstyring, planl√¶gning af processer, innovation, entrepren√łrskab og organisation.
 • Registrering og afs√¶tning:
  De studerende lærer bl.a. om opmåling og indsamling af data. De får viden om landmåling og kvalitetssikring samt brugen af instrumenter og teknologier, der anvendes til indsamling af geodata.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Kort- og landmålingstekniker | UddannelsesGuiden

Laborant

De fleste af de produkter, du st√łder p√• i din hverdag, har v√¶ret i h√¶nderne p√• en laborant, som har testet og kontrolleret r√•varer og f√¶rdigvarer, inden de sendes ud til forbrugerne.

P√• uddannelsen l√¶rer du at analysere mange forskellige pr√łver fra forskellige industrier og efterf√łlgende bearbejde resultatdata.

Uddannelsens hovedområder:

 • Grundl√¶ggende laboratoriearbejde
 • Analyseteknik
 • Arbejdsmilj√ł
 • Kvalitetssikring
 • Kvalificering og validering.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Laborant | UddannelsesGuiden

Logistik√łkonom

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at planl√¶gge, koordinere og styre en virksomheds varestr√łm nationalt og internationalt, fra indk√łb af r√•varer, produktion og til udsendelse af de f√¶rdige produkter.

De f√•r viden om, hvordan man styrer en virksomheds indk√łb, produktion og distribution. De f√•r ogs√• undervisning i fag som jura, √łkonomi, statistik, engelsk samt organisation og ledelse.

Fagområder:

 • Virksomheden og markedet:
  De studerende l√¶rer at analysere virksomhedens v√¶rdiskabende aktiviteter og logistiske effektivitet sammenholdt med den √łkonomiske situation b√•de i virksomheden og i forhold til markedet. Fokus er bl.a. p√• forst√•else af virksomhedens interne processer og m√•l.
 • Indk√łb og produktion:
  De studerende f√•r viden om indk√łbsstrategi, forhandling og juridiske aspekter i relation til indk√łbsprocessen. De l√¶rer ogs√• at analysere produktionsprocessen med fokus p√• strategi, optimering og kvalitetsstyring ved brug af statistik.
 • Distribution og Supply Chain Management:
  De studerende l√¶rer om virksomhedens distribution, herunder transportjura, returlogistik og lagerstyring. Der er ogs√• fokus p√•, hvordan informationsflowet kan underst√łtte Supply Chain Management.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Logistik√łkonom | UddannelsesGuiden

Markedsf√łrings√łkonom

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at udvikle virksomhedens strategi for markedsf√łringen, herunder b√•de den digitale del som fx sociale medier, s√łgemaskiner og hjemmesider samt den markedsf√łring, der sker gennem trykte medier, tv/radio og salg.

Kommunikationskanaler

Der er særligt fokus på at vurdere og anvende virksomhedens mange kommunikationskanaler, også kaldet omnichannel. De studerende lærer også at varetage opgaver på både hjemmemarkedet og eksportmarkeder.

Fagområder

 • Markedsf√łring og salg:
  De studerende l√¶rer om analyse af virksomhedens strategiske situation i forhold til kunder, konkurrenter, trends og markeder, og de f√•r f√¶rdigheder til at beskrive og analysere en virksomheds forretningsmodel. Fokus er p√• udvikling af markedsf√łringsplanens m√•l, strategi og handlingsparametre, herunder samspillet mellem digital markedsf√łring og √łvrig markedsf√łring.
 • Virksomhedsforst√•else og √łkonomi:
  De studerende l√¶rer om analyse af virksomhedens og konkurrenternes √łkonomiske grundlag samt virksomhedens √łvrige interne og eksterne faktorer, herunder samfunds√łkonomiske forhold. Der er ogs√• fokus p√• udvikling af virksomhedens organisation og forsyningsk√¶de.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Markedsf√łrings√łkonom | UddannelsesGuiden

Milj√łteknolog

P√• uddannelsen f√•r de studerende kompetencer til at indg√• i virksomheders milj√łarbejde fx ved at planl√¶gge og udf√łre milj√łforbedringer. De har fokus p√• ressourceudnyttelse og cirkul√¶r √łkonomi samt livscyklusperspektivet.

De l√¶rer desuden at st√• for pr√łvetagning af vand, jord, luft og st√łj samt affaldsh√•ndtering, vandbehandling og overholdelse af krav til produkter. De f√•r viden om lovgivning p√• milj√łomr√•det, og kan varetage mange arbejdsopgaver inden for dette. Samtidigt bliver de i stand til at kommunikere og vejlede om milj√łteknologiske forhold.

Fagområder:

 • Milj√łteknologi og natur:
  De studerende l√¶rer om pr√łvetagning, m√•linger, laboratorieanalyser og natur- og milj√łforhold, herunder kemi, biologi, klima og forureningsproblematikker. Der er ogs√• fokus p√• milj√łteknologiske l√łsninger, som sigter mod milj√łforbedringer.
 • Virksomhed og regulering:
  De studerende l√¶rer om offentlig regulering og milj√łforvaltning samt virksomhedsforst√•else i relation til milj√łomr√•det. Der er ogs√• fokus p√• kommunikationsformer og formidling, herunder bl.a. organisationers interne og eksterne kommunikation.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Milj√łteknolog | UddannelsesGuiden

Multimediedesign

P√• uddannelsen kommer de studerende til at arbejde med alle niveauer af den digitale designproces. De arbejder med design og udvikling af webl√łsninger, digitale brugeroplevelser, indholdsproduktion til digitale medier, frontend programmering samt innovation og ideudvikling.

De studerende er i t√¶t kontakt til erhvervslivet, og de l√łser deres opgaver i samarbejde med virksomheder og organisationer.

Uddannelsens fagområder

 • Brugergr√¶nsefladeudvikling:
  De studerende l√¶rer om om design og udvikling af digitale l√łsninger med s√¶rlig v√¶gt p√• brugergr√¶nseflader. De arbejder med hele udviklingsprocessen, herunder planl√¶gning, design og produktion.
 • Brugeroplevelser:
  De studerende får viden om udvikling af digitale brugeroplevelser. De lærer at arbejde med digitale oplevelser, test og evalueringer.
 • Indholdsproduktion:
  De studerende lærer om produktion af indhold til digitale medier. De udvikler deres forståelse af digitale medier og relevante typer af indhold.
 • Forretning:
  De studerende bliver undervist i forretningsmodeller, dataforståelse og virksomhedens eksistensgrundlag.
 • Teknologi:
  De studerende lærer om de teknologier, der indgår i digitale medieprodukter og produktion af digitale medier.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Multimediedesigner | UddannelsesGuiden

PBA i beredskab, katastrofe og risikomanagement

P√• uddannelsen l√¶rer de studerende om aktiviteter f√łr, under og efter en ulykke eller katastrofe:

 • F√łr:
  De studerende lærer om risikoanalyser, kapacitetsopbygning, beredskab, beredskabsplaner, risikohåndtering, forebyggelse, humanitær indsats, sikkerhed og sikring.
 • Under:
  Omdrejningspunktet bl.a. afhjælpende indsats, operativ og taktisk ledelse, krisestabsarbejde, krisehåndtering, kommunikation.
 • Efter:
  De studerende lærer om business continuity management, fortsat drift, evaluering, risikoledelse.

Fagområder

 • Beredskab:
  De studerende lærer om beredskab i forhold til nationale og internationale indsatser, risikoforståelse, risikoanalyse og lovgivning, organisation og ledelse.
 • Forebyggelse:
  De studerende lærer om forebyggelse i forhold til ulykker og katastrofer, risikokommunikation, risikoforståelse og samfundssikkerhed.

Studieretninger

 • Kriseledelse og Strategisk forebyggelse
 • Sikring og sikkerhed

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Katastrofe- og risikomanager | UddannelsesGuiden

PBA i design og business

Uddannelsen kvalificerer de studerende til selvst√¶ndigt at indg√• i faglige og tv√¶rprofessionelle samarbejder i mode- og livsstilsbranchen, og de vil kunne udf√łre opgaver, som omfatter b√•de designm√¶ssige og forretningsm√¶ssige problemstillinger.

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, der varer 1¬Ĺ √•r. Den best√•r af en f√¶llesdel, en specialedel (studieretning) samt valgfag og praktikperiode.

P√• f√¶llesdelen f√•r de studerende blandt andet undervisning i fag inden for omr√•derne design, teknologi og business, samt metode og vidensteori ‚Äď med udgangspunkt i b√¶redygtighed.

På uddannelsens specialiseringsdel arbejder de studerende med det speciale, du er optaget på. Der er forskel på, hvilke specialer, de enkelte uddannelsessteder udbyder, under studieretningerne:

 • Design
 • Konstruktion
 • Kommunikation og trend
 • Konceptdesign
 • Business
 • Marketing
 • Entrepren√łrskab

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Design og business | UddannelsesGuiden

PBA i digital konceptudvikling

De studerende lærer at arbejde med udvikling af koncepter inden for alle digitale platforme - både på et strategisk og praktisk niveau.

Fagområder

 • Digital konceptdesign:
  De studerende lærer at designe og udvikle digitale koncepter med særlig vægt på teknologiforståelse og kommunikation. Der er fokus på alle aspekter af udviklings- og designprocesser fra initiering til eksekvering.
 • Forretningsudvikling:
  De studerende f√•r undervisning i markedsf√łring, digital forretningsforst√•else og -udvikling med udgangspunkt i v√¶rdiskabende forretningsmodeller. Der l√¶gges v√¶gt p√• forretnings- og markedsf√łringskoncepter.
 • Brugerforst√•else:
  De studerende l√¶rer at unders√łge og analysere brugerne med henblik p√• at forst√• adf√¶rd til at udvikle koncepter. Der l√¶gges v√¶gt p√• kommunikation og argumentation for brugeroplevelsen af det v√¶rdiskabende koncept.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Digital konceptudvikling | UddannelsesGuiden

PBA i E-handel

Uddannelsen giver den studerende kompetencer inden for digital forretningsforståelse, e-handelssystemer, dataanalyse, customer experience, advanced digital marketing, creative content og Google Analytics.

Fagområder

 • Datadrevet marketing og salg:
  Datadrevne analyser til udvikling af forretningens salg- og marketingsstrategier, herunder metoder og v√¶rkt√łjer til dataanalyser med det form√•l at udvikle konkurrenceparametre
 • E-handel:
  Strategiske analyser af den digitale forretning, herunder forst√•else for og tilgang til e-handelsteknologier og udvikling af kreativt indhold til salg og markedsf√łring

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: E-handel | UddannelsesGuiden

PBA i energimanagement

Uddannelsen i energimanagement er en direkte overbygning p√• uddannelserne til energiteknolog, vvs-installat√łr, el-installat√łr og automationsteknolog.

De studerende f√•r kompetencer til at m√•le, beregne og vurdere energi- og milj√łp√•virkninger i bygninger, installationer og industrielle anl√¶g.

De får viden om relevante vurderingsmetoder og certificeringsordninger, og de lærer at bruge ISO-standarder, love og regler indenfor området. Desuden får de studerende indsigt i teorier og praksis inden for energimanagement og energiledelsessystemer.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Energimanagement | UddannelsesGuiden

PBA i Erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation

Uddannelsen varer 3¬Ĺ √•r, og kvalificerer de studerende til at varetage fremmedsproglige kommunikations- og markedsf√łringsopgaver i internationalt orienterede virksomheder.

På uddannelsen lærer de studerende om:

 • Engelsk som fremmedsprog samt sprogomr√•dets kultur, nyere historie, samfundsforhold, √łkonomi samt erhvervs- og markedsforhold,
 • Organisationers kommunikation, markedsf√łring og mediebrug i sprogomr√•det samt i Danmark,
 • Forskellige former for skriftlig, mundtlig og visuel kommunikation samt teorier og metoder til at analysere forskellige former for kommunikation ud fra relevante sproglige, kommunikative og kulturelle perspektiver,
 • Webteknologier ud fra en kommunikationsfaglig vinkel,
 • Videnskabelige teorier og metoder til at analysere, tilrettel√¶gge og l√łse kommunikationsopgaver p√• dansk og engelsk.

De arbejder med engelsk som erhvervssprog og har fag som grammatik, udtale, lytteforståelse og udtryksfærdighed og tekstproduktion.

Ud over sprogarbejdet beskæftiger de studerende sig bl.a. med grafisk design, marketing og markedskommunikation og forretningsprojekter.

Uddannelsens f√¶llesfag har fokus p√• dansk sprog og kommunikation, erhvervs√łkonomi og erhvervsret, strategisk kommunikation og kultur- og landestudier.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Fremmedsprog og digital markedskommunikation | UddannelsesGuiden

PBA i finans

Professionsbachelor i finans er en uddannelse, der retter sig mod rådgivende og administrative funktioner i finansielle virksomheder.

Du l√¶rer at arbejde kundeorienteret og analytisk og at anvende de finansielle v√¶rkt√łjer i din planl√¶gning af opgaverne, lige som du l√¶rer at anvende branchens beregningsredskaber og it-v√¶rkt√łjer.

Fagområder:

 • √ėkonomi:
  Samfunds√łkonomi, erhvervs√łkonomi og privat√łkonomi koblet med internationale kapitalmarkeder, samt finansiering og finansiel risikostyring.
 • Erhvervs- og finansjura:
  Juridisk teori og metode, herunder relevante retsreglers anvendelse i den finansielle og private sektor.
 • Kommunikation, salg og r√•dgivning:
  Kommunikation, salg og rådgivning inden for den finansielle og private sektor.
 • Forretningsforst√•else og ‚Äďudvikling:
  Fagligt og tværfagligt samarbejde med henblik på at udvikle og innovere forretningen, både egen virksomhed og kundens forretning.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Finans | UddannelsesGuiden

PBA i f√łdevareteknologi og applikation

F√łdevareteknologi er l√¶ren om udstyr og anvendelse af udstyret med de parametre, der har betydning for en god funktion. F√łdevareapplikation handler blandt andet om at anvende kendte produkter p√• nye m√•der, at tils√¶tte hj√¶lpestoffer og anvende nye r√•varer.

P√• uddannelsen l√¶rer de studerende selvst√¶ndigt at kunne identificere, analysere, vurdere og h√•ndtere problemstillinger og udviklingsmuligheder inden for f√łdevareproduktion, f√łdevarekontrol og f√łdevareanalyse.

Fagområder

 • F√łdevareteknologi
 • F√łdevarekemi
 • F√łdevaremikrobiologi
 • Fysisk kemi
 • Bioteknologi
 • Produktions- og kvalitetsstyring
 • Fors√łgsplanl√¶gning, statistik og dataanalyse

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: F√łdevareteknologi og applikation | UddannelsesGuiden

PBA i innovation og entrepreneurship

På uddannelsen får de studerende redskaber til at håndtere en bred vifte af innovative, entrepreneurielle og udviklingsorienterede opgaver i egen virksomhed eller i en allerede eksisterende virksomhed.

Fagområder:

 • Innovation:
  De studerende lærer om idégenerering, kreative og innovative processer og om konceptudvikling i forhold til udvikling af bæredygtige produkter, koncepter og processer i virksomheder.
 • Ledelse:
  De studerende lærer om ledelse på individniveau, blandt andet selvledelse og egen udvikling, og ledelse på andre niveauer, fx projektledelse, forandringsledelse, innovationsledelse samt udvikling og ledelse af teams.
 • Entrepreneurship:
  De studerende l√¶rer om entrepreneurship og intrapreneurship, fx om test og validering af koncept og forretningsmodeller i relation til produktudvikling, markedsf√łring og go-to-market.
 • Forretningsudvikling:
  De studerende l√¶rer om forretnings- og markedsforst√•else, fx strategiske analyser af kunder og konkurrenter b√•de i forhold til etablering, drift og skalering af egen og eksisterende virksomhed. De l√¶rer at identificere og analysere v√¶kstmuligheder og at vurdere √łkonomiske, sociale og milj√łm√¶ssige effekter af udviklingsaktiviteterne.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Innovation og entrepreneurship | UddannelsesGuiden

PBA i international handel og markedsf√łring

International Handel og Markedsf√łring er en overbygningsuddannelse, der bygger videre p√• markedsf√łrings√łkonom eller tilsvarende erhvervsakademiuddannelse.
Uddannelsen giver de studerende teoretisk viden og forst√•else af praksis inden for internationalt orienteret salg og markedsf√łring.
De bliver desuden i stand til at lede, samarbejde og tage ansvar for egen, virksomhedens og organisationens læring og udvikling.

Fagområder

 • Salg og markedsf√łring:
  De studerende lærer at lave strategiske analyser af kunder, konkurrenter og brancher i relation til salg og marketingfunktionen. På baggrund af analyser udvikles forretningsmodeller, herunder marketing- og salgsstrategier og markedstilbud.
 • Virksomhedsdrift:
  De studerende l√¶rer at lave strategiske analyser af virksomhedens grundlag og handlerum med udgangspunkt i virksomhedens interne forhold, herunder at optimere og udvikle √łkonomiske ressourcer, forsyningsk√¶de og organisation med henblik p√• at generere v√¶kst og indtjening.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: International handel og markedsf√łring | UddannelsesGuiden

PBA i international hospitility management

International Hospitality Management er en overbygningsuddannelse, som bygger videre p√• service√łkonom, markedsf√łrings√łkonom eller en tilsvarende erhvervsakademiuddannelse.

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at varetage opgaver inden for medarbejder- og organisationsudvikling, virksomhedsdrift, hospitality og værtskab samt strategisk værdiskabelse i hospitalityvirksomheder og -organisationer.

Temaer

 • Medarbejder- og organisationsudvikling:
  De studerende lærer om ledelse, værtskab, kultur- og gæsteforståelse i forhold til udvikling af dig selv, medarbejdere og organisationen.
 • Virksomhedsdrift:
  De studerende bliver undervist i styring af √łkonomien og udgifts- og indt√¶gtssiden i forhold til virksomhedens b√¶redygtige udvikling.
 • Hospitality og v√¶rtskab:
  De studerende lærer om kultur- og gæsteforståelse og kommunikation i virksomheden. Der er et fokus på at udvikle en hospitality- og værtskabstankegang.
 • Strategisk v√¶rdiskabelse:
  De studerende f√•r viden om strategi og √łkonomi i forhold til udvikling af eksisterende og nye indsatsomr√•der.
 • Employability:
  De bliver kl√¶dt p√• til at varetage deres f√łrste job efter endt uddannelse.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: International Hospitality Management | UddannelsesGuiden

PBA i IT-sikkerhed

Uddannelsens mål er, at de studerende selvstændigt kan varetage arbejdet med at analysere, planlægge og vurdere it-sikkerhedsmæssige forhold ved drift, kontrol og udvikling i både private og offentlige virksomheder.

Fagområder

 • Systemsikkerhed og sikkerhedsledelse (IT-Governance):
  D studerende lærer centrale teorier og metoder til at forhindre, detektere og reagere over for trusler mod fortrolighed, integritet og tilgængelighed af systemer og applikationer, herunder praktisk sikring af virksomheders udstyr.
 • Netv√¶rks- og softwaresikkerhed:
  De studerende lærer om netværksarkitekturer, medier og protokoller, samt de enheder og andre foranstaltninger, der anvendes til at forhindre, detektere og reagere over for trusler mod fortrolighed, integritet og tilgængelighed af.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: It-sikkerhed | UddannelsesGuiden

PBA i jordbrug

P√• denne overbygningsuddannelse l√¶rer de studerende at l√łse praksisn√¶re problemstillinger inden for jordbrug, milj√ł og natur ved hj√¶lp af nyeste metoder kombineret med relevant litteratur.

Studieretninger

P√• uddannelsen v√¶lger de studerende mellem f√łlgende studieretninger:

 • Natur og milj√ł:
  De studerende lærer om naturforståelse, forvaltning og beskyttelse af landskaber og naturområder. Studieretningen indeholder emner om bæredygtig ressourceudnyttelse, fx affald, energi og klimatilpasning.
 • Landskab og anl√¶g:
  Studieretningen behandler emner inden for det tekniske, biologiske og juridiske omr√•de, med det form√•l, at de studerende kan drive og udvikle anl√¶gsgartnervirksomheder og kan udf√łre planl√¶gning, projektering og forvaltning af gr√łnne omr√•der.
 • Planteproduktion:
  Planteproduktion handler om jord- og plantebiologi. De studerende f√•r viden om biologiske processer til l√łsning af praksisn√¶re problemstillinger inden for planteproduktion. De f√•r undervisning i emner inden for kemi og biologi, samt om interne og eksterne forhold som p√•virker jordbrugsproduktionen.
 • Husdyrproduktion:
  Husdyrproduktion behandler emner vedr√łrende kemi og biologi. Omr√•det kvalificerer udredning og beskrivelse af processer, relateret til l√łsning af praksisn√¶re problemstillinger i og omkring husdyrproduktion.
 • Jordbrugs√łkonomi og ledelse:
  Jordbrugs√łkonomi og ledelse besk√¶ftiger sig med tekniske og fundamentale analyser p√• jordbrugsrelaterede r√•varemarkeder samt p√• rente- og valutamarkedet. De studerende arbejder med risikoanalyse, markedsstrategi og anvendelsen af finansielle instrumenter for jordbrugsvirksomheder.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Jordbrug | UddannelsesGuiden

PBA i laboratorie- og f√łdevareteknologi

De studerende på denne uddannelse lærer at indgå i faglige og tværfaglige samarbejdsrelationer i offentlige og private virksomheder, såvel nationalt som internationalt.

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse p√• laborantuddannelsen og p√• uddannelsen til procesteknolog, herunder f√łdevareteknolog, ern√¶ringsteknolog og mejeriteknolog.

Fagområder

 • Naturvidenskab
 • Kvalitetssikring og fors√łgsplanl√¶gning
 • Kommunikation og Virksomhedsforhold

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Laboratorie- og f√łdevareteknologi | UddannelsesGuiden

PBA i multiplatform storytelling and production

På uddannelsen lærer de studerende, hvordan en god historie bliver til og udvikles, og du får indsigt i grundlæggende dramaturgi, æstetiske virkemidler og forskellige genrer og fortælleteknikker.

De lærer at skabe visuelle fortællinger og fiktive oplevelsesuniverser på tværs af medieplatforme, og de får viden om medieteknologi og produktionsteknik, fx relevant software.

De studerende får også undervisning i rollen som filmproducer, i projektledelse, iværksætteri og branchekundskab, hvor de bl.a. lærer om forretningsmodeller, organisation, netværk og distribution.

Studieretninger

 • Multiplatform Storytelling
 • Media Technology & Technique
 • Multiplatform Producing - Business Entrepreneurship

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Multiplatform storytelling and production | UddannelsesGuiden

PBA i optometri

P√• uddannelsen l√¶rer de studerende at unders√łge, behandle og fordybe sig i forskellige problemstillinger inden for synet.
Optometristuddannelsen giver de studerende b√•de teoretisk og praktisk viden om opgaver inden for synsunders√łgelse, m√•ling og korrektion af synsfejl.
De l√¶rer at tilpasse briller, kontaktlinser og andre optiske hj√¶lpemidler, udf√łre synstr√¶ning samt at r√•dgive og vejlede patienten i sit valg af synshj√¶lpemiddel.

Områder

 • Optometri
 • Grundl√¶ggende videnskab
 • Human videnskab
 • Optik
 • Visuel videnskab
 • Okul√¶r patologi og farmakologi
 • Brilleglas, teknologi og v√¶rkstedsoptik
 • Lovgivning og handel

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Optometrist | UddannelsesGuiden

PBA i √łkonomi og informationsteknologi

P√• denne uddannelse l√¶rer de studerende bl.a. om forretningsstrategi og -processer, projektledelse og erhvervs√łkonomi, som giver dem forst√•else for en virksomheds drift.

De får også indblik i, hvordan it kan være med til at udvikle forretningen og bidrage til bedre kommunikation og teamwork.

P√• uddannelsen arbejder de studerende konkret med at l√łse problemstillinger i fag som fx erhvervs√łkonomi og systemudvikling. De l√¶rer ogs√• at se virksomhedens udfordringer i et strategisk perspektiv og forst√• sammenh√¶nge i forretningsprocesser og it-systemer.

Kombinationen af teori og praksis g√łr, at de studerende f√•r erfaringer med metoder, der virker.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: √ėkonomi og informationsteknologi | UddannelsesGuiden

PBA i produktudvikling og teknisk integration

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse for de, der har en erhvervsakademiuddannelse inden for produktions- og teknologiområdet.

De studerende lærer fx at udvikle og lede projekter, hvor innovation og forretningsudvikling er drivkraften.

Fagområder

Alle studerende får dog fælles undervisning i fagområderne:

 • Teknisk integration: Fagomr√•det indeholder integration, udnyttelse og implementering af teknologier og koncepter p√• tv√¶rs af organisationen og g√¶ngse faggr√¶nser.
 • Produktudvikling: Fagomr√•det indeholder metoder til produktudvikling og procesoptimering, herunder forretningsforst√•else samt involvering af eksperter og brugere i udviklingsprocesserne.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Produktudvikling og teknisk integration | UddannelsesGuiden

PBA i smykker, teknologi og business

På uddannelsen lærer de studerende, hvordan man laver smykker både traditionelt og ved hjælp af moderne teknologi. De lærer også om konceptudvikling og salg af smykker, og de får kendskab til hele processen fra idé til salg - både på nationale og globale markeder.

De studerende får bl.a. undervisning i smykkers funktion, form og æstetik, materialevalg, trends, produktionsteknologi og innovation. De har også fag som virksomhedsforståelse og forretnings- og markedsforståelse.

Fag

 • Business og innovation
 • Smykker, koncept og identitet
 • Fra id√© til f√¶rdigt produkt
 • Smykker og innovation
 • Business og forbrugere

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Smykker, teknologi og business | UddannelsesGuiden

PBA i softwareudvikling

De studerende på denne uddannelse får viden om fx systemintegration og databaseudvikling, og de får kompetencer til at deltage i store it-udviklingsprojekter.

De lærer at bruge forskellige databasetyper og at tænke i videreudvikling af eksisterende systemer.

Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling er en overbygningsuddannelse, hvor de studerende lærer om design og konstruktion af store datatunge distribuerede it-systemer.

Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling er en overbygningsuddannelse, hvor du lærer om design og konstruktion af store datatunge distribuerede it-systemer

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Softwareudvikling | UddannelsesGuiden

PBA i Sport Management

De studerende lærer selvstændigt at forstå og udvikle sport-, event- og fritidsbranchen samt udvikle og udnytte de forretningsmæssige muligheder i samspillet mellem forbrugeren og produktet.

De f√•r konkrete v√¶rkt√łjer til at l√łse komplekse drifts- og udviklingsopgaver i forhold til virksomhedens og organisationens b√¶redygtige drift og ledelse.

Sport Management er en overbygningsuddannelse, der bygger videre p√• service√łkonom, markedsf√łrings√łkonom, finans√łkonom eller tilsvarende erhvervsakademiuddannelse.

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at fungere selvst√¶ndigt i relation til sport-, event- og fritidsbranchens interessenter og udvikle, planl√¶gge og l√łse komplekse aktiviteter og opgaver.

Temaer

 • Sportsbranchen
 • Sportsforbrugeren og sportsproduktet
 • B√¶redygtig drift
 • Strategisk v√¶rdiskabelse

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Sport Management | UddannelsesGuiden

PBA i teknisk manager offshore

Uddannelsen giver de studerende redskaber til, på ledelsesniveau, at kunne forestå komplekse opgaver inden for drift, vedligeholdelse og nyinstallation af tekniske anlæg.

De l√¶rer at anvende el-teknik i teori og praksis og at l√łse ledelsesm√¶ssige opgaver i relation til personale, milj√ł og sikkerhed. Dette g√¶lder anl√¶g i alle typer af virksomheder inden for offshore-omr√•det og industrien, fx p√• boreplatforme og i vindm√łlleindustrien.

De studerende f√•r undervisning inden for omr√•derne el-j√¶vnstr√łm, el-vekselstr√łm, motorer og gasturbiner samt teknisk dokumentation.


Fagområder

 • Virksomheden, herunder erhvervs√łkonomi, projektledelse, personaleledelse, vedligeholdsledelse.
 • Energi og milj√ł, herunder milj√łteknik, vedvarende energi, milj√łledelse og maskindirektivet.
 • Elteknologi, herunder elteknisk beregning, elforsyningsanl√¶g, bygningsinstallationer, bygningsautomatik samt automatik til mindre maskiner og anl√¶g.
 • Maskin- og procesteknologi, herunder gasteknologi, ventilation, automation og procesanalyse.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Teknisk manager offshore | UddannelsesGuiden

PBA i value chain management

Value Chain Management - eller værdikædeledelse på dansk, handler om at optimere det flow af varer og informationer, der går igennem en virksomhed og om de faktorer eller redskaber som er med til at påvirke flowet.

Eksempler på emner

 • Supply chain management
 • Produktionsplanl√¶gning
 • Produktionsoptimering
 • Kvalitetsstyring, v√¶rdik√¶deoptimering og strategi.
 • Forandringsledelse og projektstyring
 • Avancerede produktionsmetoder og optimering af virksomhedens interne processer.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Proces√łkonomi og v√¶rdik√¶deledelse | UddannelsesGuiden

PBA i webudvikling

De studerende l√¶rer at analysere og bruge forskellige programmeringssprog og v√¶rkt√łjer.

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at arbejde på tværs af platforme, medier og applikationer.

P√• uddannelsen i webudvikling l√¶rer de at arbejde med udvikling af websystemer ved hj√¶lp af forskellige programmerings- og databasev√¶rkt√łjer og metoder.

Emner:

 • Webprogrammering
 • Brugeroplevelser
 • Udviklingsmilj√łer

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Webudvikling | UddannelsesGuiden

Procesteknolog

Uddannelsen giver de studerende indsigt i forskellige typer af produktionsprocesser, alt afhængig af den studieretning de vælger.

De kan v√¶lge en af f√łlgende studieretninger:

 • F√łdevareteknologi
 • Mejeriteknologi
 • Procesteknologi

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Procesteknolog | UddannelsesGuiden

Produktionsteknolog

Under uddannelsen til produktionsteknolog beskæftiger de studerende sig bl.a. med design, udvikling og konstruktion af fx maskiner og anlæg, og de får undervisning i grundlæggende fag inden for konstruktion, produktudvikling og produktion.

P√• uddannelsen l√¶rer de studerende at planl√¶gge, organisere og udf√łre opgaver inden for konstruktion, produktudvikling og produktion i erhvervsvirksomheder.

Fagområder

 • Produktudvikling:
  De studerende l√¶rer om tilrettel√¶ggelse, styring og gennemf√łrelse af udviklings- og innovationsprocesser i forbindelse med produkter og produktion. Der er fokus p√• hele v√¶rdik√¶den fra kundeinddragelse til servicedesign.
 • Konstruktion:
  De studerende bliver undervist i udvikling, opbygning og dimensionering af maskinkonstruktioner og produktionsanlæg. Der er også fokus på materialevalg i forhold til konstruktionens anvendelse og brug.
 • Produktionsoptimering:
  De studerende f√•r viden om forberedelse af fremstillingen af produkter samt opbygningen, driften og optimeringen af produktionen med henblik p√• en optimal anvendelse af virksomhedens ressourcer. Der er ogs√• fokus p√• virksomhedens styringssystemer samt projektstyring og -ledelse. De l√¶rer ogs√• om teknisk salg og indk√łb.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Produktionsteknolog | UddannelsesGuiden

Service- og oplevelses√łkonom

På uddannelsen lærer de studerende at udvikle, planlægge og levere events og serviceydelser i virksomheder inden for service, turisme, detail samt hotel og restaurant.

De studerende f√•r viden om bl.a. organisation, ledelse, √łkonomi og kunderelationer. De l√¶rer ogs√• om de kultur- og samfundsforhold, som p√•virker branchen.

De studerende l√¶rer om servicevirksomheders organisation, interesseomr√•der, √łkonomi og forretningsbetingelser. Derudover bliver de undervist i fx markeder, kunderelationer, innovation og strategi.

Temaer

 • Service og oplevelser
 • Forretningsforst√•else
 • Samarbejde og relationer
 • Forretningsudvikling

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Service√łkonom | UddannelsesGuiden