Logo censorsekretariatet
Uddannelsernes indhold

**Under opbygning**

Nedenstående findes en liste over hvilke uddannelser Censorsekretariatet varetager samt indholdet af disse. Der skal dog gøres opmærksom på, at det er en generel information fra www.uddannelsesguiden.dk, hvorfor vi altid vil henvise til de gældende lokale eller nationale studieordninger for yderligere information.
Uddannelsesinstitutionerne skal jf. eksamensbekendtgørelsen oprette hjemmesider, hvor censorkorpsets medlemmer har adgang til opdaterede oplysninger om de uddannelser eller centrale fag, der er relevante for dem, herunder eksamensbekendtgørelsen, karakterbekendtgørelsen og uddannelsens studieordning, samt andet materiale, der har betydning for censorernes virksomhed.

Administrationsøkonom

Uddannelsen til administrationsøkonom retter sig mod opgaver i både det private og offentlige, og de studerende lærer at arbejde med projektstyring, kvalitetssikring, kommunikation og organisationskultur.

Uddannelsen består af fælles obligatoriske uddannelseselementer, et korterevarende praktikophold, valgfri elementer og et afsluttende eksamensprojekt.

De obligatoriske elementer tilrettelægges inden for 5 emneområder:

 • Samfundsforhold samt internationalt og nationalt samspil
 • Organisation, herunder systemet og en organisations kultur og interne samarbejde
 • Administration, herunder sagsbehandling og opgaveløsning, projektarbejde, kvalitetssikring, kommunikation m.m.
 • Jura, herunder forvaltningsret, aftaleret og personalejura
 • Økonomi, herunder samfundsøkonomi og økonomistyring

Alt i alt får du en tværgående forståelse for administrative funktioner, både i private virksomheder og i den private sektor.

Valgdelen består af et specialeforløb og et afsluttende eksamensprojekt. Du fordyber dig på specialeforløbet i et særligt interesseområde. Du kan eventuelt gennemføre det i en dansk eller udenlandsk virksomhed.

AU - Administration og forvaltning
Beskæftigelse

Uddannelsen kvalificerer de studerende til at varetage opgaver på beskæftigelsesområdet. De får bl.a. viden om vejledning, motivering og aktivering af ledige samt dokumentation og administration af beskæftigelsesindsatsen.

Akademiuddannelsen i beskæftigelse er en videregående voksenuddannelse, der hører under fagområdet Administration og forvaltning.

Uddannelsen består af 5 fagmoduler á 10 ECTS-points. 2 fagmoduler er obligatoriske og 3 vælges blandt de valgfrie fagmoduler. Afgangsprojektet på 10 ECTS-point afslutter uddannelsen.

Obligatoriske moduler

 • Organisering af beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS)
 • Beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag (10 ECTS)

Valgfri moduler

 • Kommunikation og samarbejde i vejlednings- og beskæftigelsesindsatsen(10 ECTS)
 • Unge og voksnes valg og valgprocesser (10 ECTS)
 • Mentor inden for beskæftigelsesområdet (10 ECTS)
 • Virksomhedsservice og jobformidling (10 ECTS)
 • Jobcenterets rolle i beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS)
 • Sygefraværsindsatsen (10 ECTS)
 • Ungeindsatsen (10 ECTS)
 • Interkulturelle perspektiver i beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS)
 • Særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS)

Afgangsprojekt
De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Offentlig forvaltning og administration

Uddannelsen har en både praktisk og teoretisk tilgang til offentlig administration og forvaltning både nationalt og internationalt. De studerende lærer bl.a. at foretage selvstændig sagsbehandling på et fagligt og retligt korrekt grundlag, og uddannelsen udvikler dine evner til analyse og problemløsning.

Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er en videregående voksenuddannelse, der hører under fagområdet for administration og forvaltning.

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler samt tre valgfrie moduler. De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

De valgfrie moduler svarer til 30 ECTS. Heraf skal de studerende have mindst 20 ECTS inden for fagområdet for administration og forvaltning og højst 10 ECTS fra et andet fagområde.

Obligatoriske moduler

 • Analyse og metoder (10 ECTS)
 • Sagsbehandling (10 ECTS)

Valgfri moduler

De valgfri moduler skal udgøre i alt 30 ECTS-point.

 • Borgerkommunikation (10 ECTS)
 • Digital service og innovation (10 ECTS)
 • Organisation og psykologi (10 ECTS)
 • Personalejura og arbejdsmiljø (10 ECTS)
 • Projektkoordinering (10 ECTS)
 • Servicedesign (10 ECTS)
 • Statsret og EU-ret (10 ECTS)
 • Økonomi og styring (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS)
De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Afgangsprojektet skal omhandle centrale problemstillinger i uddannelsen. Emnet skal have relevans for den statslige administration. Formålet med projektet er at træne deres evne til systematisk og metodisk at beskrive, analysere og vurdere en kompleks problemstilling inden for den offentlige sektor. Der lægges vægt på projektets faglige og teoretiske indhold

Socialt arbejde

Akademiuddannelsen i socialt arbejde er en videregående voksenuddannelse, der hører under fagområdet administration og forvaltning.

Uddannelsen supplerer de studerendes administrative kompetencer med viden inden for emner som jura, økonomi, kommunikation, psykologi og psykiatri.

De får bl.a. kendskab til social lovgivning og aktuel socialpolitik, og de præsenteres for de mest anvendte teorier og metoder inden for socialt arbejde, kommunikation og konflikthåndtering.

For at gennemføre en hel akademiuddannelse i socialt arbejde, skal de læse: Tre obligatoriske moduler, to valgfrie moduler og et afgangsprojekt. Uddannelsen har stor fokus på personlig og faglig involvering.

En samlet Akademiuddannelse i Socialt Arbejde består af 3 obligatoriske moduler, 2 valgfri moduler og et afgangsprojekt. Hele uddannelsen udgør i alt 60 ECTS-point.

Obligatoriske moduler:

 • Organisation, styring, rammer og samarbejde i socialt arbejde (10 ECTS)
 • Socialarbejderens generelle og specifikke faglighed (10 ECTS)
 • Sociale problemer og det sociale arbejdes udvikling (10 ECTS)

Valgfri moduler:

 • Socialt arbejde inden for arbejdsmarked og beskæftigelse (10 ECTS)
 • Socialt arbejde med udsatte grupper (10 ECTS)
 • Socialt arbejde med udsatte familier, børn og unge (10 ECTS)
 • Teorier og metoder i det gadeplansbaserede arbejde med børn og unge (10 ECTS)

Muligheder for specialisering:

De studerende kan tage akademiuddannelsen i socialt arbejde som en generel grunduddannelse, eller de kan specialisere sig inden for et selvvalgt område.

Retningsspecifikke forløb:

 • Psykosocialt arbejde
 • Demens
 • Tolkning

De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.


AU - Ledelse
Ledelse

Uddannelsen giver en basisviden om lederskab, ledelse i praksis og organisation, som er relevant, hvad enten de studerende fungerer som leder i en privat eller en offentlig virksomhed.

Gennem deres fagvalg kan de siden specialisere sig - i fx emner som lean, internationalt samarbejde og mediation.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, 2 valgfrie og et afgangsprojekt.

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Arbejdsmiljø (10 ECTS)
 • Arbejdsmiljøledelse (10 ECTS)
 • Coaching i organisationer (10 ECTS)
 • Coaching og konflikthåndtering (10 ECTS)
 • Filosofi i ledelse (10 ECTS)
 • Forandringsledelse (10 ECTS)
 • Grundlæggende bestyrelsesansvar (5 ECTS)
 • Human resource management (10 ECTS)
 • Interkulturel ledelse og samarbejdsprocesser (10 ECTS)
 • Lean-ledelse i praksis (10 ECTS)
 • Ledelse af bæredygtighed (5 ECTS)
 • Ledelse og forhandling (5 ECTS)
 • Ledelse, der skaber social kapital (5 ECTS)
 • Lederens forretningsforståelse (10 ECTS)
 • Mediation (10 ECTS)
 • Mindfulness (5 ECTS)
 • Personalejura (10 ECTS)
 • Positiv psykologi i ledelse (5 ECTS)
 • Positiv psykologi i organisationen (5 ECTS)
 • Procesfacilitering (5 ECTS)
 • Projektledelse (10 ECTS)
 • Strategi i juridisk perspektiv (5 ECTS)
 • Stress i organisationen forebyggelse og håndtering (5 ECTS)
 • Teamledelse (5 ECTS)
 • Udvidet bestyrelsesansvar (5 ECTS)

De studerende skal vælge valgfrie moduler svarende til 20 ECTS. Heraf mindst 10 ECTS inden for fagområdet for ledelse og højst 10 ECTS fra et andet fagområde.

De afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

HR

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at agere professionelt i forskellige konsulentroller og til aktivt at medvirke til at udvikle strategier og deltage i implementeringen på personaleområdet.

De lærer at udvikle og gennemføre en HR-strategi. De arbejder med strategisk kompetenceudvikling af virksomhedens medarbejdere og lærer at anvende relevante metoder til udvikling af organisationen. Det indebærer, at de kommer til at arbejde med forandringsprocesser i praksis.

Akademiuddannelsen i HR er en videregående voksenuddannelse inden for området ledelse.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, 2 valgfri og et afgangsprojekt.

Uddannelsens obligatoriske fag er:

 • Den strategiske HR-funktion (10 ECTS)
 • Strategisk kompetenceudvikling (10 ECTS)
 • Organisationsudvikling i HR-perspektiv (10 ECTS)

Uddannelsens valgfrie fag er:

 • Personalejura (10 ECTS)
 • HR's servicering af linjeledelsen (10 ECTS)
 • HR og ledelse i en global verden (5 ECTS)
 • Samtalen som redskab (10 ECTS)
 • Rekruttering (5 ECTS)

De studerende skal følge valgfrie moduler svarende til 20 ECTS. Heraf mindst 10 ECTS inden for fagområdet for ledelse og højst 10 ECTS fra et andet fagområde.

De afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

AU - Merkantil
Finansiel rådgivning

På akademiuddannelsen i finansiel rådgivning kan de studerende specialisere sig inden for 4 retninger:

 • Bank og realkredit
 • Ejendomsadministration
 • Ejendomsmægler
 • Revision

Med den rette modulsammensætning kan de søge akkreditering til Financial Advisor eller registrering som ejendomsmægler. Eller de kan uddanne sig til ejendomsadministrator med moduler, der svarer til ejendomsbranchens EA-uddannelse.

De kan også gennemføre uddannelsen uden retning.

Finansiel rådgivning er en videregående voksenuddannelse inden for fagområdet Merkantil.

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler og et antal valgfrie, herunder retningsspecifikke, moduler. De afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt. Uddannelsen vægter samspillet mellem deres erhvervserfaring og det teoretiske og metodiske stof, der inddrages i undervisningen.

Når de studerende gennemfører moduler svarende til 40 ETCS under det merkantile fagområde, giver det titlen merkonom.

De obligatoriske moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er:

 • Erhvervsjura i den finansielle sektor
 • Samfundsøkonomi

De retningspecifikke moduler - fordelt på uddannelsesretninger - er:

Bank og realkredit

 • Virksomhedens investering og finansiering (10 ECTS)
 • Data, marked og afsætning (10 ECTS)
 • Finansielle forretninger (10 ECTS)

Ejendomsadministration

 • Administration af boligudlejningsejendomme (10 ECTS)
 • Ejendoms- og skatteregnskab (10 ECTS)

Ejendomsmægler

 • Ejendomshandel I (10 ECTS)
 • Ejendomshandel II (10 ECTS)
 • Omsætning af fast ejendom (10 ECTS)

Revision

 • Analyse af regnskabsdata (10 ECTS)
 • Revision og årsrapport (10 ECTS)

Uddannelsens valgfrie moduler er:

 • Andelsbolig- og ejerforeninger (5 ECTS)
 • Bolig 1 (5 ECTS)
 • Bolig 2 (5 ECTS)
 • Boligfinansiering og -rådgivning (10 ECTS)
 • Ejendomsinvestering og finansiering (5 ECTS)
 • Erhvervslejeret (5 ECTS)
 • Finansiel regulering og compliance (5 ECTS)
 • Investering (5 ECTS)
 • Kredit til private (5 ECTS)
 • Pension (5 ECTS)
 • Rådgivning og kommunikation (10 ECTS)
 • Skat - privat (5 ECTS)
 • Årsrapport og virksomhedsanalyse (10 ECTS)

De retningsspecifikke moduler kan også anvendes som valgfrie moduler.

De studerende afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt inden for deres retning. Projektet vægter 10 ECTS.

International transport og logistik

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at arbejde med handel og transport på tværs af grænser. De får en faglig basisviden inden for logistik og supply chain management, herunder kendskab til lovgivning på området, og de lærer at indgå i internationale samarbejdsrelationer samt at forstå sig på ressourcestyring.

De studerende kan gennemføre uddannelsen uden retning eller specialisere sig inden for uddannelsens to retninger: Transport eller Indkøb. Det giver dem mulighed for at målrette deres uddannelse mod forskellige faglige områder inden for transport og logistik. Opdelingen sker for at imødekomme den variation af jobs, der findes inden for transport og logistik. Retningerne er lige kompetencegivende.

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler, obligatoriske retningsbestemte moduler samt et antal valgfrie moduler. De afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Obligatoriske moduler uanset retning:

 • Logistik (10 ECTS)
 • Supply Chain Management (10 ECTS)

Obligatoriske fag på retningen Indkøb:

 • Operationelt Indkøb (10 ECTS)
 • Strategisk Indkøb (10 ECTS)

Obligatoriske fag på retningen Transport:

 • Transport og Warehouse Management (10 ECTS)
 • Transportjura (10 ECTS)

Valgfrie moduler:

 • Bæredygtig forretningsforståelse (5 ECTS)
 • Optimering af forretningsprocesser (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Kommunikation og formidling

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at arbejde med både intern og ekstern kommunikation.

De bliver i stand til at udarbejde kommunikationsstrategier og løse mere praktiske formidlingsopgaver. Bl.a. lærer de om mål og målgrupper og bliver i stand til at træffe valg i forhold til medier – trykte som digitale.

De studerende får indblik i strategiske virksomhedsmål og -værdier og lærer, hvordan man brand'er en virksomhed. De kan også beskæftige sig med sociale medier, online kommunikation, teknologikommunikation og fundraising.

Uddannelsen består af to obligatoriske moduller, 2 valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Uddannelsens obligatoriske moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er:

 • Kommunikation i praksis
 • Strategisk kommunikation

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Branding i praksis (5 ECTS)
 • Digital indholdsproduktion (5 ECTS)
 • Digital mødeledelse (5 ECTS)
 • Fundraising i praksis (10 ECTS)
 • Interkulturel kommunikation (5 ECTS)
 • Grafisk facilitering i praksis (5 ECTS)
 • Online kommunikation (10 ECTS)
 • Pressehåndtering i praksis (10 ECTS)
 • Præsentationsteknik (5 ECTS)
 • Skriftlig kommunikation (5 ECTS)
 • Sociale medier (10 ECTS)
 • Strategisk fundraising (10 ECTS)
 • Teknologikommunikation (5 ECTS)
 • Videokommunikation (5 ECTS)
 • Visuel kommunikation (5 ECTS)

De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Oplevelsesøkonomi

Oplevelsesøkonomi handler om, hvordan virksomheden kan differentiere sig fra sine konkurrenter og skabe kundeloyalitet gennem produkter, services og kommunikation, der indeholder værdiskabende kundeoplevelser.

Uddannelsen giver de studerende kendskab til oplevelsesøkonomiens betydning for det moderne samfund, men de arbejder også med udvikling og iscenesættelse af oplevelser. Bl.a. vil de beskæftige sig med emner som kommunikation, storytelling og servicemanagement.

Akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi er en videregående voksenuddannelse inden for det merkantile område.

Uddannelsen består af seks moduler. De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Uddannelsen giver adgang til titlen AU i oplevelsesøkonomi. Den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in oplevelsesøkonomi. Studerende, der har gennemført moduler svarende til mindst 40 ECTS-point under det merkantile fagområde, kan anvende betegnelsen Merkonom. Betegnelsen på engelsk er Academy Foundation (AF) Graduate in Business.

Obligatoriske fagmoduler:

 • Oplevelsesøkonomi (10 ECTS)
 • Oplevelsesledelse (10 ECTS)

Valgfri fagmoduler:

 • Event management (10 ECTS)
 • Markedsføring og oplevelsesøkonomi (5 ECTS)
 • Valgfrie moduler fra andre fagområder end det merkantile (maks. 15 ECTS)

De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Økonomi og ressourcestyring

De studerende specialiserer sig i de erhvervsøkonomiske og styringsmæssige værktøjer, der er essentielle for at drive en moderne forretning, hvad enten det drejer sig om en produktions-, handels- eller servicevirksomhed nationalt eller internationalt.

Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring er en videregående voksenuddannelse inden for det merkantile område.

Uddannelsen består af seks moduler: To obligatoriske moduler, tre valgmoduler og et afgangsprojekt.

Uddannelsens obligatoriske fag er:

 • Erhvervsøkonomi
 • Økonomistyring i praksis

Uddannelsens valgfrie fag er:

 • Global økonomi
 • Regneark til økonomistyring
 • Statistik
 • Teknologiforståelse til Robotic Process Automation (RPA)
 • Årsrapport og regnskabsanalyse

De afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Retail

Uddannelsen ruster de studerende til at arbejde målrettet med konceptstyring og ledelse inden for detailområdet. De får redskaber til at analysere målgrupper og markedsudvikling i en branche, som er præget af hård konkurrence. Men de bliver også klædt på til at tage ansvar for ledelsesopgaver som kommunikation og coaching.

Akademiuddannelsen i retail er en videregående voksenuddannelse inden for det merkantile område.

Uddannelsen består af obligatoriske fagmoduler svarende til 20 ECTS-point, valgfri moduler svarende 30 ECTS-point og et afgangsprojekt svarende til 10 ECTS.

Uddannelsen giver adgang til titlen AU i retail. Den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in retail. Studerende, der har gennemført moduler svarende til mindst 40 ECTS-point under det merkantile fagområde, kan anvende betegnelsen Merkonom. Betegnelsen på engelsk er Academy Foundation (AF) Graduate in Business.

Uddannelsens obligatoriske fag er:

 • Konceptstyring i detailhandlen (10 ECTS)
 • Det personlige lederskab i detailhandlen (10 ECTS)

Uddannelsens valgfrie fag er:

 • Branchejura i detailhandlen (5 ECTS)
 • Butiksoptimering (5 ECTS)
 • Butiksøkonomi (5 ECTS)
 • Cross Channel forbrugeradfærd (5 ECTS)
 • Forretningsforståelse i detailhandlen (10 ECTS)
 • Salgsledelse i detailhandlen (10 ECTS)
 • Værdiskabende salg i detailhandlen (10 ECTS)

De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Salg og markedsføring

Uddannelsen er rettet mod jobfunktioner inden for salg og marketing – både nationalt og internationalt. De studerende får en introduktion til forskellige modeller og værktøjer, som kvalificerer dig til at arbejde med salg, markedsføring og afsætning.

Uddannelsesforløbet består af tre obligatoriske moduler (30 ECTS), valgfri moduler svarende til 20 ECTS og et afgangsprojekt på 10 ECTS.

De valgfri moduler skal indeholde mindst 5 ECTS fra det merkantile fagområde og maksimalt 15 ECTS fra andre fagområder.

Uddannelsen giver adgang til titlen AU i salg og markedsføring. Den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Sales and Marketing.

Obligatoriske moduler – 30 ECTS

 • Markedsinformation og -analyse (10 ECTS)
 • Marketingplanlægning og -forhandling (10 ECTS)
 • Marketingstrategi og forretningsudvikling (10 ECTS)

Valgfri moduler – 20 ECTS

 • Dataanalyse (5 ECTS)
 • Digital markedsføring (10 ECTS)
 • Erhvervsret (10 ECTS)
 • Eksport og internationalisering (10 ECTS)
 • E-handel (10 ECTS)
 • E-mail marketing (5 ECTS)
 • Salgspsykologi og grundlæggende salg (10 ECTS)
 • Service (5 ECTS)
 • Sociale medier og indhold (5 ECTS)
 • Strategisk networking (5 ECTS)
 • Strategisk salg (10 ECTS)
 • Søgemaskineoptimering (5 ECTS)
 • Søgemaskiner, markedsføring og annoncering, SEA (5 ECTS)

De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Skatter og afgifter

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at håndtere lettere problemstillinger inden for skatte- og afgiftsområdet. De vil beskæftige sig med skatter og afgifter for både private og erhvervsvirksomheder.

De studerende får bl.a. indsigt i erhvervsøkonomiske løsningsmodeller og -metoder, og de får kendskab til de juridiske problemstillinger, der er forbundet med at stifte og drive en virksomhed. De får også praktisk viden om, hvordan de indgår i et tværfagligt samarbejde med samarbejdspartnere og interessenter.

Skatter og afgifter er en videregående voksenuddannelse inden for fagområdet Merkantil.

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler og et antal valgfrie moduler. De afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt. Uddannelsen vægter samspillet mellem din erhvervserfaring og det teoretiske og metodiske stof, der inddrages i undervisningen.

De obligatoriske moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er:

 • Erhvervsret
 • Kommunikation i praksis

De valgfrie skattefaglige moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er:

 • Inddrivelsesret
 • Moms- og afgiftsret
 • Skatteret
 • Toldret

Uddannelsens øvrige valgfrie moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er:

 • Erhvervsøkonomi
 • Global økonomi

De studerende skal følge valgfrie moduler svarende til 30 ECTS. Heraf mindst 20 ECTS inden for det skattefaglige område og højst 10 ECTS fra et andet fagområde.

De afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt inden for deres retning. Projektet vægter 10 ECTS.

AU - Teknik, produktion, service m.v.
Automation og drift

På uddannelsen i automatik og drift får de studerende kompetencer inden for både teknik, samarbejde og innovation. De anvender sin viden om hardware, konfiguration og software til udvikling og drift af automatiske og maskintekniske anlæg.

De studerende kan specialisere sig inden for to retninger:

 • Industri
 • Offshore, olie og gas

De lærer at samarbejde om faglige og tværfaglige problemstillinger, og de kan håndtere tekniske udviklingsopgaver inden for det område, de specialiserer sig i.

På uddannelsens moduler i offshore får de studerende særlig viden om procesteknologisk drift og sikkerhed i forbindelse med arbejde på en olieplatform.

Automation og drift er en videregående voksenuddannelse inden for fagområdet Teknik, produktion, service mv.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler og et antal retningsspecifikke og valgfrie moduler. De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Vælger de studerende uddannelsesretning på automation og drift, er sammensætningen af obligatoriske, retningsspecifikke og valgfrie moduler delvist fastlagt.

De kan vælge mellem to retninger:

Industri

 • Udvikling af automatiske styringer (10 ECTS)
 • Regulering af procesanlæg (10 ECTS)
 • Maskinteknologi, industri (10 ECTS)
 • SCADA, netværk og databaser (10 ECTS)
 • Valgfrie moduler (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS)

Offshore, olie og gas

 • Udvikling af automatiske styringer (10 ECTS)
 • Regulering af procesanlæg (10 ECTS)
 • Maskinteknologi, offshore (10 ECTS)
 • Sikkerhed (5 ECTS)
 • Offshore produktion og teknologi (5 ECTS)
 • Valgfrie moduler (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS)

De skal desuden også følge valgfrie moduler, der svarer til 10 ECTS.

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Objektorienteret SCADA (5 ECTS)
 • Udvidet regulering (5 ECTS)
 • Opbygning og dimensionering af tavler (5 ECTS)
 • Robotteknologi (5 ECTS)
 • S88 (5 ECTS)
 • Maskinteknologi med hydraulik, pneumatik, servostyring og motorer (5 ECTS)
 • Internet of Things i anvendelse (5 ECTS)
 • Drift og vedligehold (5 ECTS
Byggekoordination

Uddannelsen giver de studerende kompetencer inden for følgende områder:

 • Ledelse, planlægning og koordination
 • Juridiske og økonomiske forholds betydning for byggeprocessen
 • Forståelse for arbejdsmiljø og produktivitet
 • Kvalitetssikring og digitalisering
 • Formidling af praksisnære, byggefaglige problemstillinger og løsningsmuligheder - både mundtligt og skriftligt

De får viden om centrale teorier og metoder inden for logistik og procesoptimering, praksis for brug af formaliserede kontrakter og anden skriftlig kommunikation mellem byggesagens parter, byggerelateret jura og entrepriseret, økonomi, arbejdsmiljø samt kommunikation og samarbejde.

Gennem deres uddannelsesforløb lærer de at varetage opgaver som optimering af byggeprocessen vha. forskellige planlægnings- og koordinationsmetoder, at foretage økonomiske risikovurderinger og logistikopgaver vedrørende styring af både mandskab, materiel og materialer.

Akademiuddannelsen i byggekoordination en videregående uddannelse inden for fagområdet Teknik, produktion, service mv.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler og et antal valgfrie moduler. De afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer (10 ECTS)
 • Økonomiforhold i mindre bygge- og anlægsprojekter og virksomheder (10 ECTS)
 • Kommunikation, samarbejde og byggejura i byggeprocessen (10 ECTS)

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen (5 ECTS)
 • Bæredygtigt indkøb og drift af byggeplads (5 ECTS)
 • IT i udførelsesfasen (10 ECTS)
 • Kommunikation på byggepladsen (5 ECTS)
 • Personaleledelse og -jura i byggeriet (10 ECTS)
 • Salg og markedsføring (10
Byggeteknologi

På uddannelsen lærer de studerende at udføre byggetekniske beregninger på materialer i forskellige ukomplicerede konstruktionstyper - og at indgå i en faglig dialog om valg af byggeteknik og materialer ud fra kriterier som eksempelvis bæredygtighed.

De får byggeteknisk viden, som de kan anvende i forbindelse med projektering af byggeopgaver, fx viden om:

 • kommunikationsteorier og metoder til formidling af byggefaglige problemstillinger
 • materialer og komponenters egenskaber, herunder problemstillinger i forhold til bæredygtighed
 • metoder til indsamling af byggeteknisk data og empiri
 • relevante juridiske forhold

Akademiuddannelsen i byggeteknologi en videregående uddannelse inden for fagområdet Teknik, produktion, service mv.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler og et antal valgfrie moduler. De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Byggeteknik - mindre byggerier (10 ECTS)
 • Materialeforståelse og komponenter til mindre byggerier (10 ECTS)
 • Samarbejde, kommunikation og konfliktforebyggelse i projekteringsforløbet (10 ECTS)

Valgfri moduler svarende til 20 ECTS:

 • BIM til projektering (10 ECTS)
 • Bæredygtigt byggeri (10 ECTS)
 • Commissioning (10 ECTS)
 • Facilities Managements (FM) inddragelse i byggeriets designfase (5 ECTS)
 • Grundlæggende brug af digitale bygningsmodeller (10 ECTS)
 • Miljøfarlige stoffer (5 ECTS)
 • Outsourcing af drift og service og lovgrundlag (10 ECTS)
 • Registrering og tilstandsvurdering (10 ECTS)
 • Tidstypiske bygninger og konstruktioner (5 ECTS)
 • Tilgængelighed (10 ECTS)
 • Udvidet BIM (5 ECTS)
EL-installation

På akademiuddannelsen i el-installation beskæftiger de studerende sig med emner som bygningsinstallation og -automatik, elforsyningsanlæg, matematik og tekniske beregninger, kvalitet, sikkerhed og miljø, økonomi og virksomhedsdrift og forberedelse til autorisation.

Dé lærer at vurdere og gennemføre el-tekniske løsninger, så både energi-, sikkerheds- og miljøtekniske forhold er i orden, og de bliver i stand til at levere relevante, tidsvarende og økonomisk fordelagtige løsninger. Præsentation af løsningsforslag for kunder og samarbejdspartnere er også en del af uddannelsen.

Som færdiguddannet kan de:

 • håndtere og lede installationstekniske projekter
 • holde sig ajour med ny viden inden for stærkstrømsområdet
 • håndtere et autorisationsmæssigt ansvar
 • indgå i faglige og tværfaglige projekter, hvor de står med ansvaret for de el-tekniske installationer

Akademiuddannelsen i el-installation er en videregående voksenuddannelse inden for Teknik, produktion, service mv.

Uddannelsen er bygget op af 4 obligatoriske moduler, valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. De obligatoriske moduler omfatter 40 ECTS‐point.

Uddannelsens obligatoriske moduler:

 • Boliginstallationer og Teknisk beregning på kredsløb (10 ECTS)
 • Bygningsinstallationer og Teknisk dokumentation (10 ECTS)
 • Mindre industriinstallationer og Teknisk beregning på maskiner (10 ECTS)
 • Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg (10 ECTS)


Valgfri moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Bekendtgørelser og standarder (5 ECTS)
 • Bygningsautomatik funktionsafprøvning (5 ECTS)
 • Bygningsautomatik koordination (10 ECTS)
 • Bygningsautomation, systemkendskab (10 ECTS)
 • Bygningsautomatik (5 ECTS)
 • Dynamisk lys (5 ECTS)
 • Entrepriseret for el-installation (5 ECTS)
 • Forretningsudvikling (10 ECTS)
 • Indeklima i større bygninger (10 ECTS)
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)
 • Projektledelse og teknisk entreprisestyring (10 ECTS)
 • Salg og kundeforståelse (10 ECTS)
 • Større nlæg med konformkøl (10 ECTS)
 • Virksomhedsdrift i installationsbranchen (10 ECTS)
Energiteknologi

På akademiuddannelsen i energiteknologi beskæftiger de studerende sig bl.a. med tværfaglige opgaver inden for energieffektivisering af klimaskærme og bygningstekniske installationer.

De arbejder med energiformer, byggeteknik, indeklima, varmeteknik, energianalyser, miljømæssige vurderingsmetoder og energirigtig planlægning og projektering.

Uddannelsen er bygget op af 4 obligatoriske moduler (40 ECTS), der er fælles for alle studerende, valgfag (10 ECTS) og et afgangsprojekt (10 ECTS).

Uddannelsen er en videregående voksenuddannelse inden for Teknik, produktion, service mv.

Den giver adgang til titlen AU i Energiteknologi. Den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Energy Technology.

Uddannelsens obligatoriske moduler:

 • Energiformer (10 ECTS)
 • Bygningskonstruktioner og energianlæg (10 ECTS)
 • Energiforbrug og indeklima i komplekse bygninger (10 ECTS)
 • Energirigtig projektering med fokus på økonomi og miljø (10 ECTS)

Mulige valgfag inden for uddannelsens faglige område:

 • Drone til inspektion (5 ECTS)
 • Energioptimering af procesanlæg (10 ECTS)
 • Solcelleanlæg (5 ECTS)
 • Solvarmeanlæg (5 ECTS)
 • Varmepumper (5 ECTS)
 • Biomassekedler og -ovne (5 ECTS)
 • BedreBoligrådgiver I (10 ECTS)
 • Energikonsulent I+ (10 ECTS)
 • Ventilationsteknik – måling og indregulering (5 ECTS)
 • Ventilationsteknik ‐ dimensionering (10 ECTS)

De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt (10 ECTS).

Ernæring

På uddannelsen får de studerende indsigt i, hvordan de planlægger, leder og optimerer produktionen af ernæringsrigtig mad i storkøkkener, kantiner og lignende.

De lærer bl.a. at planlægge og fremstille velsmagende, ernæringsrigtige måltider og at udarbejde kostforslag og dokumentation, så de stemmer overens med udvalgte kostformer og diæter. De undervises desuden i fødevaresikkerhed – herunder at foretage en vurdering forskellige risici ved mad- og måltidsproduktion.

Ledelsesdelen omfatter grundlæggende motivations- og ledelsesteorier, og de får indsigt i, hvordan de kan planlægge og lede en rentabel mad- og måltidsproduktion - både under hensyn til brugernes ønsker og behov og til medarbejdernes motivation og arbejdsmiljø.

Akademiuddannelsen i ernæring er en videregående voksenuddannelse inden for Teknik, produktion, service mv.

Uddannelsen består af fire obligatoriske moduler og et valgfrit modul. De afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Ernæring og sundhed (10 ECTS)
 • Mad- og måltidsproduktion (10 ECTS)
 • Fødevaresikkerhed (10 ECTS)
 • Ledelse og økonomi (10 ECTS)

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Økologi og bæredygtighed (10 ECTS)

Som valgfag kan de studerende vælge faget økologi og bæredygtighed eller AU-moduler fra andre fagområder, fx madkemi og råvarekendskab fra Akademigastronom.

De afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt. Hvert modul vægter 10 ECTS-point.

Gastronomi

Uddannelsen giver de studerende mulighed for at arbejde med både økonomiske, teknologiske, æstetiske og kvalitetsmæssige aspekter af gastronomien.

De arbejder metodisk og praktisk med gastronomien som et globalt fænomen. Desuden beskæftiger de sig med mad som en sansemæssig oplevelse, og de lærer at bedømme og sikre madkvalitet.

Uddannelsen ruster dem også til det praktiske samarbejde om gastronomi i restauranten eller virksomheden. De lærer fx at kommunikere med medarbejdere, partnere og leverandører, der kan have en anden uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, et antal valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Uddannelsens obligatoriske moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er:

 • Sensorik
 • Madkemi
 • Råvarekendskab

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Madkulturer og innovation (10 ECTS)

De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Hygiejne og rengøringsteknik

Uddannelsen giver de studerende forudsætninger for at øge kvaliteten i de rengøringsopgaver, de løser. Er de leder eller selvstændig, kan de få viden om, hvordan de projekterer serviceydelser, udarbejder og præsenterer tilbud.

De studerende får specialiseret viden om rengøringsmidlers kemi, produktionshygiejne og rengøringsmetoder, så de kan vælge metoder og midler til forskellige rengøringsopgaver. Bl.a. får de indblik i emner som robotrengøring, arbejdsmiljø, lovkrav, affaldshåndtering, skadedyrsbekæmpelse og allergenrengøring.

Desuden får de kendskab til kommunikationsteorier og ledelsesværktøjer, som de kan trække på, hvis de fungerer som teamleder i servicebranchen.

Uddannelsens valgfag giver de studerende mulighed for yderligere specialisering, hvis de arbejder på hospitaler, i sterilafdelinger og operationsstuer eller på ungdomsinstitutioner, psykiatriske hospitaler, skoler og i fængsler.

Hygiejne og rengøringsteknik er en videregående voksenuddannelse inden for fagområdet Teknik, produktion, service mv.

Uddannelsen består af fire obligatoriske moduler og et til to valgfrie moduler. De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Uddannelsens obligatoriske moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er:

 • Hygiejne- og rengøringsteknologi - grundlæggende
 • Hygiejne- og rengøringsteknologi - udvidet
 • Projektering af rengørings- og hygiejnerelaterede serviceydelser
 • Rengøringsledelse og kommunikation

De studerende skal følge valgfrie moduler svarende til 10 ECTS.

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Hospitalsservice
 • Psykologi og krisehåndtering
 • Renrumsteknologi

De valgfrie moduler vægter hvert 5 ECTS.

Informationsteknologi

Uanset om de studerende til daglig arbejder med drift, udvikling eller styring af it, giver akademiuddannelsen i informationsteknologi dem mulighed for at opdatere sin viden og forudsætninger for at håndtere nye opgaver i deres job.

De lærer at anvende centrale metoder og redskaber inden for et specifikt it-fagområde, og at omsætte sin teoretiske viden i konkrete løsningsforslag, der er tilpasset den enkelte virksomhed.

Uddannelsesretninger: Uddannelsen er opdelt i to uddannelsesretninger, men kan også gennemføres uden valg af uddannelsesretning. De to retninger er:

Udvikling: Her lærer de at anvende centrale it-metoder og -teknikker, så de kan deltage i softwareudvikling og programmeringsopgaver.

Drift: Her er der fokus på systemadministration, it-drift og it-sikkerhed, og de lærer at deltage i udvikling og tilpasning af metoder og teknikker i forhold til konkrete driftssituationer.

De studerende kan vælge at tage hele uddannelsen eller enkelte moduler. En fuld AU i informationsteknologi består af fire obligatoriske moduler på hver 5 ECTS-point, et antal moduler på 5 eller 10 ECTS-point samt et afgangsprojekt på 10 ECTS-point, der afslutter uddannelsen.

Informationsteknologi er en videregående voksenuddannelse inden for fagområdet Teknik, produktion, service mv.

Uddannelsen består af fire obligatoriske moduler, som er fælles for alle studerende uanset om uddannelsen gennemføres med eller uden studieretning. De fire obligatoriske moduler er:

 • Programmering (5 ECTS)
 • Cloud (5 ECTS)
 • Databaser (5 ECTS)
 • It-sikkerhed (5 ECTS)

Du har mulighed for at tone din uddannelse ved at vælge uddannelsesretning. Du kan vælge mellem følgende to uddannelsesretninger

Retning: Udvikling

Retningsbestemte moduler (15 ECTS):

 • Systemudvikling (5 ECTS) samt
 • Videregående programmering (10 ECTS) eller
 • Virtual Reality programmering (10 ECTS) eller
 • Web-programmering client side (5 ECTS) + Web-programmering server side (5 ECTS)

Valgfrie moduler (15 ECTS):

 • Automatisering og videregående scripting (10 ECTS)
 • Avanceret programmering (10 ECTS)
 • Brugervenlighed og grafisk design (10 ECTS)
 • Brugervenlighed og grafisk design til Virtual Reality/Augmented Reality (10 ECTS)
 • Forretnings IT/digitalisering (5 ECTS)
 • Internet of Things (10 ECTS)
 • Modellering (5 ECTS)
 • Oplevelsesdesign til Virtual Reality (5 ECTS)
 • Problem and Change Management (5 ECTS)
 • Programmering af mobile enheder (5 ECTS)
 • Service-Management og kommunikation (5 ECTS)
 • Videregående databaser (5 ECTS)
 • Videregående It-sikkerhed (5 ECTS)
 • Videregående programmering (5 ECTS)
 • Videregående systemudvikling (5 ECTS)
 • Virtual Reality programmering (10 ECTS)
 • Videregående programmering til Virtual Reality/Augmented Reality (10 ECTS)
 • Web-programmering client side (5 ECTS)
 • Web-programmering server side (5 ECTS)

Retning: Drift

Retningsbestemte moduler (15 ECTS):

 • Systemdrift (10 ECTS)
 • Videregående It-sikkerhed (5 ECTS)

Valgfrie moduler (15 ECTS):

 • Automatisering og videregående scripting (10 ECTS)
 • Brugervenlighed og grafisk design (10 ECTS)
 • Brugervenlighed og grafisk design til Virtual Reality/Augmented Reality (10 ECTS)
 • Forretnings IT/digitalisering (5 ECTS)
 • Internet of Things (10 ECTS)
 • Modellering (5 ECTS)
 • Oplevelsesdesign til Virtual Reality (5 ECTS)
 • ServiceManagement og kommunikation (5 ECTS)
 • Systemudvikling (5 ECTS)
 • Programmering af mobile enheder (5 ECTS)
 • Problem and Change Management (5 ECTS)
 • Videregående programmering (10 ECTS)
 • Videregående programmering til Virtual Reality/Augmented Reality (10 ECTS)
 • Videregående databaser (5 ECTS)
 • Videregående systemdrift (10 ECTS)
 • Videregående systemudvikling (5 ECTS)
 • Virtual Reality programmering (10 ECTS)
 • Web-programmering client side (5 ECTS)
 • Web-programmering server side (5 ECTS)

Ingen retning:

Valgfrie fagmoduler fra fagområdet 30 ECTS-point (højst 15 ECTS fra andre fagområder)

Innovation, produkt og produktion

På akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion beskæftiger de studerende sig med alle aspekter af innovation og produktion. De kan dygtiggøre sig inden for projektledelse, produktionsoptimering og kvalitetsstyring. Som selvstændig kan de få viden om konceptudvikling og iværksætteri i praksis.

De studerende kan specialisere sig inden for to retninger:

 • Innovation
 • Produktion

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler, et antal retningsbestemte og valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Projektledelse (10 ECTS)
 • Værdikæden i praksis (10 ECTS)

Retningsbestemte moduler, der er obligatoriske for retningen innovation, er:

 • Innovation i praksis (10 ECTS)
 • Konceptudvikling og forretningsmodeller (10 ECTS)

Retningsbestemte moduler, der er obligatoriske for retningen produktion, er:

 • Produktionsoptimering (10 ECTS)
 • Kvalitetsoptimering (10 ECTS)

Uddannelsens valgfrie moduler er:

 • Anvendt økonomi (5 ECTS)
 • Iværksætteri i praksis (10 ECTS)
 • Konstruktion (10 ECTS)
 • Kvalitetsstyring i praksis (5 ECTS)
 • Materialestyring (10 ECTS)
 • Miljø og sikkerhed (5 ECTS)
 • Organisering (5 ECTS)
 • Produktionsplanlægning (10 ECTS)
 • Produktledelse (5 ECTS)
 • Produktudvikling (10 ECTS)
 • Teknisk dokumentation (5 ECTS)
 • Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser (5 ECTS)
 • Vækst, innovation og forretningsmuligheder i praksis (5 ECTS)


Kvalitet og måleteknologi

Uddannelsen giver forudsætninger for at arbejde med måleteknologiske problemstillinger – typisk i en produktionsvirksomhed, hvor måleudstyr og kvalitetsprocedurer bidrager til at optimere produktionsflow, sikre kvalitet og reducere spild.

Desuden i virksomheder, der kalibrerer måleudstyr eller selv fremstiller metrologisk udstyr.

I uddannelsen er der fokus på:

 • Måleteknologi
 • Kvalitetssikring
 • Apparatteknik
 • Procesteknologi

De studerende lærer at udvikle og implementere måleudstyr og at vedligeholde udstyr og instrumenter. De vil også kunne måle og teste komponenter, udarbejde dokumentation samt vurdere og sammenfatte resultater.

Desuden vil de kunne sikre, at opmålinger og målerapporter er udført måleteknisk korrekt. Ikke mindst vil de med baggrund i sin erfaring opøve en kritisk sans for målinger og lære at identificere fejlkilder i forbindelse med målinger og udstyr.

De får også kendskab til kvalitetssystemer, akkreditering og standarder, og de får forudsætninger for at sagsbehandle i virksomhedens kvalitetssystem.

Afhængigt af den virksomhed, de studerende ønsker at anvende sin måletekniske viden i, giver uddannelsens valgfag dem mulighed for specialisering inden for målemetoder og materialer, der er relevante for specifikke branche.

Kvalitet og måleteknologi er en videregående voksenuddannelse inden for fagområdet Teknik, produktion, service mv.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler og tre til fem valgfrie moduler. De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Drift og vedligehold af måleudstyr (10 ECTS)
 • Grundlæggende måleteknik (5 ECTS)
 • Usikkerhedsbudget og procesforståelse (10 ECTS)

De studerende skal følge valgfrie moduler svarende til 25 ECTS.

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Geometriske målinger (10 ECTS)
 • Kvalificering og validering (10 ECTS)
 • Masse-, volumen- og flowmålinger (5 ECTS)
 • Materialeprøvning (5 ECTS)
 • Miljømålinger (5 ECTS)
 • Målinger af væskers egenskaber (5 ECTS)
 • pH og koncentrationsmålinger (5 ECTS)
 • Signalkæden (10 ECTS)
 • Tryk- og temperaturmåling (5 ECTS)
Miljøteknologi

Akademiuddannelsen i miljøteknologi giver de studerende kendskab til bl.a. miljølovgivning, miljøledelse, affald og spildevand. Desuden en bred praktisk viden om kemi, biologi og teknik i relation til miljø, som de kan bruge, uanset om de arbejder med miljøtekniske opgaver i en produktionsvirksomhed, en forsyningsvirksomhed eller en kommunal forvaltning.

De får en helhedsorienteret tilgang til miljøarbejdet og lærer at analysere og vurdere problemstillinger i forbindelse med drift, kontrol og udvikling. Fx i forhold til valg af den bedst tilgængelige teknik til en løsning – de såkaldte BAT-krav.

Uddannelsens obligatoriske del introducerer de studerende til generelle og grundlæggende emner som naturforståelse, miljøøkonomi og vurderingsmetoder.

Afhængigt af de studerendes behov kan de derudover tone uddannelsen i retning af bestemte arbejdsområder.

Arbejder de i en produktionsvirksomhed, kan de fx beskæftige sig med innovation, kemikalielovgivning, miljøgodkendelser og emission af lugt og støj.

Som medarbejder i en forsyningsvirksomhed kan de fokusere på analyseteknik, prøvetagning, drikkevand, rensning og boringer.

Med afsæt i en forvaltning kan de fx beskæftige sig med prøvetagning, drikkevand og jordforurening, miljøplanlægning, innovation, godkendelser og boringer.

Miljøteknologi er en videregående voksenuddannelse inden for fagområdet Teknik, produktion, service mv.

Uddannelsen består af fem obligatoriske moduler samt et antal valgfrie moduler og afsluttes med med et afgangsprojekt.

Uddannelsens obligatoriske moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er:

 • Miljøgodkendelse, miljøledelse og virksomhedsøkonomi
 • Virksomhedens miljøpåvirkninger: miljø- og naturforståelse, spildevand, affald og afkast

De skal desuden vælge valgfrie moduler, der svarer til 30 ECTS.

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Boringer på land (5 ECTS)
 • CSR og cirkulær økonomi (5 ECTS)
 • Drikkevand (5 ECTS)
 • Emission, lugt og støj (5 ECTS)
 • Jordforurening (5 ECTS)
 • Kemikalielovgivning og –styring (5 ECTS)
 • Miljøforbedring og mærkning af produkter (5 ECTS)
 • Miljøplanlægning og miljøinnovation (5 ECTS)
 • Miljøprøvning: prøvetagning, måling og laboratorieanalyse (10 ECTS)
 • Spildevandsbehandling (10 ECTS)
 • Ressourcer - affald og genanvendelse (5 ECTS)
Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

På akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi får de studerende kompetencer til at varetage alle led i en opgave – fra at planlægge og udføre forsøg og projekter til at vurdere resultaterne.

De kan specialisere sig inden for tre retninger:

 • Procesteknologi
 • Laboratorieteknologi
 • Fødevareteknologi

De kan også gennemføre uddannelsen uden retning.

Uddannelsen giver dem en grundlæggende viden om forsøgs- og projektstyring. De lærer om proces og metode og bliver i stand til lede mindre grupper i projekter.

Retningerne giver mulighed for, at de studerende specialiserer sig ud fra sit faglige udgangspunkt. Er de fx procesoperatør, kan de blive tekniker, der udvikler og kontrollerer produkter i fx medicinalbranchen.

Hvis de er laborant, sætter uddannelsen dem i stand til at varetage hele processen i forbindelse med laboratorieforsøg.

Har de fx en baggrund som kok eller slagter, kan de kvalificere sig til at arbejde som mellemleder med ansvar for at fremstille fødevarer.

Proces, laboratorie- og fødevareteknologi er en videregående voksenuddannelse inden for fagområdet Teknik, produktion, service mv.

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler og et antal valgfrie, herunder retningsspecifikke, moduler. De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Uddannelsens obligatoriske moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er:

 • Forsøgs- og projektstyring
 • Proces og metode

De retningspecifikke moduler - fordelt på uddannelsesretninger - er:

Procesteknologi, hvor de retningsspecifikke moduler samlet vægter 20 ECTS

 • Måleteknik (10 ECTS)
 • Procesteknik (10 ECTS)

Laboratorieteknologi, hvor de retningsspecifikke moduler samlet vægter 15 ECTS

 • Bioteknologi (10 ECTS)
 • Analytisk kemi (5 ECTS)

Fødevareteknologi, hvor de retningsspecifikke moduler samlet vægter 30 ECTS

 • Fødevaresikkerhed i industriel produktion (10 ECTS)
 • Fødevareteknologi (10 ECTS)

Oven i de retningsspecifikke moduler skal de studerende vælge valgfrie moduler, så retningsspecifikke og valgfrie moduler samlet udgør 30 ECTS.

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Analytisk kemi (5 ECTS)
 • Bioteknologi (10 ECTS)
 • Fiskebiologi og miljø-/naturforvaltning (10 ECTS)
 • Fødevarekemi (10 ECTS)
 • Fødevaresikkerhed i industriel produktion (10 ECTS)
 • Fødevareteknologi (10 ECTS)
 • Genteknologi (5 ECTS)
 • Hygiejnisk design (5 ECTS)
 • Kemi og kemisk regning (5 ECTS)
 • Mikrobiologi (5 ECTS)
 • Måleteknik (10 ECTS)
 • Procesteknik (10 ECTS)
 • Redskabslære og fangstmetoder – ferskvand og saltvand (5 ECTS)
 • Retslige institutioners samspil og retskilder på fødevareområdet (10 ECTS)
VVS-installation

Som færdiguddannet kan de studerende håndtere og lede installationstekniske projekter. De er i stand til at vurdere forskellige installationsformer og vælge relevante og tidsvarende løsninger. De kan holde sig løbende ajour med den nyeste vvs-tekniske viden, så de kan indgå i faglige og tværfaglige samarbejder om installation og drift af gas- og vvs-tekniske anlæg og installationer.

Præsentation af løsningsforslag for kunder og samarbejdspartnere er også en del af pensum.

Akademiuddannelsen i vvs-installation er en videregående voksenuddannelse inden for Teknik, produktion, service mv.

Uddannelsen består af 2 obligatoriske moduler (20 ECTS) samt et eller flere valgfri moduler svarende til 30 ECTS-point. De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt (10 ECTS).

Uddannelsen giver adgang til titlen AU i vvs-installation. Den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Service Engineering.

Obligatoriske moduler:

 • Grundlæggende vvs-tekniske begreber (10 ECTS)
 • Sanitet (10 ECTS)

Valgfri moduler:

 • Varmeinstallation bolig (5 ECTS)
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)
 • Varmeinstallation bygninger (5 ECTS)
 • Gasteknisk teori (5 ECTS)
 • Gasfejlfinding (10 ECTS)
 • Salgs- og kundeforståelse (10 ECTS)
 • Projektledelse og teknisk entreprisestyring (10 ECTS)
 • Forretningsudvikling (10 ECTS)
 • Ventilationsteknik (10 ECTS)
 • Bygningsautomation, systemkendskab (10 ECTS
 • Bygningsautomatik koordination (10 ECTS)
 • Bygningsautomatik funktionsafprøvning (5 ECTS)
 • Indeklima i større bygninger (10 ECTS)
 • Større komfortanlæg med køl (10 ECTS)
 • Virksomhedsdrift i installationsbranchen (10 ECTS)
AU - Velfærd, undervisning og sundhed
Friluftvejleder

Uddannelsen giver de studerende indsigt i friluftsvejledningens praksis og teori, og kvalificerer dem til at varetage og udvikle friluftsvejledning under skiftende vilkår og i forskellige sammenhænge.

Studiet har fokus på på fire centrale områder af friluftslivet:

 • Formidling af friluftsliv og friluftsaktiviteter.
 • Friluftslivets værdier, kulturelle betydning og særlige kendetegn set ud fra et dansk perspektiv.
 • Naturoplevelsens betydning for den enkelte og holdninger til naturen.
 • Sikkerhedsmæssige overvejelser og praktisk kunnen.

Uddannelsen er modulopbygget og består af tre obligatoriske og to valgfrie moduler. Den afsluttes med et afgangsprojekt.

Obligatoriske moduler:

 • Basisfriluftsliv (10 ECTS)
 • Friluftsaktiviteter (10 ECTS)
 • Friluftstraditioner og pædagogiske projekter (10 ECTS)

Valgfri moduler

 • Lederskab, gruppeprocesser og friluftsliv (10 ECTS)
 • Bushcraft og håndværk (10 ECTS)
 • Mikro-eventyr - leg og læring i naturen (10 ECTS)
 • Speciale i klatring (10 ECTS)
 • Speciale i kajak (10 ECTS)
 • Speciale i kano (10 ECTS)
 • Speciale i naturformidling gennem friluftsliv (10 ECTS)
 • Speciale i sejlads og kystfriluftsliv (10 ECTS)
 • Sundhed, friluftsliv og natur med fokus på særlige målgrupper (10 ECTS)
 • Vinterfjeld (10 ECTS)
 • Udeskole og læringsaktiviteter i naturen (10 ECTS)

Som afslutning på friluftsvejlederuddannelsen skal de studerende udarbejde et skriftligt afgangsprojekt, som skal dokumentere, at de på et teoretisk og metodisk grundlag kan komme med forslag til løsninger og handlemuligheder i relation til en tværfaglig problemstilling med relevans for natur og fritidsliv.

Odontologisk praksis

Uddannelsen kvalificerer de studerende til at håndtere en række af de opgaver, der knytter sig til den daglige drift af tandklinikken og behandlingen af patienter. De kombinerer faglig viden med kompetencer inden for kommunikation, service og kvalitetsudvikling.

Akademiuddannelsen i odontologisk praksis består af to obligatoriske moduler, tre valgmoduler og et afgangsprojekt.

De obligatoriske moduler på uddannelsen er:

 • Kommunikation i tandplejen
 • Service- og kvalitetsudvikling på tandklinikker

De valgfrie moduler på uddannelsen er:

 • Administration og drift af tandklinikker
 • Implantologi og kirurgi
 • Oral sundhedsvurdering og non-operativ behandling (Erstattes fra september 2016 af modulerne Tandpleje for 0-6-årige og non-operativ behandling og Tandpleje for børn og unge)
 • Ortodonti
 • Protetik
 • Tandpleje for 0-6-årige og non-operativ behandling
 • Tandpleje for borgere med særlige behov
 • Tandpleje for børn og unge
Socialpædagogik

Uddannelsen kvalificerer de studerende til at analysere, planlægge og gennemføre socialpædagogisk arbejde. De lærer at arbejde udviklingsorienteret, selvstændigt og at tage ansvar for det faglige og tværprofessionelle samarbejde.

De beskæftiger sig blandt andet med:

 • Centrale teorier og metoder inden for socialpædagogik
 • Samspillet mellem den socialpædagogiske praksis og de kulturelle, politiske, samfundsmæssige og organisatoriske forhold
 • Samspillet mellem den socialpædagogiske praksis og deres egne værdier og menneskesyn
 • Brugerens særlige vilkår og handlemønstre i den socialpædagogiske praksis.

Akademiuddannelsen i socialpædagogik er en videregående voksenuddannelse inden for Velfærd, undervisning og sundhed.

Uddannelsen tilbyder uddannelsesretningen:

Småbørn i alderen 0-3 år (20 ECTS)
På uddannelsesretningen lærer de studerende at identificere og vurdere socialpædagogiske problemstillinger relateret til børn i alderen 0-3 år og deres familier.
De lærer også at at planlægge og iværksætte socialpædagogiske tiltag, når det er nødvendigt. Både alene og i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, to valgfrie og et afgangsprojekt.

Obligatoriske moduler:

 • Lovgivning og organisation (10 ECTS)
 • Socialpædagogisk praksis (10 ECTS)
 • Socialpædagogiske metoder (10 ECTS)

Valgfrie moduler:

 • Inklusion og eksklusion (10 ECTS)
 • Socialpædagogisk udviklingsarbejde (10 ECTS)
 • Socialpsykiatri (10 ECTS)

Retningsspecifikke moduler:

Uddannelsesretningen 'Småbørn i alderen 0-3 år' (20 ECTS)

 • Bio-psyko-social tilgang, med blik for barnets almene og særlige behov (10 ECTS)
 • Læring og udvikling som element i socialpædagogisk arbejde med 0-3-årige (10 ECTS)

Ny uddannelsesretning pr. 1. januar 2021.

Sundhedspraksis

Uddannelsen giver de studerende viden og metoder til at løse en række opgaver inden for social- og sundhedssektoren som fx kvalitetssikring og udvikling. De får en indsigt i samspillet mellem borgere/patienter, sundhedsmedarbejdere, sundhedsvæsenet og det øvrige samfund.

Uddannelsen ruster dem til at varetage generelle såvel som specialiserede arbejdsopgaver indenfor ældre-, handicap-, og psykiatriområdet samt indenfor det pædagogiske område.

Akademiuddannelsen i sundhedspraksis er en videregående voksenuddannelse, der hører under fagområdet for velfærd, undervisning og sundhed.

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler, et antal valgfrie moduler og afsluttes med et afgangsprojekt.

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Professionel praksis (10 ECTS)
 • Kvalitetsudvikling og dokumentation (10 ECTS)

Uddannelsens valgfrie moduler er:

 • Demens (10 ECTS)
 • Innovativ praksis (10 ECTS)
 • Multikompleksitet i social og sundhedsfaglig praksis (10 ECTS)
 • Pædagogik og kommunikation (10 ECTS)
 • Sammenhængende forløb (10 ECTS)
 • Socialpædagogik og psykiatri (10 ECTS)
Ungdoms- og voksenundervisning

Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning kvalificerer de studerende til at undervise med fokus på, hvordan læring og udvikling kan understøttes. Målet med uddannelsen er, at de på et fagligt og metodisk grundlag bliver i stand til at analysere og vurdere praksisnære problemstillinger. De lærer med andre ord at gøre noget ved de udfordringer, de møder som underviser.

Undervisningen kvalificerer dem til:

 • at tilrettelægge undervisning så deltagerne kan lære og udvikle sig
 • at variere og tilpasse undervisningsmetoder til forskellige målgrupper
 • at iagttage, vurdere og ændre egen underviserpraksis
 • at beskrive og drøfte praktisk undervisning med såvel deltagere som kolleger
 • at samarbejde med andre om udvikling af undervisning.

Uddannelsen er en videregående voksenuddannelse, der hører under fagområdet for velfærd, undervisning og sundhed. Den består af tre obligatoriske moduler samt to valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Obligatoriske moduler:

 • Didaktik og undervisningsmetode
 • Underviserrollen
 • Læring og deltagerforudsætninger

Valgfri moduler:

 • Voksenliv og læring
 • Ungdomsliv og læring
 • Uddannelse- og karrierevejledning
 • Pædagogisk udvikling
 • Digitale teknologier og digital didaktik i ungdoms- og voksenundervisningen
Ungdomspædagogik

Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik kvalificerer de studerende til at analysere, planlægge og gennemføre pædagogisk arbejde, herunder udviklingsarbejde indenfor følgende områder:

 • Alment forebyggende ungdoms- og interkulturelt arbejde
 • Større børn og unge med psykiske vanskeligheder
 • Større børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • Større børn og unge i risikogrupper, herunder særligt forebyggende opgaver i forhold til misbrug, kriminalitet og efterværnsopgaver.

De lærer at kombinere pædagogisk erfaring med relevant teori og viden om ungdomspædagogisk arbejde og indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge.

Uddannelsen er en videregående voksenuddannelse, der hører under fagområdet for velfærd, undervisning og sundhed.

Uddannelsen består af 3 obligatoriske moduler, 2 valgfri moduler samt et obligatorisk afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen.

Obligatoriske moduler:

 • Ungdomspædagogisk praksis (10 ECTS)
 • Inkluderende indsatser (10 ECTS)
 • Unges identitet, fællesskaber og kultur (10 ECTS)

Valgfri moduler:

 • Pædagogiske aktiviteter (10 ECTS)
 • Pædagogisk udviklingsarbejde (10 ECTS)
Velfærdsteknologi i praksis

Akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis kvalificerer de studerende til at håndtere og udnytte velfærdsteknologiens mange muligheder i deres daglige arbejde med medarbejdere og borgere.

På baggrund af viden om konkrete velfærdsteknologiske løsninger, herunder hvilke typer teknologi der findes og arbejdes med i praksis samt teori om teknologiudvikling, vil de blive i stand til at foretage en velfærdsteknologisker vurderinger med vægt på, hvordan en valgt teknologi kan medvirke til at skabe nye velfærdsydelser og kvalitetsforbedringer for borgere og medarbejdere i social- og sundhedssektoren.

Der bliver lagt vægt på at anvende forskellige teknologier i praksis og formidle anvendelsen af relevante praksisnære velfærdsteknologier til samarbejdspartnere, medarbejdere og borgere.

Akademiuddannelsen i sundhedspraksis er en videregående voksenuddannelse, der hører under fagområdet for velfærd, undervisning og sundhed.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler samt et antal valgfrie modul og afsluttes med et afgangsprojekt.

Uddannelsens obligatoriske fag er:

 • Velfærdsteknologi i praksis
 • Velfærdsteknologi og mennesker
 • Velfærdsteknologi og organisation

Uddannelsens valgfrie fag er:

 • Servicedesign
Automationsteknolog

De studerende får bl.a. undervisning i teknisk matematik og fysik, i måleteknik og dataopsamling, i styrings- og reguleringssystemer samt i strukturering og kvalitetssikring. De bliver uddannet til at varetage opgaver i forbindelse med opbygning, integrering og optimering af styresystemer for automatiske industrianlæg.

Automationsteknolog er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2 år. Undervisningen er opdelt i en national del på 60 ECTS, der er ens på alle uddannelsessteder, en lokal del på 30 ECTS, praktik på 15 ECTS og afgangsprojekt på 15 ECTS.

Den nationale del indeholder fagområderne:

 • Styringsteknologi: Emnerne er styringsteknologi, systemdesign og integration af automatiske enheder, designforforståelse af el-tekniske og automatiske enheder, dimensionering og teknisk dokumentation efter gældende standarder.
 • Reguleringsteknologi: Konfiguration, programmering, simulering og idriftsættelse af PLC-systemer, samt mekanisk forståelse af reguleringsteknologi.
 • Robotteknologi og projektudvikling: Emnerne er konfiguration og programmering, simulering og idriftsættelse af robotter, der indgår i produktionslinjer, samt procesforståelse efter gældende standarder og kommunikationsteknologi til styring af automatiske anlæg.
 • Forretningsforståelse og projektledelse: Du lærer om forretningsforståelse, bl.a. økonomi samt kvalitets- og ressourcestyring med henblik på assistering af rådgivnings- og konsulentopgaver. Herudover lærer du om projektstyring og innovativ problemløsning i relation til automationstekniske anlæg.

Den lokale del af uddannelsen beskæftiger sig med samme fagområder. Der vil blandt andet være mulighed for valgfag.

Praktikperioden består af et eller flere praktikophold, hvor de studerende fordyber sig i særlige erhvervsrettede projekter.

Den afsluttende del indeholder et afgangsprojekt, hvor de skal demonstrere sine evner til at koble teori med virkeligheden på bedste måde og i tæt samarbejde med erhvervslivet.

Uddannelsen giver adgang til titlen Automationsteknolog AK. Den engelske tiltel er AP Graduate in Automation Engineering.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

De studerende færdiggør uddannelsen med et afsluttende eksamensprojekt.

Autoteknologi

Autoteknolog er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2 år. Undervisningen er opdelt i en national del på 60 ECTS, der er ens på alle uddannelsessteder, en lokal del på 30 ECTS, praktik på 15 ECTS og afgangsprojekt på 15 ECTS.

Den nationale del indeholder fagområderne:

 • Autoteknologi og autoteknisk analyse: Der er fokus på traditionel og nyeste teknologi inden for køretøjers mekaniske og elektroniske systemer. De lærer om teknologisk indsigt og udvikling med afsæt i problemstillinger, løsningsmuligheder og systemforståelse. De arbejder også med teknisk analyse og optimering af autotekniske systemer, herunder diagnosticering af tekniske og elektroniske systemer.
 • Virksomhedens drift og udvikling: De lærer om virksomhedsdrift og -udvikling i relation til autobranchens aktører og interessenter, herunder organisation, økonomi og forretningsmodeller, ledelse, kvalitet, salg, markedsføring og kommunikation. De kommer også til at arbejde med dataindsamling og dataanvendelse, herunder datahåndtering og -sikkerhed med det formål at kunne udnytte data til udvikling af virksomheden og dens forretning.

Den lokale del af uddannelsen beskæftiger sig med samme fagområder. Der vil blandt andet være mulighed for valgfag.

Praktikperioden består af et eller flere praktikophold, hvor de studerende fordyber sig i særlige erhvervsrettede projekter.

Den afsluttende del indeholder et afgangsprojekt, hvor de skal demonstrere sine evner til at koble teori med virkeligheden på bedste måde og i tæt samarbejde med erhvervslivet.

De studerende afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt i samarbejde med en virksomhed. Emnet for eksamensprojektet formulerer de selv sammen med skolen og virksomheden.

Uddannelsen giver dem ret til at anvende titlen Autoteknolog. Den engelske titel er AP Graduate in Automotive Technology.

Bachelor of Export and Technology Management

Som studerende på eksport og teknologi lærer de at udarbejde og gennemføre salgs- og markedsføringsplaner, der er målrettet forskellige kundegrupper på et globalt marked.

De studerende lærer metoder til analyse af virksomheders kundegrundlag på eksportmarkedet og til at udvikle eksportmarkeder i forhold til kunderne. De lærer om udvikling af nye produkter hvordan materialer, konstruktioner og produktionsprocesser spiller samme og de lærer hvordan virksomheder kan arbejde med kvalitetssikring.

Uddannelsen indeholder både businessfag og tekniske fag og de kommer til at forholde sig til hele virksomheden lige fra produktionsmaterialer, økonomi og logistik til kulturforståelse, organisationen og markedsføring af produktet.

Professionsbacheloruddannelsen varer 3½ år og består af en fællesdel på 120 ECTS, en lokal del på 40 ECTS, praktik på i alt 30 ECTS og et bachelorprojekt på 20 ECTS.

 • 1.-4. semester: De første semestre er bygget op omkring et semesterprojekt eller en virksomhedscase, som skal løses i grupper eller individuelt.
 • 5. semester: Praktik i en dansk eller udenlandsk virksomhed.
 • 6. semester: 2 lokale fagelementer (Smart Factory og Digital Marketing in Industrial Applications) og et valgfag.
 • 7. semester: 1 lokalt fagelement (Global Supply Chain) og dit bachelorprojekt.

Fællesdelen består af følgende fagområder:

 • Teknologiske ressourcer: Strategiske analyser af virksomhedens teknologiske ressourcer med udgangspunkt i virksomhedens interne teknologiske forhold, herunder produktudvikling, produktionsplanlægning, produktionskapacitet og kvalitetssikring.
 • Strategiske forretningsgrundlag: Strategiske analyser af virksomhedens interne og eksterne forhold, herunder økonomiske ressourcer, forsyningskæden, juridiske aspekter og det salgsstrategiske med fokus på eksportmarkederne.
 • Interrelationelle forhold: Kommunikation, kulturforståelse samt organisationsudvikling og -forståelse, herunder interpersonel og interkulturel kommunikation i relation til eksportmarkeder.

Uddannelsen indeholder interne og eksterne prøver, både skriftlige og mundtlige. De studerende afslutter uddannelsen med bachelorprojektet.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i eksport og teknologi. Uddannelsens engelske betegnelse er Export and Technology Management.

Byggekoordinator

Uddannelsen til byggekoordinator er både teoretisk og praktisk orienteret. Som færdiguddannet byggekoordinator udgør de studerende en af byggepladsens ledende medarbejdere. De arbejder tværfagligt og står for samarbejdet mellem byggesagens involverede parter.

På uddannelsen lærer de bl.a. at forstå et udbudsmateriale, og de kan assistere ledelsen i forbindelse med større opgaver eller selvstændigt varetage ledende opgaver på mindre entrepriser.

Uddannelsen til byggekoordinator er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2 år. Undervisningen består af:

 • Nationale uddannelseselementer, der er fælles for uddannelsen (60 ECTS)
 • Lokale uddannelseselementer under hensyntagen til lokale regionale behov (30 ECTS). Heraf et valgfag (5 ECTS)
 • En praktikperiode (15 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (15 ECTS)

Uddannelsens fællesdel omfatter:

 • Kommunikation - bl.a. information til byggesagens forskellige faggrupper
 • Byggejura - herunder udbudsmateriale
 • Virksomhedsdrift
 • Planlægning og processer
 • Management, som omfatter budgettering, årsregnskab, prioritering af tid og praktisk forhandling
 • Ressourcestyring/fagtilsyn, som omfatter planlægning af en fagentreprise

Den sidste del af uddannelsen består af et afgangsprojekt, hvor de studerende skal demonstrere sine evner til at sammenkæde teori og virkelighed på bedste måde og i tæt samarbejde med erhvervslivet.

Uddannelsen giver dem ret til at anvende titlen Byggekoordinator AK. Den engelske titel er AP Graduate in Construction, Construction Coordinator.

Byggetekniker

Uddannelsen kvalificerer de studerende til at planlægge og varetage teknisk administrative opgaver inden for bygge- og anlægsarbejde samt arbejde med industrielt fremstillede byggekomponenter.

Projektering, byggebranchens organisatoriske forhold samt almene fag som it, kommunikation og matematik/fysik er ligeledes en del af uddannelsesforløbet.

En del af uddannelsen går de sammen med studerende på uddannelsen til bygningskonstruktør.

Uddannelsen til byggetekniker varer to år, og er opdelt i en national del på 60 ECTS, der er ens på alle uddannelsessteder, en lokal del på 30 ECTS, praktik på 15 ECTS og afgangsprojekt på 15 ECTS.

Den nationale del indeholder fagområderne:

 • Organisation og virksomhedsforståelse: De lærer om entreprenørskab, selskabs- og organisationsformer, samt etablering og drift af virksomhed i relation til bygge- og anlægsområdet. Byggeledelse af mindre bygge- og anlægsprojekter indgår også. De lærer også om retlige regler inden for byggeri og anlæg, samt virksomheds- og byggeøkonomi.
 • Kommunikation og samarbejde: De lærer om kommunikation og formidling inden for bygge- og anlægsbranchen. Der fokuseres på ansvar for kommunikation i relation til kunder, samarbejdspartnere og brugere. De lærer også at organisere samarbejdet mellem forskellige aktører i en byggesag samt skriftlig og mundtlig udtryksfærdighed på engelsk.
 • Produktion: De lærer at planlægge og kvalitetssikre produktion og udførelse, og får bl.a. kendskab til materialeegenskaber og –produktion. De lærer også at bruge digitale systemer og metoder til optimering af informationsflow.
 • Projektering: Fagområdet indeholder projektering og tværfaglige samarbejdsformer inden for digital projektering af bygge- og anlægsprojekter, bl.a. udførelse og kvalitetssikring af projektmateriale, dokumenthåndtering og -udveksling fra planlægningsfasen til endelige drift og vedligehold af byggerier og anlæg. De lærer også om afsætning, opmåling og registrering, samt brug af instrumenter og teknologier, som anvendes inden for landmåling.

Den lokale del af uddannelsen beskæftiger sig med samme fagområder. Der vil blandt andet være mulighed for valgfag.

De studerende afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, som danner grundlag for den afsluttende eksamen.

Uddannelsen giver adgang til titlen Byggetekniker AK. Den engelske titel er AP Graduate in Construction Technology.


Bygningskonstruktør

På professionsbacheloruddannelsen til bygningskonstruktør lærer de studerende en byggeproces at kende fra start til slut, så de bliver i stand til at planlægge og koordinere bygge- og anlægsopgaver.

Uddannelsen giver dem praktisk og teoretisk kendskab til den tekniske og administrative del af byggeprocessen. De lærer bl.a. om emner som opmåling, materialevalg og tilstandsvurdering, og de får kendskab til virksomhedsdrift, administration, afsætning mv.

De får også undervisning i informationsteknologi, matematik/fysik og fremmedsprog, og lærer hvordan man driver en virksomhed.

Uddannelsen varer 3½ år og er opdelt i en national del på 115 ECTS, der er ens på alle uddannelsessteder, en lokal del på 45 ECTS, praktik på 30 ECTS og babachelorprojekt på 20 ECTS.

Den nationale del indeholder fagområderne:

 • Organisation og virksomhedsforståelse: Der er fokus på entreprenørskab, selskabs- og organisationsformer, samt etablering og drift af virksomhed i relation til bygge- og anlægsområdet. Projekt- og procesledelse af rådgiverprojekter, samt byggeledelse af bygge- og anlægsprojekter indgår også. Desuden lærer de om retlige regler inden for byggeri og anlæg, samt virksomheds- og byggeøkonomi.
 • Kommunikation og samarbejde: De lærer om kommunikation og formidling inden for bygge- og anlægsbranchen. Der er fokus på ansvar for kommunikation i relation til kunder, samarbejdspartnere og brugere. Desuden lærer de om organisering af samarbejdet mellem forskellige aktører i en byggesag samt skriftlig og mundtlig udtryksfærdighed på engelsk.
 • Produktion: De lærer om planlægning og kvalitetssikring af produktion og udførelse, samt økonomisk styring af bygge- og anlægsopgaver, og får kendskab til materialeegenskaber og –produktion. De lærer også om brugen af digitale systemer og metoder til optimering af informationsflow.
 • Projektering: De lærer om projektering og projekteringsledelse, innovationsmetoder, samt tværfaglige samarbejdsformer inden for digital projektering af bygge- og anlægsprojekter. Der er også fokus på udførelse og kvalitetssikring af projektmateriale, dokumenthåndtering og -udveksling fra planlægningsfasen til endelige drift og vedligehold af byggerier og anlæg. De lærer også om afsætning, opmåling og registrering, samt brug af instrumenter og teknologier, som anvendes inden for landmåling

Den lokale del af uddannelsen beskæftiger sig med samme fagområder. Der vil blandt andet være mulighed for valgfag.

De studerende har mulighed for at afslutte med en 2-årig erhvervsakademiuddannelse til enten byggetekniker efter et særligt tilrettelagt 4. semester.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i bygningskonstruktion. Den engelske titel er Bachelor of Architectural Technology and Construction Management.

Den merkantile diplomuddannelse

På den merkantile diplomuddannelse får de studerende uddybet sin viden om principper og processer inden for det merkantile område, og de lærer at vælge metoder og løsninger, der er relevante for deres forretningsområde.

De kan specialisere sig inden for otte retninger:

 • Bæredygtig virksomhed
 • E-handel
 • Finansiel rådgivning
 • Leisure management
 • Salg og markedsføring
 • Shipping
 • Transport og supply chain-optimering
 • Økonomi og regnskab

Det er ikke et krav, at de vælger retning.

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler, et antal retningsbestemte og/eller valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Forretningsforståelse (10 ECTS)
 • Projektledelse (5 ECTS)

Retningsspecifikke moduler:

Bæredygtig virksomhed

 • Bæredygtig forretningsudvikling (10 ECTS)
 • Bæredygtige forretningsmodeller (5 ECTS)
 • Virksomhedens sociale ansvarlighed (5 ECTS)
 • Virksomheden og certificeringer, rapportering og dokumentation (5 ECTS)

E-handel

 • Advanced digital marketing (10 ECTS)
 • Dataanalyse (10 ECTS)
 • Digital forretningsforståelse (5 ECTS)

Finansiel rådgivning

 • Formuerådgivning (10 ECTS)
 • Rundt om virksomhedsejeren (10 ECTS)
 • Kundesamspil (5 ECTS)

Leisure management

 • Service- og oplevelsesdesign (10 ECTS)
 • Oplevelsesledelse (5 ECTS)
 • Salg og marketing i leisureindustrien (5 ECTS)

Salg og markedsføring

 • Forretningsudvikling og innovationsledelse (5 ECTS)
 • Kundeindsigter, trends og tendenser (5 ECTS)
 • Organisation, kultur og forandringsledelse (5 ECTS)

Shipping

 • Interkulturel kommunikation og kulturanalyse (5 ECTS)
 • Maritim økonomi (5 ECTS)
 • Shippingdrift og -ledelse (5 ECTS)
 • Shippingvirksomhed og forretningsudvikling (5 ECTS)
 • Søret (5 ECTS)

Transport og supply chain-optimering

 • Kompetitiv logistik (10 ECTS)
 • Strategisk økonomi (10 ECTS)

Økonomi og regnskab

 • Eksternt og internt regnskab (10 ECTS)
 • Investering og finansiering (10 ECTS)
 • Strategisk ledelse og økonomistyring (5 ECTS)

Merkantil diplom uden retning

Ønsker de studerende ikke at specialisere sig i en retning, sammensætter de 30 ECTS på tværs af retningsspecifikke og/eller valgfrie moduler fra uddannelsens retninger. De kan desuden vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS-point.

Uddannelsens valgfrie moduler falder inden for forskellige temaer.

Tema: Bæredygtig virksomhed

 • Livscyklusanalyser (5 ECTS)
 • Bæredygtigt indkøb (5 ECTS)

Tema: E-handel

 • Den digitale kunderejse (5 ECTS)
 • Digitalt content marketing (5 ECTS)

Tema: Finansiel rådgivning

 • Den finansielle sektor i fremtiden (5 ECTS)

Tema: Kommunikation

 • Corporate communication (5 ECTS)
 • Personlig og interkulturel kommunikation (5 ECTS)
 • Digital kommunikation (5 ECTS)
 • Finansiel kommunikation (5 ECTS)
 • Integreret markedskommunikation (5 ECTS)
 • Forandringskommunikation i relationelt perspektiv (5 ECTS)

Tema: Leisure management

 • Eventledelse (5 ECTS)
 • Entreprenant mindset i leisureindustrien (5 ECTS)

Tema: Salg og marketing

 • Marketingledelse og konceptudvikling (10 ECTS)
 • Salg, salgsledelse og kundeforståelse (10 ECTS)

Tema: Shipping

 • Tørlastbefragtning (5 ects)
 • Linjefart (5 ECTS)
 • Offshore support (5 ECTS)
 • Tankbefragtning (5 ECTS)

Tema: Sportsmanagement

 • Sportsmarketing (10 ECTS)
 • Sportsmanagement (5 ECTS)
 • Sportsøkonomi (5 ECTS)
 • Sportsjura (5 ECTS)

Tema: Transport og supply chain-optimering

 • Tender management (10 ECTS)
 • Strategisk forretningsudvikling (10 ECTS)
 • Indkøb og forhandling (10 ECTS)

Tema: Økonomi og regnskab

 • Grundlæggende skatteret (5 ECTS)

De retningsspecifikke moduler kan også anvendes som valgfrie moduler


Diplomuddannelsen til turistfører

På uddannelsen kan de studerende lære at guide de grupper af udenlandske gæster, der kommer til Danmark via rejse- og bookingbureauer, fx krydstogtturister eller erhvervsturister, der besøger Danmark i forbindelse med konferencer, møder og events.

De får værktøjer til at håndtere den administrative side af erhvervet og øver sig også i praksis på at præsentere og fortælle foran andre mennesker.

Men de kan også lære at arbejde med design af oplevelseskoncepter, der tager udgangspunkt i egen viden eller fagligt ståsted. De kan sammensætte ture on demand og få metoder til at formidle viden om sit eget felt, så deres fortælling bliver tilgængelig og interessant for udenlandske gæster. Endelig kan de lære om nye trends som bæredygtig turisme, fx urban økoturisme.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfri moduler samt et afgangsprojekt.

Modulerne fordeler sig på fire forløb med fokus på professionens kerneområder: Viden, Design, Refleksion og Performance.

De obligatoriske og valgfrie moduler - fordelt på forløb - er:

Forløbet Viden:

 • Det moderne Danmark - historie, samfund, kunst og kultur (10 ECTS) - obligatorisk
 • Danmark frem til 1850 - historie, kunst og kultur (5 ECTS) - obligatorisk

Forløbet Design:

 • Turdesign, oplevelser og rumlig forandring (10 ECTS) - obligatorisk
 • Valgfrit modul (5 ECTS) - de vælger mellem:
  • Regional og fagspecifik kulturformidling (5 ECTS)
  • Innovativt tur- og oplevelsesdesign (5 ECTS)
  • Entreprenørskab inden for tur- og oplevelsesdesign (5 ECTS)

Forløbet Refleksion:

 • Inter- og intrakulturel kommunikation (5 ECTS) - obligatorisk
 • Kulturformidling i teori og praksis (10 ECTS) - obligatorisk

De studerende gennemfører alle forløb og afslutter uddannelsen med forløbet Performance, der består i et afgangsprojekt, som har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for det faglige område.

Datamatiker

Datamatikeruddannelsen er en it-uddannelse, hvor de studerende lærer at udvikle software, dvs. det indhold, der udgør forskellige it-programmer.

De får viden om, hvordan man udvikler nye it-systemer ud fra en virksomheds særlige behov. De lærer at programmere og at arbejde sammen med andre i teams, og de får undervisning i forskellige udviklingsmiljøer og systemudviklingsmetoder.

Uddannelsen varer 2½ år og består af obligatoriske uddannelseselementer, valgfrie elementer, en kortere praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

Uddannelsens fagområder

De obligatoriske elementer tilrettelægges inden for fagområderne:

 • Programmering, der handler om programmeringssprog, programkvalitet, softwarearkitektur, algoritmer, datastrukturer og databaser
 • Systemudvikling, der handler om analyse, udviklingsmetode, softwaredesign, projektarbejde, it-værktøjer og kvalitetssikring
 • Teknologi, der handler om operativsystemer, sikkerhed, distribuerede systemer, netværk, databaser og teknologiudvikling
 • Virksomheden, der handler om organisations- og forretningsforståelse, it-udvikling og it-sikkerhed

På uddannelsen er der mulighed for, at de studerende kan specialisere sig, så de fx kan blive softwareudvikler, programmør eller it-konsulent alt efter, hvor deres hovedinteresse er.

Designteknolog

Uddannelsen kvalificerer de studerende til at varetage arbejdet med at planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for design og business.

På uddannelsen arbejder de med at forene deres kreative talent med forretningsforståelse i teori og praksis, mens de specialiserer sig inden for design, produktion, business, marketing eller retail.

Uddannelsen til designteknolog giver indsigt i alle led af designprocessens værdikæde. Det er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse inden for fagområderne design, teknologi og business.

Uddannelsen består af en fællesdel, en specialedel, en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

På fællesdelen får de studerende undervisning indenfor områderne design, business og teknologi med udgangspunkt i bæredygtig udvikling. På specialedelen arbejder de med det speciale, de er optaget på.

Uddannelsens studieretninger

De studerende vælger ét speciale inden for en af nedenstående studieretninger:

 • Design
 • Produktion
 • Business
 • Marketing
 • Retail

Der er forskel på, hvilke specialer de enkelte institutioner udbyder under studieretningerne. Læs mere på institutionernes hjemmesider.

Diplomuddannelsen i design og business

Diplomuddannelsen i design og business handler om design, innovation og forretningsudvikling.

De studerende beskæftiger sig med processer og problemstillinger inden for mode- og livsstilsbranchen. De lærer at tilrettelægge og lede udviklingsprocesser og at arbejde innovativt og kreativt.

De lærer også på en analytisk og systematisk måde at tænke markedet ind i deres løsningsforslag, og de får viden om trends, design og kommunikation og om, hvordan man styrer udviklingen af et brand.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, et antal valgfrie, herunder retningsspecifikke, moduler og et afgangsprojekt.

Design og business kan gennemføres uden retning eller med speciale i en af to uddannelsesretninger:

 • Brand og kommunikation
 • Design management

De obligatoriske moduler, som hvert har et omfang af 5 ECTS, er:

 • Design og business
 • Trendsociologi
 • Videnskabsfilosofi og designmetode

De retningspecifikke moduler fordelt på uddannelsesretninger af hver 20 ECTS er:

Brand og kommunikation

 • Kommunikation (10 ECTS)
 • Strategi og management (5 ECTS)
 • Koncept og trendsociologi (5 ECTS)

Design management

 • Team- og projektstyring (5 ECTS)
 • Trends (5 ECTS)
 • Design (10 ECTS)

De valgfrie moduler, som hvert har et omfang af 5 ECTS, er:

 • Brand media management
 • Cross media storytelling
 • Designproces
 • Designstrategi
 • Designtænkning
 • Kommunikation på sociale medier
 • Post retail
 • Præsentation og forhandlingsteknik
 • Sustainability thinking
 • Team- og projektstyring
Diplomuddannelsen i skat

Diplomuddannelse i skat giver kompetencer til at håndtere komplekse skattefaglige problemstillinger og fx sikre korrekt sagsbehandling.

Uddannelsen kombinerer teoretisk indsigt i det skattefaglige område med praktiske kompetencer til at løse skattefaglige opgaver og kommunikere med kolleger, samarbejdspartnere og kunder om problemstillinger på skatteområdet.

Uddannelsen giver bl.a.

 • Redskaber til at forstå og anvende skattelovgivningen
 • Indsigt i økonomisk teori
 • Kendskab til årsregnskabers bestanddele og analyse af nøgletal
 • Viden om god og korrekt sagsbehandling
 • Redskaber til at undersøge og finde løsninger på problemer

De fire obligatoriske moduler, der hvert har et omfang af 5 ECTS, er:

 • Juridisk metode
 • Samfundsvidenskabelig metode
 • Skatteforvaltningsret
 • Økonomisk teori og metode

De valgfrie fag inddeles i fagområderne: skat, moms, afgifter, told og inddrivelse.

Under Skat udbydes fagene:

 • Ejendomsvurdering
 • Skatteret
 • Skat - erhverv
 • Skat - internationale selskaber
 • Skat - kapitalgevinster
 • Skat - selskaber
 • Skat - udland

Under Moms udbydes fagene:

 • Momsret
 • Moms - fritagelser og fradrag
 • Moms - internationale transaktioner

Under Afgifter udbydes fagene:

 • Energiafgifter
 • Miljø- og varebaserede afgifter
 • Registreringsafgift

Under Told udbydes fagene:

 • Toldret (obligatorisk for at blive optaget på de øvrige toldfag)
 • Toldprocedurer
 • Told - beskatningselementer

Under Inddrivelse udbydes fagene:

 • Formueret og civilproces
 • Fogedret og konkursret
 • Speciel inkassojura

De valgfrie moduler har hvert et omfang af 5 ECTS.

Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering

Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering handler om vurdering og rådgivning i forbindelse med salg, belåning og udlejning af kommercielle ejendomme og virksomheder.

Man lærer også at vurdere andelsboligforeninger og almennyttige boliger i henhold til andelsboligloven og boligstøtteloven.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område og et afgangsprojekt.

De obligatoriske moduler er:

 • Grundlæggende bolig- og erhvervslejeret (10 ECTS)
 • Investeringsteori og økonomisk metode (5 ECTS)
 • Særlige vurderinger, byggeteknik og -omkostninger (5 ECTS)
 • Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme (5 ECTS)
 • Vurdering af erhvervsejendomme og internationale vurderingsprincipper (10 ECTS)

Uddannelsens valgfrie modul er:

 • Vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner (10 ECTS)
Driftsteknolog offshore

Uddannelsen giver de studerende teoretisk og praktisk viden om den måde, som maskintekniske, energitekniske og procestekniske anlæg virker på. De lærer at løse grundlæggende problemstillinger, at arbejde tværfagligt med forskellige emner inden for området, og får viden om kvalitetsstyring og miljømæssige forhold.

Uddannelsens fagelementer:

 • Offshore-teknologi: Der er fokus på udvinding og efterbehandling af olie og gas, herunder styring af processen og sikkerhed. De studerende lærer bl.a. om pumper, filtre, reguleringsventiler, styringsventiler, cylindre og motorer samt grundlæggende matematik, it og metode til udførelse af beregninger og dokumentation.
 • Forbrændingsmotoren og gasturbiner: De studerende lærer om forskellige typer af forbrændingsmotorer og brændstoffer. De bliver også introduceret til gasturbiner og motorens opbygning og virkemåde, herunder krav til materialer og hjælpesystemer for motoren.
 • Virksomhedens opbygning: De studerende får grundlæggende viden om virksomheders opbygning og organisering, herunder organisationsformer og de faktorer, som har indflydelse på arbejdsmiljøet i virksomheden.
 • Kedler/dampturbiner og ventilationssystem: Der er fokus på den energiomsætning, som sker i en kedel og dampturbine. De studerende lærer fx om forbrændingssystemet, varmeoverførsel, dampdannelse og sikkerhed. Der er også fokus på emner som luftmængde, luftrensning, opvarmning, nedkøling samt energiberegninger.
 • Elektroteknik: De studerende lærer om elektroteknik for både jævn- og vekselspænding, herunder bl.a. forsyningssystemer, belastningstyper, strøm, energi, måleenheder og måleteknik. Der bliver udført komplekse beregninger ud fra kredsløbsanalyse, og der bliver lavet laboratorieøvelser.
 • Virksomhedsdrift: De studerende får viden om, hvordan man drifter en virksomhed, herunder økonomi, kvalitetsstyring og vedligehold.
 • Automation: De studerende lærer om automation af maskiner og anlæg. Der er bl.a. fokus på reguleringsteknik samt følere og aktuatorer.
 • Elektriske maskiner: Faget har fokus på elektriske maskiner som transformere, generatorer og jævn- og vekselstrømsmotorer. De studerende lærer om elektriske målinger, måleteknik og de måleapparater, som bruges.
 • Køleteknik og pumper: De studerende lærer om køleteknik, hvor de grundlæggende principper gennemgås, og begreber som masse- og volumenflow, tryk, temperatur og entalpi gennemgås.
Energiteknologi

På uddannelsen til Energiteknolog bliver de studerende uddannet til at varetage opgaver på tværs af bygnings-, el- og vvs-området med henblik på energieffektivisering af bygningers klimaskærme og installationer samt industriens procesanlæg.

Det betyder, at de får undervisning i, hvordan man kan foretage tekniske energibesparende foranstaltninger i både bebyggelser og i industrien.

Energiteknolog er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2 år. Undervisningen er opdelt i en national del på 60 ECTS, der er ens på alle uddannelsessteder, en lokal del på 30 ECTS, praktik på 15 ECTS og afgangsprojekt på 15 ECTS.

Den nationale del indeholder fagområderne:

 • Bæredygtig energi til byggeri: Der er fokus på boligens indeklima samt byggeteknik og energianalyse, herunder bæredygtighed ift. nybyggeri og renovering af den eksisterende bygningsmasse efter nationale/internationale normer.
 • Bæredygtig energi til industri og proces: De studerende lærer om bæredygtige energiløsninger til landbrug, industri, proces og transport i Danmark. Der er fokus på energiøkonomi og miljø samt energioptimering og procesanlæg. Herunder bæredygtige energiløsninger til industri- og procesvirksomhed efter gældende nationale/internationale normer.
 • Bæredygtig energiforsyning og vedvarende energi: De studerende lærer om kollektiv energiforsyning af el, gas og varme samt vedvarende energikilder i Danmark, hvor der fokuseres på energiformer og energirigtig projektering, herunder bæredygtighed efter eksisterende dansk energipolitik og planlægning.

Den lokale del af uddannelsen beskæftiger sig med samme fagområder.

Entreprenørskab og design

Uddannelsen varer to år.

Det første studieår består af obligatoriske fag. Her får de studerende forståelse for fagenes arbejdsprocesser og værktøjsmetoder samt kendskab til entreprenørskab og processen fra idé til forretning. På 3. semester vælger de mellem forskellige valgfag, og på 4. semester skal de i et kortere praktikforløb samt lave deres afsluttende eksamensprojekt.

Uddannelsens fagområder

 • Designprocesser: De studerende arbejder med med udvikling, tilrettelæggelse og gennemførelse af design- og innovationsopgaver. Der tages afsæt i etnografiske metoder til behovsafklaring ud fra kreative teknikker og brugerorienterede innovations- og designmetoder. Gennem produktudvikling og prototypeudvikling, hvor principper for bl.a. bæredygtighed er en væsentlig faktor, arbejdes der med at løse behov, som er indkredset gennem brugerorienterede innovations- og designmetoder. Gennem anvendelse af visuelle virkemidler og designparametre dannes grundlaget for den endelige konceptformidling.
 • Forretningsprocesser: De studerende arbejder med analyser og vurderinger af et koncepts økonomisk forretningspotentiale i forhold til opstart af en virksomhed eller implementering i en eksisterende virksomhed. Gennem markedsføring og forretningsmodellering arbejdes der med forskellige former for kunderelationer med henblik på at skabe værdi, bl.a. ved at have fokus på anvendelse af digitale metoder og data til understøttelse af konceptudviklingen. Fagområdets tilgangsvinkel er at arbejde med entreprenørielle virksomheds- og samarbejdsformer samt innovation i forhold til skabelsen og udviklingen af bl.a. andet produkter, services, processer og markeder med hensyntagen til ofte begrænsede ressourcer.
 • Kultur, trends og kommunikation: De studerende arbejder bl.a. med kulturanalyse, trendspotting og forecasting med henblik på forretnings- og produktudvikling. Formålet er at identificere, afkode og beskrive de hovedtræk i samfundet, som har relevans for at træffe kvalificerede beslutninger funderet i viden om samfundsmønstre, der peger fremad, dvs. spotte trends og megatrends. Gennem praksisarbejdet med kommunikation omsat til kommunikationsplaner, præsentationsteknikker samt formidlingsformer som storytelling, lærer du at arbejde med branding og kernefortælling i relation til produkt og forretningskoncepter.
Financial controller

De studerende lærer at bruge erhvervsøkonomiske modeller og styringsredskaber til den daglige økonomistyring i virksomheden. De får færdigheder i at udarbejde drifts- og skatteregnskaber og i at planlægge og gennemføre revision og controlling.

De får også kendskab til virksomhedens budget, investering og finansiering og indblik i samspillet mellem strategisk styring og traditionel økonomistyring.

Uddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2 år. Undervisningen er opdelt i en national del på 60 ECTS, der er ens på alle uddannelsessteder, en lokal del på 30 ECTS, praktik på 15 ECTS og afgangsprojekt på 15 ECTS.

Uddannelsens fagområder

Den nationale del indeholder fagområderne:

 • Økonomi: Samfundsøkonomi og erhvervsøkonomi. Der er fokus på økonomiske problemstillinger i private og offentlige virksomheder med henblik på at kunne opstille og vælge tværfaglige løsningsmuligheder i forhold til kunder, samarbejdspartnere og brugere.
 • Erhvervsjura: De studerende lærer om juridisk metode og relevante centrale retsreglers anvendelse, herunder skatte- og momsret, i private og offentlige virksomheder, hvor økonomisk rådgivning er relevant. Der er fokus på juridiske og etiske problemstillinger i en salgs- og rådgivningssituation.
 • Internt og eksternt regnskab samt revision: De studerende lærer om økonomistyring, eksternt regnskab, controlling og revision. Der er fokus på driftsøkonomi, udarbejdelse af årsrapporter og koncernregnskaber samt intern controlling og ekstern revision til kunder, samarbejdspartnere og brugere, samt professionel formidling af løsningsforslag.
Finansøkonom

Uddannelsen giver de studerende økonomisk viden og kompetencer til at arbejde med finansiel rådgivning, forsikring, ejendomshandel og -administration samt økonomi og revision.

De får indblik i den finansielle virksomheds funktioner og produkter. De lærer også, hvordan de skal kommunikere med og rådgive forskellige kundegrupper.

De får også kendskab til internationale økonomiske sammenhænge.

Uddannelsen er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse, der på 1.-3. semester har en række obligatoriske fag. På 3. semester er der også valgfri uddannelseselementer i form af et valgfag og et brancheretningsfag. På 4. semester kan de studerende tone deres uddannelse efter sine interesserer og karriereplaner med et praktikophold i en selvvalgt virksomhed og med sit afsluttende eksamensprojekt.

På de tre første semestre undervises der i fagene:

 • Branchekendskab
 • Privatøkonomisk rådgivning
 • Metode
 • Erhvervs- og finansjura
 • Erhvervsøkonomi
 • Mikro/makroøkonomi
 • Salg og rådgivning
 • Statistik
 • Intern/ekstern analyse
 • Kommunikation, herunder digital
 • Brancheretning
 • Valgfag

På 3. semester er der fokus på valgfag og valg af brancheretning inden for ét af følgende områder:

 • Finansiel rådgivning (pengeinstitut)
 • Ejendomshandel
 • Ejendomsadministration
 • Internt og eksternt regnskab samt revision
 • Forsikring

På 4. semester skal de studerende cirka 3 måneder i virksomhedspraktik. De skal også lave deres afsluttende eksamensprojekt. I praktikken og projektet fordyber de sig inden for den branche, de har valgt. Ofte vil deres eksamensprojekt tage udgangspunkt i deres praktikvirksomhed.

Handelsøkonom

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at arbejde bredt med indkøb, salg og markedsføring i handelsvirksomheder.

De får viden om en handelsvirksomheds organisering og styring. De lærer at vurdere virksomhedens idé, mål og strategi, og de lærer at vurdere driftsøkonomiske problemstillinger og gennemføre markedsanalyser.

Uddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2 år. Undervisningen er opdelt i en national del på 50 ECTS, der er ens på alle uddannelsessteder, en lokal del på 10 ECTS, praktik på 45 ECTS og afgangsprojekt på 15 ECTS.

Den nationale del indeholder fagområderne:

 • Virksomhedens interne og eksterne forhold: De studerende lærer om virksomhedens interne og eksterne forhold med henblik på udvikling af virksomhedens strategiske position. Der er fokus på analyser af nye tendenser fra marked og samfund og på analyser af virksomhedens økonomiske ressourcer og organisatoriske forhold.
 • Virksomhedens handelsprocesser: De studerende lærer om virksomhedens logistiske situation - fra indkøb til slutbrugeren herunder optimering og udvikling af den samlede købsoplevelse. Den samlede købsoplevelse anskues både fysisk og digitalt på såvel et internationalt som nationalt marked. Der er fokus på, hvordan teknologier til salg, markedsføring og supply chain management kan understøtte virksomhedens processer. Der er også fokus på systematisk indhentning, fortolkning og anvendelse af data.

Den lokale del af uddannelsen beskæftiger sig med samme fagområder. Der vil blandt andet være mulighed for valgfag.

På 3. og 4. semester skal de studerende syv måneder i lønnet virksomhedspraktik. De skal også lave sit afsluttende eksamensprojekt. I praktikken og projektet fordyber de sig i deres valgte specialisering. Ofte vil deres eksamensprojekt tage udgangspunkt i deres praktikvirksomhed.

Elinstallatør (Installatør AK stærkstrøm)

På den toårige uddannelse til elinstallatør lærer de studerende at arbejde med installation og drift af systemer inden for stærkstrømsteknik .

Uddannelsen indeholder faglige elementer på i alt 90 ECTS, en praktikperiode på 15 ECTS og afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS.

Der undervises i fagområderne:

Installationer og anlæg: De studerende lærer om de sikkerhedstekniske og kvalitetsmæssige aspekter af projektering, rådgivning, udførsel og drift af elektriske installationer og anlæg. De lærer også at implementere intelligente løsninger til bygninger og anlægsdrift med henblik på drifts- og energioptimering samt komfort og sikkerhed. Der er fokus på metoder og materiale anvendelse i forbindelse med elsikkerhed samt strukturering og systemopbygning af intelligente løsninger.

Virksomhedsledelse og projektstyring: Emnerne er projektledelse og entreprisestyring, organisering og ledelse, forretningsforståelse og, kvalitet, sikkerhed og miljø samt kommunikations- og formidlingsteknik. Fokus er på, at de studerende får redskaber til senere at kunne gennemføre projekter, rådgivning samt virksomhedsdrift og -ledelse.

Teknik og dokumentation: De studerende lærer grundlæggende elektroteknisk teori samt matematik i relation hertil. De lærer også at bruge digitale værktøjer til projektering, dokumentering og kvalitetssikring af installationer og anlæg. Der er fokus på elektroteknikken og dens betydning for udførslen af elektriske installationer og anlæg samt digitale værktøjers anvendelsesmuligheder og brug i forhold til installationer og anlægsdokumentering.

VVS-installatør

På den toårige uddannelse til VVS-installatør lærer de studerende at arbejde med gas og vvs.

Uddannelsen indeholder faglige elementer på i alt 90 ECTS, en praktikperiode på 15 ECTS og afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS.

Der undervises i fagområderne:

Installationer og anlæg: De studerende får undervisning i tekniske fag som fx beregning, dimensionering, rådgivning samt service og drift af energiforsyningsanlæg, produktionsanlæg samt bygningsinstallationer til indeklima, varme, sanitet, gas og vedvarende energi. De lærer også at implementere nye teknologier og intelligente løsninger til bygninger og anlægsdrift , der kan føre til drifts- og energioptimering og øge komfort og sikkerhed. Der er fokus på projektering, udførelse og idriftsættelse af installationer.

Virksomhedsledelse og projektstyring: De studerende lærer om projektledelse og entreprisestyring, organisering og ledelse, forretningsforståelse, kvalitet, sikkerhed og miljø. Der er fokus på gennemførelse af projekter, rådgivning samt virksomhedsdrift og virksomhedsledelse.

Teknik og dokumentation: De studerende lærer om teknisk beregning og teknisk dokumentation. Der er fokus værktøjer, der er relevante i arbejdet med digital projektering og digital dokumentation af installationer og anlæg. De lærer også om værktøjer og metoder til målrettet kommunikation og formidling af tekniske løsninger

IT-teknolog

På erhvervsakademiuddannelsen til it-teknolog beskæftiger de studerende sig med ny teknologi inden for computere, elektronik og telekommunikation.

Uddannelsen består af 90 ECTS inden for uddannelsens faglige områder. Heraf er 60 ECTS fælles for alle på uddannelsen, mens 30 ECTS kan være tilrettelagt forskelligt på uddannelsesstederne. Derudover er der praktik og et afsluttende eksamensprojekt på hver 15 ECTS.

Uddannelsens fagområder:

 • Hardware: Der er fokus på opbygning af sikker og bæredygtig arkitektur. Emnerne på fagområdet er elektronik-, komponent- og serverteknologier samt brug af interfacing og integrering af komponenter, både elektronik og netværk.
 • Netværk: Emnerne er blandt andet netværksteknologier, kommunikation, protokoller og services. Der vil også være emner som netværksbaserede/cloud-løsninger og sikkerhed, herunder arkitektur og anvendelse.
 • Software: Der er fokus på udvælgelse og brug af både embeddede systemer og tilhørende teknikker og services samt brug af kundetilpasninger. Emnerne er Internet of Things-teknikker, services og embeddede systemer og programmering på forskellige niveauer - fra maskinnær programmering til højniveauprogrammering.
 • Projektstyring og forretningsforståelse: De studerende arbejder med projektstyring og innovative problemløsninger. De lærer også om forretningsforståelse, herunder økonomi, kvalitets- og ressourcestyring.
Jordbrugsteknolog

På uddannelsen lærer de studerende at løse konkrete problemstillinger inden for natur og miljø, landskab og anlæg samt landbrug og garteneri. Uddannelsen foregår i tæt samspil med erhvervet. På et typisk semester vil der være tre til fem faglige besøg ud over mulighed for deltagelse i relevante fagkonferencer.

Uddannelsens studieretninger:

 • Miljø og natur: De studerende beskæftiger sig med naturforståelse, beskyttelse af landskaber og naturområder samt natur og miljøforvaltning. De udvikler sin evne til at analysere og udvikle konkrete løsningsforslag i forhold til økologiske og miljømæssige faktorer. Desuden behandles emner om drikkevandsbeskyttelse, jordforurening og vandområder. De lærer selvstændigt at analysere og vurdere problemstillinger i forhold til natur- og miljøbeskyttelse.
 • Landskab og anlæg: De studerende lærer om grønne anlæg, valg af planter og materialer, personaleledelse, registrering, formgivning og tegning, plejeplanlægninger, GIS og AutoCAD. De lærer også at analysere og udvikle konkrete løsningsforslag til problemstillinger i bynære grønne områder og at lede udførelse af anlægsprojekter i private og offentlige virksomheder.
 • Planteproduktion: Der er fokus på jordbundslære, planteværn, gødningslære, miljøstyring, plantedyrkning, produktionsstyring og produktionsøkonomi. De studerende lærer at analysere og udvikle konkrete løsningsforslag til problemstillinger i og omkring planteproduktion.
 • Husdyrproduktion: De studerende lærer om mikrobiologi, genetik, husdyravl, fysiologi, etologi, fodring, produktionsstyring og produktionsøkonomi. De lærer at analysere og udvikle konkrete løsningsforslag til problemstillinger i og omkring husdyrproduktion.
 • Jordbrugsøkonomi og ledelse: De studerende beskæftiger sig med økonomistyring, finansiering, strategi, innovation, ledelse og skat. Der fokuseres på produktionsforholdenes aktuelle og fremtidige rammer, og de lærer at analysere og udvikle konkrete landbrugsøkonomiske løsningsforslag.