Uddannelsernes indhold
Nedenstående findes en liste over hvilke uddannelser Censorsekretariatet varetager samt indholdet af disse. Der skal dog gøres opmærksom på, at det er en generel information fra www.uddannelsesguiden.dk, hvorfor vi altid vil henvise til de gældende lokale eller nationale studieordninger for yderligere information.
Uddannelsesinstitutionerne skal jf. eksamensbekendtgørelsen oprette hjemmesider, hvor censorkorpsets medlemmer har adgang til opdaterede oplysninger om de uddannelser eller centrale fag, der er relevante for dem, herunder eksamensbekendtgørelsen, karakterbekendtgørelsen og uddannelsens studieordning samt andet materiale, der har betydning for censorernes virksomhed.

Formålet med siden er, at du som censor kan skabe dig et overblik over, hvilke uddannelser Censorsekretariatet allokerer censorer på. Det er også en mulighed for at danne et overordnet overblik over, hvad uddannelserne indeholder og dermed vurdere, om du har kompetencerne til at censurere på disse.

Kontakt gerne Censorsekretariatet for yderligere spørgsmål eller afklaring på mail: kontakt@censorsekretariatet.dk eller på tlf. 7269 8700.

Administrationsøkonom

Uddannelsen til administrationsøkonom retter sig mod opgaver i både det private og offentlige, og de studerende lærer at arbejde med projektstyring, kvalitetssikring, kommunikation og organisationskultur.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Administrationsøkonom | UddannelsesGuiden

AU - Administration og forvaltning
Beskæftigelse

Uddannelsen kvalificerer de studerende til at varetage opgaver på beskæftigelsesområdet. De får bl.a. viden om vejledning, motivering og aktivering af ledige samt dokumentation og administration af beskæftigelsesindsatsen.

Akademiuddannelsen i beskæftigelse er en videregående voksenuddannelse, der hører under fagområdet Administration og forvaltning.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i beskæftigelse | UddannelsesGuiden

Offentlig forvaltning og administration

Uddannelsen kvalificerer den studerende til at varetage opgaver inden for offentlig administration og forvaltning, fx sagsbehandling.
Den studerende lærer at forstå centrale teorier og metoder inden for det samfundsfaglige og juridiske område, så de kan servicere medborgere.

Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er en videregående voksenuddannelse, der hører under fagområdet for administration og forvaltning.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration | UddannelsesGuiden

Socialt arbejde

Akademiuddannelsen i socialt arbejde er en videregående voksenuddannelse, der hører under fagområdet administration og forvaltning.

Uddannelsen supplerer de studerendes administrative kompetencer med viden inden for emner som jura, økonomi, kommunikation, psykologi og psykiatri.

De får bl.a. kendskab til social lovgivning og aktuel socialpolitik, og de præsenteres for de mest anvendte teorier og metoder inden for socialt arbejde, kommunikation og konflikthåndtering.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i socialt arbejde | UddannelsesGuiden

AU - Ledelse
Ledelse

Uddannelsen giver en basisviden om lederskab, ledelse i praksis og organisation, som er relevant, hvad enten de studerende fungerer som leder i en privat eller en offentlig virksomhed.

Gennem deres fagvalg kan de siden specialisere sig - i fx emner som lean, internationalt samarbejde og forandringsledelse.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i ledelse | UddannelsesGuiden

HR

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at agere professionelt i forskellige konsulentroller og til aktivt at medvirke til at udvikle strategier og deltage i implementeringen på personaleområdet.

De lærer at udvikle og gennemføre en HR-strategi. De arbejder med strategisk kompetenceudvikling af virksomhedens medarbejdere og lærer at anvende relevante metoder til udvikling af organisationen. Det indebærer, at de kommer til at arbejde med forandringsprocesser i praksis.

Akademiuddannelsen i HR er en videregående voksenuddannelse inden for området ledelse.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i HR | UddannelsesGuiden

AU - Merkantil
Finansiel rådgivning

På akademiuddannelsen i finansiel rådgivning kan de studerende specialisere sig inden for 4 retninger:

 • Bank og realkredit
 • Ejendomsadministration
 • Ejendomsmægler
 • Revision

Finansiel rådgivning er en videregående voksenuddannelse inden for fagområdet Merkantil.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning | UddannelsesGuiden

International transport og logistik

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at arbejde med handel og transport på tværs af grænser. De får en faglig basisviden inden for logistik og supply chain management, herunder kendskab til lovgivning på området, og de lærer at indgå i internationale samarbejdsrelationer samt at forstå sig på ressourcestyring.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i international transport og logistik | UddannelsesGuiden

Kommunikation og formidling

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at arbejde med både intern og ekstern kommunikation.

De bliver i stand til at udarbejde kommunikationsstrategier og løse mere praktiske formidlingsopgaver. Bl.a. lærer de om mål og målgrupper og bliver i stand til at træffe valg i forhold til medier – trykte som digitale.

De studerende får indblik i strategiske virksomhedsmål og -værdier og lærer, hvordan man brand'er en virksomhed. De kan også beskæftige sig med sociale medier, online kommunikation, teknologikommunikation og fundraising.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling | UddannelsesGuiden

Oplevelsesøkonomi (fra juli 2022 - Service og Oplevelser)

OBS
Nedenstående er oplysninger fra den kommende studieordning på uddannelsen, som træder i kraft i juli 2022 - det er IKKE oplysninger fra den nuværende studieordning.

Formålet med AU i Service og Oplevelser er at kvalificere den studerende til at kunne arbejde med service- og oplevelsesbaseret forretningsudvikling gennem varetagelse af opgaver med at vurdere, udvikle, planlægge og gennemføre løsninger, hvor der tænkes i at skabe merværdi for kunden.

Den studerende skal desuden kunne lede og motivere andre i arbejdet med at skabe værdiskabende serviceydelser og oplevelser for kunderne, og bliver klædt på til at brande og markedsføre virksomheden eller projektet over for omverdenen.

Endvidere skal den enkelte kunne identificere egne muligheder for videreuddannelse i forskellige læringsmiljøer.

Akademiuddannelsen i Service og Oplevelser er en videregående voksenuddannelse inden for det merkantile område.

Uddannelsen består af seks moduler. De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen AU i Service og Oplevelser, og den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Experience Economy.
Studerende der har gennemført moduler svarende til mindst 40 ECTS-point under det merkantile fagområde, kan anvende betegnelsen Merkonom. Betegnelsen på engelsk er Academy Foundation (AF) Graduate in Business.

Obligatoriske fagmoduler:

 • Service, oplevelser og værtskab (5 ECTS)
 • Kundeforståelse og oplevelsesdesign (5 ECTS)
 • Oplevelsesøkonomi (10 ECTS)

Valgfri fagmoduler:

 • Event management (10 ECTS)
 • Revenue management (5 ECTS)
 • Oplevelsesledelse (10 ECTS)
 • Markedsføring af service og oplevelser (5 ECTS)
 • Oplevelsesbaseret konceptudvikling (5 ECTS)
 • Valgfrie moduler fra andre fagområder end det merkantile (maks. 15 ECTS)

De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Økonomi og ressourcestyring

De studerende specialiserer sig i de erhvervsøkonomiske og styringsmæssige værktøjer, der er essentielle for at drive en moderne forretning, hvad enten det drejer sig om en produktions-, handels- eller servicevirksomhed nationalt eller internationalt.

Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring er en videregående voksenuddannelse inden for det merkantile område.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring | UddannelsesGuiden

Retail

Uddannelsen ruster de studerende til at arbejde målrettet med konceptstyring og ledelse inden for detailområdet. De får redskaber til at analysere målgrupper og markedsudvikling i en branche, som er præget af hård konkurrence. Men de bliver også klædt på til at tage ansvar for ledelsesopgaver som kommunikation og coaching.

Akademiuddannelsen i retail er en videregående voksenuddannelse inden for det merkantile område.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i retail | UddannelsesGuiden

Salg og markedsføring

Uddannelsen er rettet mod jobfunktioner inden for salg og marketing – både nationalt og internationalt. De studerende får en introduktion til forskellige modeller og værktøjer, som kvalificerer dem til at arbejde med salg, markedsføring og afsætning.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i salg og markedsføring | UddannelsesGuiden

Skatter og afgifter

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at håndtere problemstillinger inden for skatte- og afgiftsområdet. De vil beskæftige sig med skatter og afgifter for både private og erhvervsvirksomheder.
Bl.a. får de indsigt i erhvervsøkonomi og kendskab til de juridiske problemstillinger, der er forbundet med at stifte og drive en virksomhed.

De studerende får kendskab til reglerne for inddrivelse, skat, moms, told og afgifter.

De studerende får også praktisk viden om, hvordan du indgår i et tværfagligt samarbejde med samarbejdspartnere og interessenter.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i skatter og afgifter | UddannelsesGuiden

AU - Teknik, produktion, service m.v.
Automation og drift

På uddannelsen i automatik og drift får de studerende kompetencer inden for både teknik, samarbejde og innovation. De anvender deres viden om hardware, konfiguration og software til udvikling og drift af automatiske og maskintekniske anlæg.

De studerende lærer at samarbejde om faglige og tværfaglige problemstillinger, og de kan håndtere tekniske udviklingsopgaver inden for det område, de specialiserer sig i.

På uddannelsens moduler i offshore får de studerende særlig viden om procesteknologisk drift og sikkerhed i forbindelse med arbejde på en olieplatform.

Automation og drift er en videregående voksenuddannelse inden for fagområdet Teknik, produktion, service mv.

Vil du vide mere - klik her: Akademiuddannelsen i automation og drift | UddannelsesGuiden

Byggekoordination

Uddannelsen giver de studerende kompetencer inden for følgende områder:

 • Ledelse, planlægning og koordination
 • Juridiske og økonomiske forholds betydning for byggeprocessen
 • Forståelse for arbejdsmiljø og produktivitet
 • Kvalitetssikring og digitalisering
 • Formidling af praksisnære, byggefaglige problemstillinger og løsningsmuligheder - både mundtligt og skriftligt

De studerende får viden om centrale teorier og metoder inden for logistik og procesoptimering, praksis for brug af formaliserede kontrakter og anden skriftlig kommunikation mellem byggesagens parter, byggerelateret jura og entrepriseret, økonomi, arbejdsmiljø samt kommunikation og samarbejde.

Gennem deres uddannelsesforløb lærer de at varetage opgaver som optimering af byggeprocessen vha. forskellige planlægnings- og koordinationsmetoder, at foretage økonomiske risikovurderinger og logistikopgaver vedrørende styring af både mandskab, materiel og materialer.

Akademiuddannelsen i byggekoordination en videregående uddannelse inden for fagområdet Teknik, produktion, service mv.

Vil du vide mere - klik her: Akademiuddannelsen i byggekoordination | UddannelsesGuiden

Byggeteknologi

På uddannelsen lærer de studerende at udføre byggetekniske beregninger på materialer i forskellige ukomplicerede konstruktionstyper - og at indgå i en faglig dialog om valg af byggeteknik og materialer ud fra kriterier som eksempelvis bæredygtighed.

De får byggeteknisk viden, som de kan anvende i forbindelse med projektering af byggeopgaver, fx viden om:

 • kommunikationsteorier og metoder til formidling af byggefaglige problemstillinger
 • materialer og komponenters egenskaber, herunder problemstillinger i forhold til bæredygtighed
 • metoder til indsamling af byggeteknisk data og empiri
 • relevante juridiske forhold

Akademiuddannelsen i byggeteknologi en videregående uddannelse inden for fagområdet Teknik, produktion, service mv.

Vil du vide mere - klik her: Akademiuddannelsen i byggeteknologi | UddannelsesGuiden

EL-installation

På akademiuddannelsen i el-installation beskæftiger de studerende sig med emner som bygningsinstallation og -automatik, elforsyningsanlæg, matematik og tekniske beregninger, kvalitet, sikkerhed og miljø, økonomi og virksomhedsdrift og forberedelse til autorisation.

De lærer at vurdere og gennemføre el-tekniske løsninger, så både energi-, sikkerheds- og miljøtekniske forhold er i orden, og de bliver i stand til at levere relevante, tidsvarende og økonomisk fordelagtige løsninger. Præsentation af løsningsforslag for kunder og samarbejdspartnere er også en del af uddannelsen.

Som færdiguddannet kan de:

 • håndtere og lede installationstekniske projekter
 • holde sig ajour med ny viden inden for stærkstrømsområdet
 • håndtere et autorisationsmæssigt ansvar
 • indgå i faglige og tværfaglige projekter, hvor de står med ansvaret for de el-tekniske installationer

Akademiuddannelsen i el-installation er en videregående voksenuddannelse inden for Teknik, produktion, service mv.

Vil du vide mere - klik her: Akademiuddannelsen i el-installation | UddannelsesGuiden

Energiteknologi

På akademiuddannelsen i energiteknologi beskæftiger de studerende sig bl.a. med tværfaglige opgaver inden for energieffektivisering af klimaskærme og bygningstekniske installationer.

De arbejder med energiformer, byggeteknik, indeklima, varmeteknik, energianalyser, miljømæssige vurderingsmetoder og energirigtig planlægning og projektering.

Uddannelsen er en videregående voksenuddannelse inden for Teknik, produktion, service mv.

Vil du vide mere - klik her: Akademiuddannelsen i energiteknologi | UddannelsesGuiden

Ernæring

På uddannelsen får de studerende indsigt i, hvordan de planlægger, leder og optimerer produktionen af ernæringsrigtig mad i storkøkkener, kantiner og lignende.

De lærer bl.a. at planlægge og fremstille velsmagende, ernæringsrigtige måltider og at udarbejde kostforslag og dokumentation, så de stemmer overens med udvalgte kostformer og diæter. De undervises desuden i fødevaresikkerhed – herunder at foretage en vurdering forskellige risici ved mad- og måltidsproduktion.

Ledelsesdelen omfatter grundlæggende motivations- og ledelsesteorier, og de får indsigt i, hvordan de kan planlægge og lede en rentabel mad- og måltidsproduktion - både under hensyn til brugernes ønsker og behov og til medarbejdernes motivation og arbejdsmiljø.

Vil du vide mere - klik her: Akademiuddannelsen i ernæring | UddannelsesGuiden

Gastronomi

Uddannelsen giver de studerende mulighed for at arbejde med både økonomiske, teknologiske, æstetiske og kvalitetsmæssige aspekter af gastronomien.

De studerende arbejder metodisk og praktisk med gastronomien som et globalt fænomen. Desuden beskæftiger de sig med mad som en sansemæssig oplevelse, og de lærer at bedømme og sikre madkvalitet.

Uddannelsen ruster dem også til det praktiske samarbejde om gastronomi i restauranten eller virksomheden. De lærer fx at kommunikere med medarbejdere, partnere og leverandører, der kan have en anden uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund.

Vil du vide mere - klik her: Akademiuddannelsen i gastronomi | UddannelsesGuiden

Hygiejne og rengøringsteknik

Uddannelsen giver de studerende forudsætninger for at øge kvaliteten i de rengøringsopgaver, de løser. Er den studerende ledere eller selvstændige, kan de få viden om, hvordan de projekterer serviceydelser, udarbejder og præsenterer tilbud.

De studerende får specialiseret viden om rengøringsmidlers kemi, produktionshygiejne og rengøringsmetoder, så de kan vælge metoder og midler til forskellige rengøringsopgaver. Bl.a. får de indblik i emner som robotrengøring, arbejdsmiljø, lovkrav, affaldshåndtering, skadedyrsbekæmpelse og allergenrengøring.

Desuden får de kendskab til kommunikationsteorier og ledelsesværktøjer, som de kan trække på, hvis de fungerer som teamleder i servicebranchen.

Uddannelsens valgfag giver de studerende mulighed for yderligere specialisering, hvis de arbejder på hospitaler, i sterilafdelinger og operationsstuer eller på ungdomsinstitutioner, psykiatriske hospitaler, skoler og i fængsler.

Hygiejne og rengøringsteknik er en videregående voksenuddannelse inden for fagområdet Teknik, produktion, service mv.

Vil du vide mere - klik her: Akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik | UddannelsesGuiden

Informationsteknologi

Uanset om de studerende til daglig arbejder med drift, udvikling eller styring af it, giver akademiuddannelsen i informationsteknologi dem mulighed for at opdatere deres viden og forudsætninger for at håndtere nye opgaver i deres jobs.

De lærer at anvende centrale metoder og redskaber inden for et specifikt it-fagområde, og at omsætte den teoretiske viden i konkrete løsningsforslag, der er tilpasset den enkelte virksomhed.

Uddannelsen er opdelt i to uddannelsesretninger, men kan også gennemføres uden valg af uddannelsesretning. De to retninger er:

Udvikling: Her lærer de at anvende centrale it-metoder og -teknikker, så de kan deltage i softwareudvikling og programmeringsopgaver.

Drift: Her er der fokus på systemadministration, it-drift og it-sikkerhed, og de lærer at deltage i udvikling og tilpasning af metoder og teknikker i forhold til konkrete driftssituationer.

De studerende kan vælge at tage hele uddannelsen eller enkelte moduler.

Vil du vide mere - klik her: Akademiuddannelsen i informationsteknologi | UddannelsesGuiden

Innovation, produkt og produktion

På akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion beskæftiger de studerende sig med alle aspekter af innovation og produktion. De kan dygtiggøre sig inden for projektledelse, produktionsoptimering og kvalitetsstyring. Som selvstændig kan de få viden om konceptudvikling og iværksætteri i praksis.

De studerende kan specialisere sig inden for to retninger:

 • Innovation
 • Produktion

Vil du vide mere - klik her: Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion | UddannelsesGuiden

Kvalitet og måleteknologi

Uddannelsen giver forudsætninger for at arbejde med måleteknologiske problemstillinger – typisk i en produktionsvirksomhed, hvor måleudstyr og kvalitetsprocedurer bidrager til at optimere produktionsflow, sikre kvalitet og reducere spild.

Desuden i virksomheder, der kalibrerer måleudstyr eller selv fremstiller metrologisk udstyr.

På uddannelsen er der fokus på:

 • Måleteknologi
 • Kvalitetssikring
 • Apparatteknik
 • Procesteknologi

De studerende lærer at udvikle og implementere måleudstyr og at vedligeholde udstyr og instrumenter. De vil også kunne måle og teste komponenter, udarbejde dokumentation samt vurdere og sammenfatte resultater.

Desuden vil de kunne sikre, at opmålinger og målerapporter er udført måleteknisk korrekt. Ikke mindst vil de med baggrund i sin erfaring opøve en kritisk sans for målinger og lære at identificere fejlkilder i forbindelse med målinger og udstyr.

De får også kendskab til kvalitetssystemer, akkreditering og standarder, og de får forudsætninger for at sagsbehandle i virksomhedens kvalitetssystem.

Afhængigt af den virksomhed, de studerende ønsker at anvende deres måletekniske viden i, giver uddannelsens valgfag dem mulighed for specialisering inden for målemetoder og materialer, der er relevante for specifikke branche.

Kvalitet og måleteknologi er en videregående voksenuddannelse inden for fagområdet Teknik, produktion, service mv.

Vil du vide mere - klik her: Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi | UddannelsesGuiden

Miljøteknologi

Akademiuddannelsen i miljøteknologi giver de studerende kendskab til bl.a. miljølovgivning, miljøledelse, affald og spildevand. Desuden en bred praktisk viden om kemi, biologi og teknik i relation til miljø, som de kan bruge, uanset om de arbejder med miljøtekniske opgaver i en produktionsvirksomhed, en forsyningsvirksomhed eller en kommunal forvaltning.

De får en helhedsorienteret tilgang til miljøarbejdet og lærer at analysere og vurdere problemstillinger i forbindelse med drift, kontrol og udvikling. Fx i forhold til valg af den bedst tilgængelige teknik til en løsning – de såkaldte BAT-krav.

Uddannelsens obligatoriske del introducerer de studerende til generelle og grundlæggende emner som naturforståelse, miljøøkonomi og vurderingsmetoder.

Afhængigt af de studerendes behov kan de derudover tone uddannelsen i retning af bestemte arbejdsområder.

Arbejder de i en produktionsvirksomhed, kan de fx beskæftige sig med innovation, kemikalielovgivning, miljøgodkendelser og emission af lugt og støj.

Som medarbejder i en forsyningsvirksomhed kan de fokusere på analyseteknik, prøvetagning, drikkevand, rensning og boringer.

Med afsæt i en forvaltning kan de fx beskæftige sig med prøvetagning, drikkevand og jordforurening, miljøplanlægning, innovation, godkendelser og boringer.

Vil du vide mere - klik her: Akademiuddannelsen i miljøteknologi | UddannelsesGuiden

Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

På akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi får de studerende kompetencer til at varetage alle led i en opgave – fra at planlægge og udføre forsøg og projekter til at vurdere resultaterne.

De studerende har mulighed for at specialisere sig inden for tre retninger:

 • Procesteknologi
 • Laboratorieteknologi
 • Fødevareteknologi

Det er også muligt at gennemføre uddannelsen uden retning.

Uddannelsen giver de studerende en grundlæggende viden om forsøgs- og projektstyring. De lærer om proces og metode og bliver i stand til lede mindre grupper i projekter.

Retningerne giver mulighed for, at de studerende specialiserer sig ud fra deres faglige udgangspunkt. Er de fx procesoperatør, kan de blive teknikere, der udvikler og kontrollerer produkter i fx medicinalbranchen.

Hvis de er laboranter, sætter uddannelsen dem i stand til at varetage hele processen i forbindelse med laboratorieforsøg.

Har de fx en baggrund som kok eller slagter, kan de kvalificere sig til at arbejde som mellemleder med ansvar for at fremstille fødevarer.

Vil du vide mere - klik her: Akademiuddannelsen i proces, laboratorie- og fødevareteknologi | UddannelsesGuiden


VVS-installation

Med denne uddannelse kan de studerende håndtere og lede installationstekniske projekter. De bliver i stand til at vurdere forskellige installationsformer og vælge relevante og tidsvarende løsninger. De kan holde sig løbende ajour med den nyeste vvs-tekniske viden, så de kan indgå i faglige og tværfaglige samarbejder om installation og drift af gas- og vvs-tekniske anlæg og installationer.

Præsentation af løsningsforslag for kunder og samarbejdspartnere er også en del af pensum.

Akademiuddannelsen i vvs-installation er en videregående voksenuddannelse inden for Teknik, produktion, service mv.

Vil du vide mere - klik her: Akademiuddannelsen i vvs-installation | UddannelsesGuiden

AU - Velfærd, undervisning og sundhed
Friluftvejleder

Uddannelsen giver de studerende indsigt i friluftsvejledningens praksis og teori, og kvalificerer dem til at varetage og udvikle friluftsvejledning under skiftende vilkår og i forskellige sammenhænge.

Studiet har fokus på på fire centrale områder af friluftslivet:

 • Formidling af friluftsliv og friluftsaktiviteter.
 • Friluftslivets værdier, kulturelle betydning og særlige kendetegn set ud fra et dansk perspektiv.
 • Naturoplevelsens betydning for den enkelte og holdninger til naturen.
 • Sikkerhedsmæssige overvejelser og praktisk kunnen.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Friluftsvejleder | UddannelsesGuiden

Odontologisk praksis

Uddannelsen kvalificerer de studerende til at håndtere en række af de opgaver, der knytter sig til den daglige drift af tandklinikken og behandlingen af patienter. De kombinerer faglig viden med kompetencer inden for kommunikation, service og kvalitetsudvikling.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i odontologisk praksis | UddannelsesGuiden

Socialpædagogik

Uddannelsen kvalificerer de studerende til at analysere, planlægge og gennemføre socialpædagogisk arbejde. De lærer at arbejde udviklingsorienteret, selvstændigt og at tage ansvar for det faglige og tværprofessionelle samarbejde.

De beskæftiger sig blandt andet med:

 • Centrale teorier og metoder inden for socialpædagogik
 • Samspillet mellem den socialpædagogiske praksis og de kulturelle, politiske, samfundsmæssige og organisatoriske forhold
 • Samspillet mellem den socialpædagogiske praksis og deres egne værdier og menneskesyn
 • Brugerens særlige vilkår og handlemønstre i den socialpædagogiske praksis.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i socialpædagogik | UddannelsesGuiden

Sundhedspraksis

Uddannelsen giver de studerende viden og metoder til at løse en række opgaver inden for social- og sundhedssektoren som fx kvalitetssikring og udvikling. De får en indsigt i samspillet mellem borgere/patienter, sundhedsmedarbejdere, sundhedsvæsenet og det øvrige samfund.

Uddannelsen ruster dem til at varetage generelle såvel som specialiserede arbejdsopgaver indenfor ældre-, handicap-, og psykiatriområdet samt indenfor det pædagogiske område.

Akademiuddannelsen i sundhedspraksis er en videregående voksenuddannelse, der hører under fagområdet for velfærd, undervisning og sundhed.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i sundhedspraksis | UddannelsesGuiden

Ungdoms- og voksenundervisning

Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning kvalificerer de studerende til at undervise med fokus på, hvordan læring og udvikling kan understøttes. Målet med uddannelsen er, at de på et fagligt og metodisk grundlag bliver i stand til at analysere og vurdere praksisnære problemstillinger. De lærer med andre ord at gøre noget ved de udfordringer, de møder som underviser.

Undervisningen kvalificerer dem til:

 • at tilrettelægge undervisning så deltagerne kan lære og udvikle sig
 • at variere og tilpasse undervisningsmetoder til forskellige målgrupper
 • at iagttage, vurdere og ændre egen underviserpraksis
 • at beskrive og drøfte praktisk undervisning med såvel deltagere som kolleger
 • at samarbejde med andre om udvikling af undervisning.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning | UddannelsesGuiden

Ungdomspædagogik

Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik kvalificerer de studerende til at analysere, planlægge og gennemføre pædagogisk arbejde, herunder udviklingsarbejde indenfor følgende områder:

 • Alment forebyggende ungdoms- og interkulturelt arbejde
 • Større børn og unge med psykiske vanskeligheder
 • Større børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • Større børn og unge i risikogrupper, herunder særligt forebyggende opgaver i forhold til misbrug, kriminalitet og efterværnsopgaver.

De lærer at kombinere pædagogisk erfaring med relevant teori og viden om ungdomspædagogisk arbejde og indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge.

Uddannelsen er en videregående voksenuddannelse, der hører under fagområdet for velfærd, undervisning og sundhed.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik | UddannelsesGuiden

Velfærdsteknologi i praksis

Akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis kvalificerer de studerende til at håndtere og udnytte velfærdsteknologiens mange muligheder i deres daglige arbejde med medarbejdere og borgere.

På baggrund af viden om konkrete velfærdsteknologiske løsninger, herunder hvilke typer teknologi der findes og arbejdes med i praksis samt teori om teknologiudvikling, vil de blive i stand til at foretage en velfærdsteknologisker vurderinger med vægt på, hvordan en valgt teknologi kan medvirke til at skabe nye velfærdsydelser og kvalitetsforbedringer for borgere og medarbejdere i social- og sundhedssektoren.

Der bliver lagt vægt på at anvende forskellige teknologier i praksis og formidle anvendelsen af relevante praksisnære velfærdsteknologier til samarbejdspartnere, medarbejdere og borgere.

Akademiuddannelsen i sundhedspraksis er en videregående voksenuddannelse, der hører under fagområdet for velfærd, undervisning og sundhed.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis | UddannelsesGuiden

Automationsteknolog

De studerende får bl.a. undervisning i teknisk matematik og fysik, i måleteknik og dataopsamling, i styrings- og reguleringssystemer samt i strukturering og kvalitetssikring. De bliver uddannet til at varetage opgaver i forbindelse med opbygning, integrering og optimering af styresystemer for automatiske industrianlæg.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Automationsteknolog | UddannelsesGuiden

Autoteknologi

De studerende bliver undervist i produktkendskab, forretningsdrift, projektledelse og teknologisk indsigt, så de kan varetage jobfunktioner inden for autoteknisk service og rådgivning, salg, udvikling af fremtidens mobilitetsløsninger og rådgivning af grønne omstillingsløsninger.

Som færdiguddannet har de mulighed for at arbejde hos fx bilforhandlere, autoværksteder, reservedelsforhandlere og bilimportører.

De studerende tilegner sig kompetencer til at arbejde med forskellige centrale opgaver i moderne autovirksomheder.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Autoteknolog | UddannelsesGuiden

– skjul indhold


lærer at varetage teknisk online-supportering, og du er bindeleddet mellem producent og bruger. Du får kompetencer til at arbejde med forskellige centrale opgaver i moderne autovirksomheder.
Bachelor of Export and Technology Management

Som studerende på eksport og teknologi lærer de at udarbejde og gennemføre salgs- og markedsføringsplaner, der er målrettet forskellige kundegrupper på et globalt marked.

De studerende lærer metoder til analyse af virksomheders kundegrundlag på eksportmarkedet og til at udvikle eksportmarkeder i forhold til kunderne.

Uddannelsen indeholder både businessfag og tekniske fag og de kommer til at forholde sig til hele virksomheden lige fra produktionsmaterialer, økonomi og logistik til kulturforståelse, organisationen og markedsføring af produktet.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Eksport og teknologi | UddannelsesGuiden

Byggekoordinator

Uddannelsen til byggekoordinator er både teoretisk og praktisk orienteret. Som færdiguddannet byggekoordinator udgør de studerende en af byggepladsens ledende medarbejdere. De arbejder tværfagligt og står for samarbejdet mellem byggesagens involverede parter.

På uddannelsen lærer de bl.a. at forstå et udbudsmateriale, og de kan assistere ledelsen i forbindelse med større opgaver eller selvstændigt varetage ledende opgaver på mindre entrepriser.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Byggekoordinator | UddannelsesGuiden

Byggetekniker

Uddannelsen kvalificerer de studerende til at planlægge og varetage teknisk-administrative opgaver inden for bygge- og anlægsarbejde samt arbejde med industrielt fremstillede byggekomponenter.

Projektering, byggebranchens organisatoriske forhold samt almene fag som it, kommunikation og matematik/fysik er ligeledes en del af uddannelsesforløbet.

En del af uddannelsen går de studerende sammen med studerende på uddannelsen til bygningskonstruktør.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Byggetekniker | UddannelsesGuiden


Bygningskonstruktør

På professionsbacheloruddannelsen til bygningskonstruktør lærer de studerende en byggeproces at kende fra start til slut, så de bliver i stand til at planlægge og koordinere bygge- og anlægsopgaver.

Uddannelsen giver dem praktisk og teoretisk kendskab til den tekniske og administrative del af byggeprocessen. De lærer bl.a. om emner som opmåling, materialevalg og tilstandsvurdering, og de får kendskab til virksomhedsdrift, administration, afsætning mv.

De får også undervisning i informationsteknologi, matematik/fysik og fremmedsprog, og lærer hvordan man driver en virksomhed.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Bygningskonstruktør | UddannelsesGuiden

Den merkantile diplomuddannelse

På den merkantile diplomuddannelse får de studerende uddybet sin viden om principper og processer inden for det merkantile område, og de lærer at vælge metoder og løsninger, der er relevante for deres forretningsområde.

De kan specialisere sig inden for ni retninger:

 • Bæredygtig virksomhed
 • E-handel
 • Finansiel rådgivning
 • Forvaltning af fast ejendom
 • Leisure management
 • Salg og markedsføring
 • Shipping
 • Transport og supply chain-optimering
 • Økonomi og regnskab

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Merkantil diplomuddannelse | UddannelsesGuiden

Diplomuddannelsen til turistfører

På uddannelsen kan de studerende lære at guide de grupper af udenlandske gæster, der kommer til Danmark via rejse- og bookingbureauer, fx krydstogtturister eller erhvervsturister, der besøger Danmark i forbindelse med konferencer, møder og events.

De får værktøjer til at håndtere den administrative side af erhvervet og øver sig også i praksis på at præsentere og fortælle foran andre mennesker.

Men de kan også lære at arbejde med design af oplevelseskoncepter, der tager udgangspunkt i egen viden eller fagligt ståsted. De kan sammensætte ture on demand og få metoder til at formidle viden om sit eget felt, så deres fortælling bliver tilgængelig og interessant for udenlandske gæster. Endelig kan de lære om nye trends som bæredygtig turisme, fx urban økoturisme.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Turistfører | UddannelsesGuiden

Datamatiker

Datamatikeruddannelsen er en it-uddannelse, hvor de studerende lærer at udvikle software, dvs. det indhold, der udgør forskellige it-programmer.

De får viden om, hvordan man udvikler nye it-systemer ud fra en virksomheds særlige behov. De lærer at programmere og at arbejde sammen med andre i teams, og de får undervisning i forskellige udviklingsmiljøer og systemudviklingsmetoder.

Uddannelsens fagområder:

 • Programmering, der handler om programmeringssprog, programkvalitet, softwarearkitektur, algoritmer, datastrukturer og databaser
 • Systemudvikling, der handler om analyse, udviklingsmetode, softwaredesign, projektarbejde, it-værktøjer og kvalitetssikring
 • Teknologi, der handler om operativsystemer, sikkerhed, distribuerede systemer, netværk, databaser og teknologiudvikling
 • Virksomheden, der handler om organisations- og forretningsforståelse, it-udvikling og it-sikkerhed

Vil du vide mere om uddannelsen - kik her: Datamatiker | UddannelsesGuiden

Designteknolog

Uddannelsen kvalificerer de studerende til at varetage arbejdet med at planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for design og business.

På uddannelsen arbejder de med at forene deres kreative talent med forretningsforståelse i teori og praksis, mens de specialiserer sig inden for design, produktion, business, marketing eller retail.

Uddannelsen til designteknolog giver indsigt i alle led af designprocessens værdikæde. Det er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse inden for fagområderne design, teknologi og business.

Uddannelsen består af en fællesdel, en specialedel, en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

På fællesdelen får de studerende undervisning indenfor områderne design, business og teknologi med udgangspunkt i bæredygtig udvikling. På specialedelen arbejder de med det speciale, de er optaget på.

Studieretninger:

 • Design
 • Produktion
 • Business
 • Marketing
 • Retail

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Designteknolog | UddannelsesGuiden

Diplomuddannelsen i design og business

Diplomuddannelsen i design og business handler om design, innovation og forretningsudvikling.

De studerende beskæftiger sig med processer og problemstillinger inden for mode- og livsstilsbranchen. De lærer at tilrettelægge og lede udviklingsprocesser og at arbejde innovativt og kreativt.

De lærer også på en analytisk og systematisk måde at tænke markedet ind i deres løsningsforslag, og de får viden om trends, design og kommunikation og om, hvordan man styrer udviklingen af et brand.

Design og business kan gennemføres uden retning eller med speciale i en af to uddannelsesretninger:

 • Brand og kommunikation
 • Design management

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Design og business | UddannelsesGuiden

Diplomuddannelsen i skat

Diplomuddannelse i skat giver kompetencer til at håndtere komplekse skattefaglige problemstillinger og fx sikre korrekt sagsbehandling.

Uddannelsen kombinerer teoretisk indsigt i det skattefaglige område med praktiske kompetencer til at løse skattefaglige opgaver og kommunikere med kolleger, samarbejdspartnere og kunder om problemstillinger på skatteområdet.

Uddannelsen giver bl.a. de studerende:

 • Redskaber til at forstå og anvende skattelovgivningen
 • Indsigt i økonomisk teori
 • Kendskab til årsregnskabers bestanddele og analyse af nøgletal
 • Viden om god og korrekt sagsbehandling
 • Redskaber til at undersøge og finde løsninger på problemer

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Diplomuddannelse i skat | UddannelsesGuiden

Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering

Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering giver nye redskaber til arbejdet med forskellige typer af ejendomsvurderinger.

Uddannelsen omhandler vurdering og rådgivning i forbindelse med salg, belåning og udlejning af kommercielle ejendomme og virksomheder.

De studerende lærer også at vurdere andelsboligforeninger og almennyttige boliger i henhold til andelsboligloven og boligstøtteloven.

De studerende får bl.a. viden om:

 • Grundlæggende bolig- og erhvervslejeret
 • Investeringsteori og økonomisk metode
 • Særlige vurderinger, byggeteknik og -omkostninger
 • Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme
 • Vurdering af erhvervsejendomme og internationale vurderingsprincipper

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Vurdering og ejendomsinvestering | UddannelsesGuiden

Driftsteknolog offshore

Uddannelsen giver de studerende teoretisk og praktisk viden om den måde, som maskintekniske, energitekniske og procestekniske anlæg virker på. De lærer at løse grundlæggende problemstillinger, at arbejde tværfagligt med forskellige emner inden for området, og får viden om kvalitetsstyring og miljømæssige forhold.

Fagområder:

Maskinteknik:
De studerende lærer om energiomsætning inden for det mekaniske område, herunder om forskellige maskintekniske anlægs opbygninger, data og funktioner inden for offshore og industri. Der er også fokus på drift, energioptimering og miljøforbedringer.Elteknik:
De studerende lærer om energiomsætning inden for jævn- og vekselstrøm. Der er fx fokus på elektriske maskiners opbygning, egenskaber og driftsformer, og de lærer om analyse af kredsløb og elektriske maskiner med henblik på energioptimering. De får også viden om styring og regulering af automation af maskiner og anlæg.Virksomheden:
De studerende lærer om ledelse og virksomhedens forhold, herunder organisation, arbejdsmiljø, økonomi, kvalitetsstyring og vedligehold.


Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Driftsteknolog offshore | UddannelsesGuiden

Energiteknologi

På uddannelsen til Energiteknolog bliver de studerende uddannet til at varetage opgaver på tværs af bygnings-, el- og vvs-området med henblik på energieffektivisering af bygningers klimaskærme og installationer samt industriens procesanlæg.

Det betyder, at de får undervisning i, hvordan man kan foretage tekniske energibesparende foranstaltninger i både bebyggelser og i industrien.

Uddannelsen indeholder bl.a. disse fagområder

 • Bæredygtig energi til byggeri
 • Bæredygtig energi til industri og proces
 • Bæredygtig energiforsyning og vedvarende energi

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Energiteknolog | UddannelsesGuiden

Entreprenørskab og design

De studerende lærer at facilitere og varetage innovative opgaver fra ideudvikling af produkter, processer, services, forretningsmodeller, til implementering af koncepter.

Derudover får de forståelse for entreprenørskab og processen fra idé til forretning.

Uddannelsens fagområder

 • Designprocesser
 • Forretningsprocesser
 • Kultur, trends og kommunikation

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Entreprenørskab og design | UddannelsesGuiden

Financial controller

De studerende lærer at bruge erhvervsøkonomiske modeller og styringsredskaber til den daglige økonomistyring i virksomheden. De får færdigheder i at udarbejde drifts- og skatteregnskaber og i at planlægge og gennemføre revision og controlling.

De får også kendskab til virksomhedens budget, investering og finansiering og indblik i samspillet mellem strategisk styring og traditionel økonomistyring.

Uddannelsens fagområder

 • Økonomi
 • Erhvervsjura
 • Internt og eksternt regnskab samt revision

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Financial Controller | UddannelsesGuiden

Finansøkonom

På uddannelsen giver de studerende økonomisk viden og kompetencer til at arbejde med finansiel rådgivning, forsikring, ejendomshandel og -administration samt økonomi og revision.

De får indblik i den finansielle virksomheds funktioner og produkter. De lærer også, hvordan de skal kommunikere med og rådgive forskellige kundegrupper.

De studerende får desuden kendskab til internationale økonomiske sammenhænge.

Eksempler på fag:

I løbet af uddannelsen undervises der bl.a. i fag som:

 • Branchekendskab
 • Privatøkonomisk rådgivning
 • Erhvervs- og finansjura
 • Erhvervsøkonomi
 • Mikro/makroøkonomi
 • Salg og rådgivning
 • Intern/ekstern analyse
 • Kommunikation, herunder digital

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Finansøkonom | UddannelsesGuiden

Handelsøkonom

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at arbejde bredt med indkøb, salg og markedsføring i handelsvirksomheder.

De tilegner sig viden om en handelsvirksomheds organisering og styring. De lærer at vurdere virksomhedens idé, mål og strategi, og de lærer at vurdere driftsøkonomiske problemstillinger og gennemføre markedsanalyser.

Fagområder:

Uddannelsen indeholder følgende fagområder:

 • Virksomhedens interne og eksterne forhold:
  De studerende lærer om virksomhedens interne og eksterne forhold. Der er fokus på analyser af nye tendenser fra marked og samfund og på analyser af virksomhedens økonomiske ressourcer og organisatoriske forhold.
 • Virksomhedens handelsprocesser:
  De studerende lærer om virksomhedens logistiske situation fra indkøb til slutbrugeren. Der er fokus på, hvordan teknologier til salg, markedsføring og supply chain management kan understøtte virksomhedens processer.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Handelsøkonom | UddannelsesGuiden

Elinstallatør (Installatør AK stærkstrøm)

Uddannelsen giver de studerende redskaber til at kunne arbejde som leder inden for installationer eller drive selvstændig virksomhed med el-autorisation.

Fagområder

 • Installationer og anlæg:
  De studerende får viden om projektering, rådgivning, udførsel og drift af elektriske installationer og anlæg. De lærer også at implementere intelligente løsninger til bygninger og anlægsdrift med henblik på drifts- og energioptimering samt komfort og sikkerhed
 • Virksomhedsledelse og projektstyring:
  De studerende bliver undervist i projektledelse og entreprisestyring, organisering og ledelse, forretningsforståelse og kvalitet, sikkerhed og miljø samt kommunikations- og formidlingsteknik
 • Teknik og dokumentation:
  De studerende lærer grundlæggende elektroteknisk teori samt matematik. De lærer også at bruge digitale værktøjer til projektering, dokumentering og kvalitetssikring af installationer og anlæg. Der er fokus på elektroteknikken og dens betydning for udførslen af elektriske installationer og anlæg.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Elinstallatør | UddannelsesGuiden

VVS-installatør

På den to-årige uddannelse til VVS-installatør lærer de studerende om sanitetsteknik, varmeteknik, gasteknik, indeklimateknik samt automatik og styring.

Fagområder:

Der undervises i en række fagområder:

 • Installationer og anlæg:
  De studerende får undervisning i tekniske fag som fx beregning, dimensionering, rådgivning samt service og drift af energiforsyningsanlæg, produktionsanlæg og bygningsinstallationer til indeklima, varme, sanitet, gas og vedvarende energi
 • Virksomhedsledelse og projektstyring:
  De studerende lærer om projektledelse og entreprisestyring, organisering og ledelse, forretningsforståelse, kvalitet, sikkerhed og miljø
 • Teknik og dokumentation:
  De studerende lærer om teknisk beregning og teknisk dokumentation. Der er fokus værktøjer, der er relevante i arbejdet med digital projektering og digital dokumentation af installationer og anlæg

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: VVS-installatør | UddannelsesGuiden

IT-teknolog

På uddannelsen beskæftiger de studerende sig med ny teknologi inden for netværk, servere, elektronik, indlejrede løsninger, Internet of Things (IoT), programmering og it-sikkerhed.

De lærer desuden at samarbejde og kommunikere med andre rådgivere og gennemføre projekter i virksomheder.

Uddannelsens fagområder:

 • Indlejrede systemer:
  Der er fokus på udvikling og programmering af indlejrede elektroniske systemer. De studerende lærer om emner som elektronik, komponenter, printudlæg og programmering samt måleteknik og test.
 • Netværk:
  De studerende lærer bl.a. om netværksteknologier, virtualisering, kommunikation, protokoller og services.
 • Software-udvikling:
  De studerende arbejder med software på forskellige platforme og med flere forskellige programmeringssprog, fra maskinær programmering til højniveauprogrammering.
 • Projektstyring og forretningsforståelse:
  De studerende lærer om projektstyring af mindre projekter og forretningsforståelse, herunder projektøkonomi og ressourcestyring.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: IT-teknolog | UddannelsesGuiden

Jordbrugsteknolog

  På uddannelsen lærer de studerende at løse konkrete problemstillinger inden for natur og miljø, landskab og anlæg samt landbrug og gartneri. Uddannelsen foregår i tæt samspil med erhvervet. På et typisk semester vil der være tre til fem faglige besøg ud over mulighed for deltagelse i relevante fagkonferencer.

  Studieretninger:

 • Miljø og natur:
  De studerende beskæftiger sig med naturforståelse, beskyttelse af landskaber og naturområder samt natur og miljøforvaltning. De udvikler deres evne til at analysere og udvikle konkrete løsningsforslag i forhold til økologiske og miljømæssige faktorer.
 • Landskab og anlæg:
  De studerende lærer om grønne anlæg, valg af planter og materialer, personaleledelse, registrering, formgivning og tegning, plejeplanlægninger, GIS og AutoCAD.
 • Planteproduktion:
  Der er fokus på jordbundslære, planteværn, gødningslære, miljøstyring, plantedyrkning, produktionsstyring og produktionsøkonomi.
 • Husdyrproduktion:
  De studerende lærer om mikrobiologi, genetik, husdyravl, fysiologi, etologi, fodring, produktionsstyring og produktionsøkonomi.
 • Jordbrugsøkonomi og ledelse:
  De studerende beskæftiger sig med økonomistyring, finansiering, strategi, innovation, ledelse og skat.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Jordbrugsteknolog | UddannelsesGuiden

Kort og landmålingstekniker

På uddannelsen lærer de studerende at indsamle og håndtere geografiske data fra opmålinger, som de efterfølgende bearbejder ved hjælp af forskellige geografiske informationssystemer, fx GIS.

De lærer at planlægge, udføre og registrere opmålinger på en byggeplads samt opmåling i forbindelse med registrering af bygningsdele, bygninger og anlæg.

Fagområder:

 • Kommunikation og samarbejde:
  De studerende lærer bl.a. om kommunikation med kunder og samarbejdspartnere, informations- og kommunikationsteknologier, kulturforståelse og internationalt samarbejde.
 • Produktion:
  De studerende lærer bl.a. om produktion, præsentation og kvalitetssikring af geodataprodukter og af geografiske informationssystemer. De får også viden om digitale teknologier, der anvendes til bearbejdning og præsentation af information og data.
 • Projektering:
  De studerende lærer bl.a. om projektstyring, planlægning af processer, innovation, entreprenørskab og organisation.
 • Registrering og afsætning:
  De studerende lærer bl.a. om opmåling og indsamling af data. De får viden om landmåling og kvalitetssikring samt brugen af instrumenter og teknologier, der anvendes til indsamling af geodata.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Kort- og landmålingstekniker | UddannelsesGuiden

Laborant

De fleste af de produkter, du støder på i din hverdag, har været i hænderne på en laborant, som har testet og kontrolleret råvarer og færdigvarer, inden de sendes ud til forbrugerne.

På uddannelsen lærer du at analysere mange forskellige prøver fra forskellige industrier og efterfølgende bearbejde resultatdata.

Uddannelsens hovedområder:

 • Grundlæggende laboratoriearbejde
 • Analyseteknik
 • Arbejdsmiljø
 • Kvalitetssikring
 • Kvalificering og validering.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Laborant | UddannelsesGuiden

Logistikøkonom

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at planlægge, koordinere og styre en virksomheds varestrøm nationalt og internationalt, fra indkøb af råvarer, produktion og til udsendelse af de færdige produkter.

De får viden om, hvordan man styrer en virksomheds indkøb, produktion og distribution. De får også undervisning i fag som jura, økonomi, statistik, engelsk samt organisation og ledelse.

Fagområder:

 • Virksomheden og markedet:
  De studerende lærer at analysere virksomhedens værdiskabende aktiviteter og logistiske effektivitet sammenholdt med den økonomiske situation både i virksomheden og i forhold til markedet. Fokus er bl.a. på forståelse af virksomhedens interne processer og mål.
 • Indkøb og produktion:
  De studerende får viden om indkøbsstrategi, forhandling og juridiske aspekter i relation til indkøbsprocessen. De lærer også at analysere produktionsprocessen med fokus på strategi, optimering og kvalitetsstyring ved brug af statistik.
 • Distribution og Supply Chain Management:
  De studerende lærer om virksomhedens distribution, herunder transportjura, returlogistik og lagerstyring. Der er også fokus på, hvordan informationsflowet kan understøtte Supply Chain Management.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Logistikøkonom | UddannelsesGuiden

Markedsføringsøkonom

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at udvikle virksomhedens strategi for markedsføringen, herunder både den digitale del som fx sociale medier, søgemaskiner og hjemmesider samt den markedsføring, der sker gennem trykte medier, tv/radio og salg.

Kommunikationskanaler

Der er særligt fokus på at vurdere og anvende virksomhedens mange kommunikationskanaler, også kaldet omnichannel. De studerende lærer også at varetage opgaver på både hjemmemarkedet og eksportmarkeder.

Fagområder

 • Markedsføring og salg:
  De studerende lærer om analyse af virksomhedens strategiske situation i forhold til kunder, konkurrenter, trends og markeder, og de får færdigheder til at beskrive og analysere en virksomheds forretningsmodel. Fokus er på udvikling af markedsføringsplanens mål, strategi og handlingsparametre, herunder samspillet mellem digital markedsføring og øvrig markedsføring.
 • Virksomhedsforståelse og økonomi:
  De studerende lærer om analyse af virksomhedens og konkurrenternes økonomiske grundlag samt virksomhedens øvrige interne og eksterne faktorer, herunder samfundsøkonomiske forhold. Der er også fokus på udvikling af virksomhedens organisation og forsyningskæde.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Markedsføringsøkonom | UddannelsesGuiden

Miljøteknolog

På uddannelsen får de studerende kompetencer til at indgå i virksomheders miljøarbejde fx ved at planlægge og udføre miljøforbedringer. De har fokus på ressourceudnyttelse og cirkulær økonomi samt livscyklusperspektivet.

De lærer desuden at stå for prøvetagning af vand, jord, luft og støj samt affaldshåndtering, vandbehandling og overholdelse af krav til produkter. De får viden om lovgivning på miljøområdet, og kan varetage mange arbejdsopgaver inden for dette. Samtidigt bliver de i stand til at kommunikere og vejlede om miljøteknologiske forhold.

Fagområder:

 • Miljøteknologi og natur:
  De studerende lærer om prøvetagning, målinger, laboratorieanalyser og natur- og miljøforhold, herunder kemi, biologi, klima og forureningsproblematikker. Der er også fokus på miljøteknologiske løsninger, som sigter mod miljøforbedringer.
 • Virksomhed og regulering:
  De studerende lærer om offentlig regulering og miljøforvaltning samt virksomhedsforståelse i relation til miljøområdet. Der er også fokus på kommunikationsformer og formidling, herunder bl.a. organisationers interne og eksterne kommunikation.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Miljøteknolog | UddannelsesGuiden

Multimediedesign

På uddannelsen kommer de studerende til at arbejde med alle niveauer af den digitale designproces. De arbejder med design og udvikling af webløsninger, digitale brugeroplevelser, indholdsproduktion til digitale medier, frontend programmering samt innovation og ideudvikling.

De studerende er i tæt kontakt til erhvervslivet, og de løser deres opgaver i samarbejde med virksomheder og organisationer.

Uddannelsens fagområder

 • Brugergrænsefladeudvikling:
  De studerende lærer om om design og udvikling af digitale løsninger med særlig vægt på brugergrænseflader. De arbejder med hele udviklingsprocessen, herunder planlægning, design og produktion.
 • Brugeroplevelser:
  De studerende får viden om udvikling af digitale brugeroplevelser. De lærer at arbejde med digitale oplevelser, test og evalueringer.
 • Indholdsproduktion:
  De studerende lærer om produktion af indhold til digitale medier. De udvikler deres forståelse af digitale medier og relevante typer af indhold.
 • Forretning:
  De studerende bliver undervist i forretningsmodeller, dataforståelse og virksomhedens eksistensgrundlag.
 • Teknologi:
  De studerende lærer om de teknologier, der indgår i digitale medieprodukter og produktion af digitale medier.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Multimediedesigner | UddannelsesGuiden

PBA i beredskab, katastrofe og risikomanagement

På uddannelsen lærer de studerende om aktiviteter før, under og efter en ulykke eller katastrofe:

 • Før:
  De studerende lærer om risikoanalyser, kapacitetsopbygning, beredskab, beredskabsplaner, risikohåndtering, forebyggelse, humanitær indsats, sikkerhed og sikring.
 • Under:
  Omdrejningspunktet bl.a. afhjælpende indsats, operativ og taktisk ledelse, krisestabsarbejde, krisehåndtering, kommunikation.
 • Efter:
  De studerende lærer om business continuity management, fortsat drift, evaluering, risikoledelse.

Fagområder

 • Beredskab:
  De studerende lærer om beredskab i forhold til nationale og internationale indsatser, risikoforståelse, risikoanalyse og lovgivning, organisation og ledelse.
 • Forebyggelse:
  De studerende lærer om forebyggelse i forhold til ulykker og katastrofer, risikokommunikation, risikoforståelse og samfundssikkerhed.

Studieretninger

 • Kriseledelse og Strategisk forebyggelse
 • Sikring og sikkerhed

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Katastrofe- og risikomanager | UddannelsesGuiden

PBA i design og business

Uddannelsen kvalificerer de studerende til selvstændigt at indgå i faglige og tværprofessionelle samarbejder i mode- og livsstilsbranchen, og de vil kunne udføre opgaver, som omfatter både designmæssige og forretningsmæssige problemstillinger.

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, der varer 1½ år. Den består af en fællesdel, en specialedel (studieretning) samt valgfag og praktikperiode.

På fællesdelen får de studerende blandt andet undervisning i fag inden for områderne design, teknologi og business, samt metode og vidensteori – med udgangspunkt i bæredygtighed.

På uddannelsens specialiseringsdel arbejder de studerende med det speciale, du er optaget på. Der er forskel på, hvilke specialer, de enkelte uddannelsessteder udbyder, under studieretningerne:

 • Design
 • Konstruktion
 • Kommunikation og trend
 • Konceptdesign
 • Business
 • Marketing
 • Entreprenørskab

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Design og business | UddannelsesGuiden

PBA i digital konceptudvikling

De studerende lærer at arbejde med udvikling af koncepter inden for alle digitale platforme - både på et strategisk og praktisk niveau.

Fagområder

 • Digital konceptdesign:
  De studerende lærer at designe og udvikle digitale koncepter med særlig vægt på teknologiforståelse og kommunikation. Der er fokus på alle aspekter af udviklings- og designprocesser fra initiering til eksekvering.
 • Forretningsudvikling:
  De studerende får undervisning i markedsføring, digital forretningsforståelse og -udvikling med udgangspunkt i værdiskabende forretningsmodeller. Der lægges vægt på forretnings- og markedsføringskoncepter.
 • Brugerforståelse:
  De studerende lærer at undersøge og analysere brugerne med henblik på at forstå adfærd til at udvikle koncepter. Der lægges vægt på kommunikation og argumentation for brugeroplevelsen af det værdiskabende koncept.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Digital konceptudvikling | UddannelsesGuiden

PBA i E-handel

Uddannelsen giver den studerende kompetencer inden for digital forretningsforståelse, e-handelssystemer, dataanalyse, customer experience, advanced digital marketing, creative content og Google Analytics.

Fagområder

 • Datadrevet marketing og salg:
  Datadrevne analyser til udvikling af forretningens salg- og marketingsstrategier, herunder metoder og værktøjer til dataanalyser med det formål at udvikle konkurrenceparametre
 • E-handel:
  Strategiske analyser af den digitale forretning, herunder forståelse for og tilgang til e-handelsteknologier og udvikling af kreativt indhold til salg og markedsføring

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: E-handel | UddannelsesGuiden

PBA i energimanagement

Uddannelsen i energimanagement er en direkte overbygning på uddannelserne til energiteknolog, vvs-installatør, el-installatør og automationsteknolog.

De studerende får kompetencer til at måle, beregne og vurdere energi- og miljøpåvirkninger i bygninger, installationer og industrielle anlæg.

De får viden om relevante vurderingsmetoder og certificeringsordninger, og de lærer at bruge ISO-standarder, love og regler indenfor området. Desuden får de studerende indsigt i teorier og praksis inden for energimanagement og energiledelsessystemer.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Energimanagement | UddannelsesGuiden

PBA i Erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation

Uddannelsen varer 3½ år, og kvalificerer de studerende til at varetage fremmedsproglige kommunikations- og markedsføringsopgaver i internationalt orienterede virksomheder.

På uddannelsen lærer de studerende om:

 • Engelsk som fremmedsprog samt sprogområdets kultur, nyere historie, samfundsforhold, økonomi samt erhvervs- og markedsforhold,
 • Organisationers kommunikation, markedsføring og mediebrug i sprogområdet samt i Danmark,
 • Forskellige former for skriftlig, mundtlig og visuel kommunikation samt teorier og metoder til at analysere forskellige former for kommunikation ud fra relevante sproglige, kommunikative og kulturelle perspektiver,
 • Webteknologier ud fra en kommunikationsfaglig vinkel,
 • Videnskabelige teorier og metoder til at analysere, tilrettelægge og løse kommunikationsopgaver på dansk og engelsk.

De arbejder med engelsk som erhvervssprog og har fag som grammatik, udtale, lytteforståelse og udtryksfærdighed og tekstproduktion.

Ud over sprogarbejdet beskæftiger de studerende sig bl.a. med grafisk design, marketing og markedskommunikation og forretningsprojekter.

Uddannelsens fællesfag har fokus på dansk sprog og kommunikation, erhvervsøkonomi og erhvervsret, strategisk kommunikation og kultur- og landestudier.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Fremmedsprog og digital markedskommunikation | UddannelsesGuiden

PBA i finans

Professionsbachelor i finans er en uddannelse, der retter sig mod rådgivende og administrative funktioner i finansielle virksomheder.

Du lærer at arbejde kundeorienteret og analytisk og at anvende de finansielle værktøjer i din planlægning af opgaverne, lige som du lærer at anvende branchens beregningsredskaber og it-værktøjer.

Fagområder:

 • Økonomi:
  Samfundsøkonomi, erhvervsøkonomi og privatøkonomi koblet med internationale kapitalmarkeder, samt finansiering og finansiel risikostyring.
 • Erhvervs- og finansjura:
  Juridisk teori og metode, herunder relevante retsreglers anvendelse i den finansielle og private sektor.
 • Kommunikation, salg og rådgivning:
  Kommunikation, salg og rådgivning inden for den finansielle og private sektor.
 • Forretningsforståelse og –udvikling:
  Fagligt og tværfagligt samarbejde med henblik på at udvikle og innovere forretningen, både egen virksomhed og kundens forretning.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Finans | UddannelsesGuiden

PBA i fødevareteknologi og applikation

Fødevareteknologi er læren om udstyr og anvendelse af udstyret med de parametre, der har betydning for en god funktion. Fødevareapplikation handler blandt andet om at anvende kendte produkter på nye måder, at tilsætte hjælpestoffer og anvende nye råvarer.

På uddannelsen lærer de studerende selvstændigt at kunne identificere, analysere, vurdere og håndtere problemstillinger og udviklingsmuligheder inden for fødevareproduktion, fødevarekontrol og fødevareanalyse.

Fagområder

 • Fødevareteknologi
 • Fødevarekemi
 • Fødevaremikrobiologi
 • Fysisk kemi
 • Bioteknologi
 • Produktions- og kvalitetsstyring
 • Forsøgsplanlægning, statistik og dataanalyse

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Fødevareteknologi og applikation | UddannelsesGuiden

PBA i innovation og entrepreneurship

På uddannelsen får de studerende redskaber til at håndtere en bred vifte af innovative, entrepreneurielle og udviklingsorienterede opgaver i egen virksomhed eller i en allerede eksisterende virksomhed.

Fagområder:

 • Innovation:
  De studerende lærer om idégenerering, kreative og innovative processer og om konceptudvikling i forhold til udvikling af bæredygtige produkter, koncepter og processer i virksomheder.
 • Ledelse:
  De studerende lærer om ledelse på individniveau, blandt andet selvledelse og egen udvikling, og ledelse på andre niveauer, fx projektledelse, forandringsledelse, innovationsledelse samt udvikling og ledelse af teams.
 • Entrepreneurship:
  De studerende lærer om entrepreneurship og intrapreneurship, fx om test og validering af koncept og forretningsmodeller i relation til produktudvikling, markedsføring og go-to-market.
 • Forretningsudvikling:
  De studerende lærer om forretnings- og markedsforståelse, fx strategiske analyser af kunder og konkurrenter både i forhold til etablering, drift og skalering af egen og eksisterende virksomhed. De lærer at identificere og analysere vækstmuligheder og at vurdere økonomiske, sociale og miljømæssige effekter af udviklingsaktiviteterne.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Innovation og entrepreneurship | UddannelsesGuiden

PBA i international handel og markedsføring

International Handel og Markedsføring er en overbygningsuddannelse, der bygger videre på markedsføringsøkonom eller tilsvarende erhvervsakademiuddannelse.
Uddannelsen giver de studerende teoretisk viden og forståelse af praksis inden for internationalt orienteret salg og markedsføring.
De bliver desuden i stand til at lede, samarbejde og tage ansvar for egen, virksomhedens og organisationens læring og udvikling.

Fagområder

 • Salg og markedsføring:
  De studerende lærer at lave strategiske analyser af kunder, konkurrenter og brancher i relation til salg og marketingfunktionen. På baggrund af analyser udvikles forretningsmodeller, herunder marketing- og salgsstrategier og markedstilbud.
 • Virksomhedsdrift:
  De studerende lærer at lave strategiske analyser af virksomhedens grundlag og handlerum med udgangspunkt i virksomhedens interne forhold, herunder at optimere og udvikle økonomiske ressourcer, forsyningskæde og organisation med henblik på at generere vækst og indtjening.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: International handel og markedsføring | UddannelsesGuiden

PBA i international hospitility management

International Hospitality Management er en overbygningsuddannelse, som bygger videre på serviceøkonom, markedsføringsøkonom eller en tilsvarende erhvervsakademiuddannelse.

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at varetage opgaver inden for medarbejder- og organisationsudvikling, virksomhedsdrift, hospitality og værtskab samt strategisk værdiskabelse i hospitalityvirksomheder og -organisationer.

Temaer

 • Medarbejder- og organisationsudvikling:
  De studerende lærer om ledelse, værtskab, kultur- og gæsteforståelse i forhold til udvikling af dig selv, medarbejdere og organisationen.
 • Virksomhedsdrift:
  De studerende bliver undervist i styring af økonomien og udgifts- og indtægtssiden i forhold til virksomhedens bæredygtige udvikling.
 • Hospitality og værtskab:
  De studerende lærer om kultur- og gæsteforståelse og kommunikation i virksomheden. Der er et fokus på at udvikle en hospitality- og værtskabstankegang.
 • Strategisk værdiskabelse:
  De studerende får viden om strategi og økonomi i forhold til udvikling af eksisterende og nye indsatsområder.
 • Employability:
  De bliver klædt på til at varetage deres første job efter endt uddannelse.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: International Hospitality Management | UddannelsesGuiden

PBA i IT-sikkerhed

Uddannelsens mål er, at de studerende selvstændigt kan varetage arbejdet med at analysere, planlægge og vurdere it-sikkerhedsmæssige forhold ved drift, kontrol og udvikling i både private og offentlige virksomheder.

Fagområder

 • Systemsikkerhed og sikkerhedsledelse (IT-Governance):
  D studerende lærer centrale teorier og metoder til at forhindre, detektere og reagere over for trusler mod fortrolighed, integritet og tilgængelighed af systemer og applikationer, herunder praktisk sikring af virksomheders udstyr.
 • Netværks- og softwaresikkerhed:
  De studerende lærer om netværksarkitekturer, medier og protokoller, samt de enheder og andre foranstaltninger, der anvendes til at forhindre, detektere og reagere over for trusler mod fortrolighed, integritet og tilgængelighed af.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: It-sikkerhed | UddannelsesGuiden

PBA i jordbrug

På denne overbygningsuddannelse lærer de studerende at løse praksisnære problemstillinger inden for jordbrug, miljø og natur ved hjælp af nyeste metoder kombineret med relevant litteratur.

Studieretninger

På uddannelsen vælger de studerende mellem følgende studieretninger:

 • Natur og miljø:
  De studerende lærer om naturforståelse, forvaltning og beskyttelse af landskaber og naturområder. Studieretningen indeholder emner om bæredygtig ressourceudnyttelse, fx affald, energi og klimatilpasning.
 • Landskab og anlæg:
  Studieretningen behandler emner inden for det tekniske, biologiske og juridiske område, med det formål, at de studerende kan drive og udvikle anlægsgartnervirksomheder og kan udføre planlægning, projektering og forvaltning af grønne områder.
 • Planteproduktion:
  Planteproduktion handler om jord- og plantebiologi. De studerende får viden om biologiske processer til løsning af praksisnære problemstillinger inden for planteproduktion. De får undervisning i emner inden for kemi og biologi, samt om interne og eksterne forhold som påvirker jordbrugsproduktionen.
 • Husdyrproduktion:
  Husdyrproduktion behandler emner vedrørende kemi og biologi. Området kvalificerer udredning og beskrivelse af processer, relateret til løsning af praksisnære problemstillinger i og omkring husdyrproduktion.
 • Jordbrugsøkonomi og ledelse:
  Jordbrugsøkonomi og ledelse beskæftiger sig med tekniske og fundamentale analyser på jordbrugsrelaterede råvaremarkeder samt på rente- og valutamarkedet. De studerende arbejder med risikoanalyse, markedsstrategi og anvendelsen af finansielle instrumenter for jordbrugsvirksomheder.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Jordbrug | UddannelsesGuiden

PBA i laboratorie- og fødevareteknologi

De studerende på denne uddannelse lærer at indgå i faglige og tværfaglige samarbejdsrelationer i offentlige og private virksomheder, såvel nationalt som internationalt.

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse på laborantuddannelsen og på uddannelsen til procesteknolog, herunder fødevareteknolog, ernæringsteknolog og mejeriteknolog.

Fagområder

 • Naturvidenskab
 • Kvalitetssikring og forsøgsplanlægning
 • Kommunikation og Virksomhedsforhold

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Laboratorie- og fødevareteknologi | UddannelsesGuiden

PBA i multiplatform storytelling and production

På uddannelsen lærer de studerende, hvordan en god historie bliver til og udvikles, og du får indsigt i grundlæggende dramaturgi, æstetiske virkemidler og forskellige genrer og fortælleteknikker.

De lærer at skabe visuelle fortællinger og fiktive oplevelsesuniverser på tværs af medieplatforme, og de får viden om medieteknologi og produktionsteknik, fx relevant software.

De studerende får også undervisning i rollen som filmproducer, i projektledelse, iværksætteri og branchekundskab, hvor de bl.a. lærer om forretningsmodeller, organisation, netværk og distribution.

Studieretninger

 • Multiplatform Storytelling
 • Media Technology & Technique
 • Multiplatform Producing - Business Entrepreneurship

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Multiplatform storytelling and production | UddannelsesGuiden

PBA i optometri

På uddannelsen lærer de studerende at undersøge, behandle og fordybe sig i forskellige problemstillinger inden for synet.
Optometristuddannelsen giver de studerende både teoretisk og praktisk viden om opgaver inden for synsundersøgelse, måling og korrektion af synsfejl.
De lærer at tilpasse briller, kontaktlinser og andre optiske hjælpemidler, udføre synstræning samt at rådgive og vejlede patienten i sit valg af synshjælpemiddel.

Områder

 • Optometri
 • Grundlæggende videnskab
 • Human videnskab
 • Optik
 • Visuel videnskab
 • Okulær patologi og farmakologi
 • Brilleglas, teknologi og værkstedsoptik
 • Lovgivning og handel

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Optometrist | UddannelsesGuiden

PBA i økonomi og informationsteknologi

På denne uddannelse lærer de studerende bl.a. om forretningsstrategi og -processer, projektledelse og erhvervsøkonomi, som giver dem forståelse for en virksomheds drift.

De får også indblik i, hvordan it kan være med til at udvikle forretningen og bidrage til bedre kommunikation og teamwork.

På uddannelsen arbejder de studerende konkret med at løse problemstillinger i fag som fx erhvervsøkonomi og systemudvikling. De lærer også at se virksomhedens udfordringer i et strategisk perspektiv og forstå sammenhænge i forretningsprocesser og it-systemer.

Kombinationen af teori og praksis gør, at de studerende får erfaringer med metoder, der virker.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Økonomi og informationsteknologi | UddannelsesGuiden

PBA i produktudvikling og teknisk integration

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse for de, der har en erhvervsakademiuddannelse inden for produktions- og teknologiområdet.

De studerende lærer fx at udvikle og lede projekter, hvor innovation og forretningsudvikling er drivkraften.

Fagområder

Alle studerende får dog fælles undervisning i fagområderne:

 • Teknisk integration: Fagområdet indeholder integration, udnyttelse og implementering af teknologier og koncepter på tværs af organisationen og gængse faggrænser.
 • Produktudvikling: Fagområdet indeholder metoder til produktudvikling og procesoptimering, herunder forretningsforståelse samt involvering af eksperter og brugere i udviklingsprocesserne.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Produktudvikling og teknisk integration | UddannelsesGuiden

PBA i smykker, teknologi og business

På uddannelsen lærer de studerende, hvordan man laver smykker både traditionelt og ved hjælp af moderne teknologi. De lærer også om konceptudvikling og salg af smykker, og de får kendskab til hele processen fra idé til salg - både på nationale og globale markeder.

De studerende får bl.a. undervisning i smykkers funktion, form og æstetik, materialevalg, trends, produktionsteknologi og innovation. De har også fag som virksomhedsforståelse og forretnings- og markedsforståelse.

Fag

 • Business og innovation
 • Smykker, koncept og identitet
 • Fra idé til færdigt produkt
 • Smykker og innovation
 • Business og forbrugere

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Smykker, teknologi og business | UddannelsesGuiden

PBA i softwareudvikling

De studerende på denne uddannelse får viden om fx systemintegration og databaseudvikling, og de får kompetencer til at deltage i store it-udviklingsprojekter.

De lærer at bruge forskellige databasetyper og at tænke i videreudvikling af eksisterende systemer.

Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling er en overbygningsuddannelse, hvor de studerende lærer om design og konstruktion af store datatunge distribuerede it-systemer.

Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling er en overbygningsuddannelse, hvor du lærer om design og konstruktion af store datatunge distribuerede it-systemer

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Softwareudvikling | UddannelsesGuiden

PBA i Sport Management

De studerende lærer selvstændigt at forstå og udvikle sport-, event- og fritidsbranchen samt udvikle og udnytte de forretningsmæssige muligheder i samspillet mellem forbrugeren og produktet.

De får konkrete værktøjer til at løse komplekse drifts- og udviklingsopgaver i forhold til virksomhedens og organisationens bæredygtige drift og ledelse.

Sport Management er en overbygningsuddannelse, der bygger videre på serviceøkonom, markedsføringsøkonom, finansøkonom eller tilsvarende erhvervsakademiuddannelse.

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at fungere selvstændigt i relation til sport-, event- og fritidsbranchens interessenter og udvikle, planlægge og løse komplekse aktiviteter og opgaver.

Temaer

 • Sportsbranchen
 • Sportsforbrugeren og sportsproduktet
 • Bæredygtig drift
 • Strategisk værdiskabelse

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Sport Management | UddannelsesGuiden

PBA i teknisk manager offshore

Uddannelsen giver de studerende redskaber til, på ledelsesniveau, at kunne forestå komplekse opgaver inden for drift, vedligeholdelse og nyinstallation af tekniske anlæg.

De lærer at anvende el-teknik i teori og praksis og at løse ledelsesmæssige opgaver i relation til personale, miljø og sikkerhed. Dette gælder anlæg i alle typer af virksomheder inden for offshore-området og industrien, fx på boreplatforme og i vindmølleindustrien.

De studerende får undervisning inden for områderne el-jævnstrøm, el-vekselstrøm, motorer og gasturbiner samt teknisk dokumentation.


Fagområder

 • Virksomheden, herunder erhvervsøkonomi, projektledelse, personaleledelse, vedligeholdsledelse.
 • Energi og miljø, herunder miljøteknik, vedvarende energi, miljøledelse og maskindirektivet.
 • Elteknologi, herunder elteknisk beregning, elforsyningsanlæg, bygningsinstallationer, bygningsautomatik samt automatik til mindre maskiner og anlæg.
 • Maskin- og procesteknologi, herunder gasteknologi, ventilation, automation og procesanalyse.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Teknisk manager offshore | UddannelsesGuiden

PBA i value chain management

Value Chain Management - eller værdikædeledelse på dansk, handler om at optimere det flow af varer og informationer, der går igennem en virksomhed og om de faktorer eller redskaber som er med til at påvirke flowet.

Eksempler på emner

 • Supply chain management
 • Produktionsplanlægning
 • Produktionsoptimering
 • Kvalitetsstyring, værdikædeoptimering og strategi.
 • Forandringsledelse og projektstyring
 • Avancerede produktionsmetoder og optimering af virksomhedens interne processer.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Procesøkonomi og værdikædeledelse | UddannelsesGuiden

PBA i webudvikling

De studerende lærer at analysere og bruge forskellige programmeringssprog og værktøjer.

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at arbejde på tværs af platforme, medier og applikationer.

På uddannelsen i webudvikling lærer de at arbejde med udvikling af websystemer ved hjælp af forskellige programmerings- og databaseværktøjer og metoder.

Emner:

 • Webprogrammering
 • Brugeroplevelser
 • Udviklingsmiljøer

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Webudvikling | UddannelsesGuiden

Procesteknolog

Uddannelsen giver de studerende indsigt i forskellige typer af produktionsprocesser, alt afhængig af den studieretning de vælger.

De kan vælge en af følgende studieretninger:

 • Fødevareteknologi
 • Mejeriteknologi
 • Procesteknologi

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Procesteknolog | UddannelsesGuiden

Produktionsteknolog

Under uddannelsen til produktionsteknolog beskæftiger de studerende sig bl.a. med design, udvikling og konstruktion af fx maskiner og anlæg, og de får undervisning i grundlæggende fag inden for konstruktion, produktudvikling og produktion.

På uddannelsen lærer de studerende at planlægge, organisere og udføre opgaver inden for konstruktion, produktudvikling og produktion i erhvervsvirksomheder.

Fagområder

 • Produktudvikling:
  De studerende lærer om tilrettelæggelse, styring og gennemførelse af udviklings- og innovationsprocesser i forbindelse med produkter og produktion. Der er fokus på hele værdikæden fra kundeinddragelse til servicedesign.
 • Konstruktion:
  De studerende bliver undervist i udvikling, opbygning og dimensionering af maskinkonstruktioner og produktionsanlæg. Der er også fokus på materialevalg i forhold til konstruktionens anvendelse og brug.
 • Produktionsoptimering:
  De studerende får viden om forberedelse af fremstillingen af produkter samt opbygningen, driften og optimeringen af produktionen med henblik på en optimal anvendelse af virksomhedens ressourcer. Der er også fokus på virksomhedens styringssystemer samt projektstyring og -ledelse. De lærer også om teknisk salg og indkøb.

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Produktionsteknolog | UddannelsesGuiden

Service- og oplevelsesøkonom

På uddannelsen lærer de studerende at udvikle, planlægge og levere events og serviceydelser i virksomheder inden for service, turisme, detail samt hotel og restaurant.

De studerende får viden om bl.a. organisation, ledelse, økonomi og kunderelationer. De lærer også om de kultur- og samfundsforhold, som påvirker branchen.

De studerende lærer om servicevirksomheders organisation, interesseområder, økonomi og forretningsbetingelser. Derudover bliver de undervist i fx markeder, kunderelationer, innovation og strategi.

Temaer

 • Service og oplevelser
 • Forretningsforståelse
 • Samarbejde og relationer
 • Forretningsudvikling

Vil du vide mere om uddannelsen - klik her: Serviceøkonom | UddannelsesGuiden