Logo censorsekretariatet
Censor
Censorernes rolle i et eksamensforløb er bl.a., at bidrage til kvalitetssikring og ensartethed på uddannelsen, samt sikre at eksaminanden får en fair og
uvildig bedømmelse ved sin eksamen. Det betyder, at censor ved eksamen agerer i rollen som “med-dommer”. Denne eksaminerer ikke ved eksamen, men er med til at afgive bedømmelse, som sker i et samspil mellem censor og eksaminator


Sådan bliver du censor

Det er censorformandskabet og uddannelsesinstitutionerne, som rådgiver Uddannelses- og Forskningsministeriet i beskikkelse af censorer. De censorer, som indstilles af en uddannelsesinstitution, hvad enten det er en intern- eller ekstern censor, skal påføre en reference fra selve institutionen. Censorsekretariatet kan således foretage de nødvendige referencetjek inden ansøgningerne sendes videre til styrelsen med anmodning om beskikkelse for den næste 4 årige periode. De censorer, som ikke er indstillet af en uddannelsesinstitution gennemgås af det siddende censorformandskab for den nuværende valgperiode. Her er det censorformandskabernes opgave at sikre det faglige match imellem den eksterne prøves læringsmål og censors kvalifikationer, inden anmodning om beskikkelse sendes til styrelsen.

For at blive censor skal du opfylde en række krav.

Censor skal have:

 • Indgående og aktuelt kendskab til uddannelsens mål og metoder
 • Specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen
 • Aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder samt kendskab til aftagernes situation og behov

Sådan opretter du din ansøgning

Vælge den relevante uddannelse under punktet Beskikkelsesansøgninger

Det er vigtigt, at du udfylder flest mulige informationer, så du giver det bedst mulige grundlag for en vurdering af dine kompetencer, erfaringer og kvalifikationer ift. ansøgningen. Det er vigtigt, at der er det korrekte match imellem den eksterne prøves læringsmål og kvalifikationer. Gennemgang af ansøgninger sker løbende og efter behov i de enkelte censorkorps. I etablering af et censorkorps, sondres der imellem to typer af censorer: interne censorer, som udspringer af institutionerne, og aftager censorer, som udspringer af erhvervssektoren. I den forbindelse er det vigtigt, at institutionerne indstiller en passende mængde censorer i forhold til antal eksterne prøver.

Se vejledning til beskikkelsesansøgning her.

Tildeling af censur
Allokering

En allokering starter på uddannelsesinstitutionen hvor at ”bestilleren” via Censorsekretariatet bestiller til en specifik eksamen.

Derefter sender vi tilbud om censur til den e-mail, som du har oprettet dig med på hjemmesiden. Du påtager dig prøven ved at trykke på accepter i e-mailen. Du har 24 timer til at acceptere censuren med mindre, der er tale om en hastesag. Ved hastesager forbeholder vi os retten til at sende ud til flere censorer ad gangen, og her er det først til mølle princippet, dog er dette forudsat at censor betrider de rette kvalifikationer. Du vil herefter modtage en bekræftelse mail med oplysninger omring institutionen samt kontaktperson derpå

Ved allokering udvælger systemet først de censorer, der har den relevante beskikkelse, opfylder habilitetskravene, etc.

Når du har accepteret prøven får institutionen og censorsekretariatet automatisk besked omkring allokeringen.

Afbud

Ved afbud til en allokering skal Censorsekretariatet have besked derom hurtigst muligt

Inden eksamensforløbet
Uddannelsesinstitutionen orientering til dig som censor inden eksamen

Habilitet
Forud for eksaminationen og i den indledende kontakt med Censorsekretariatet og uddannelsesinstitutionerne skal du som censor være opmærksom på habilitetsforhold, og ved mindste tvivl afstå fra at påtage dig tilbudte censuropgave. Det er altid dit ansvar som censor, at habilitetsforholdene er i orden og sker efter gældende lovgivning. Fx, at man som censor ikke censurerer på en uddannelsesinstitution, hvor man samtidigt har et ansættelsesforhold. Alle censorer skal derfor løbende vedligeholde deres profil, herunder sikre opdatering i forhold til ansættelsesforhold i Censorsekretariatets IT system.

Endvidere skal du som censor forholde dig kritisk til, om du har tæt tilknytning til en konkurrerende virksomhed i forbindelse med censuropgaver, fx, forretningskritisk information. I disse tilfælde skal du hurtigst muligt meddele dette til Censorsekretariatet og afstå fra at påtage dig konkrete censuropgave.

Endvidere skal du som censor være opmærksom på at få oplyst følgende fra uddannelsesinstitutionerne

 • Oplysninger om vederlag, tidsnormer og rejsegodtgørelse. Du som censor har krav på at kende til honorar, inden eksamen bliver afholdt
 • Informationsmateriale, vejledninger, oplysninger på kontaktperson/eksaminator og eksamenstidspunkt m.m.
 • Målbeskrivelser - læringsmål
 • Eksamensopgaver og skriftlige oplæg skal være tilgængeligg i god tid – eventuelt sammen med en oversigt over den litteratur, det enkelte hold har arbejdet med
 • Henvisning til hvor studieordninger, studieplaner, eksamensregler m.m. er tilgængelige
Eksamensforløbet
censors rolle

Censor skal overordnet sikre, at der gennem eksaminationen sker en dokumentation af eksaminandernes færdigheder samt af målopfyldelsen for uddannelsen, herunder bl.a. sikre, at

 • prøverne samt kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med målbeskrivelser og øvrige krav fastsat for uddannelsen
 • eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelse
 • prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler jf. eksamensbekendtgørelsen

Censor er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt

Udover at censor skal sikre at den studerende får en fair behandling under eksaminationen, skal censor udvise god censorskik. God censorskik er grundlaget for censorernes virke og skal ses som en forlængelse af principperne om god forvaltningsskik.

Notatpligt til eventuelle klagesager

Censor og eksaminator skal igennem forløbet gøre notater om præsentationer og karakterfastsættelse. Notaterne skal opbevares i et år, og er til personligbrug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Jf.eksamensbekendtgørelsen

Karaktergivning

Hvis censor og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af bedømmernes karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter.

Hvis der er uenighed om, hvorvidt præstationen eller standpunktet skal bedømmes til ”Bestået” eller ”Ikke bestået”, er censors bedømmelse afgørende, Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Efter eksamensforløbet
Censorrapport

En anden betydelig opgave som censor er, efter endt eksamen at udfylde en censorrapport om eksamensforløbet. Rapporterne er helt centrale for formandskabernes arbejde med kvalitetssikringen af uddannelser og eksamener. Derfor er det afgørende, at du som censor udfylder disse rapporter, som også danner baggrund for den årlige beretning formandskaberne skal sende til Uddannelses- og Forskningsministeriet. - Grundet rapporternes formål er de vigtige uanset om de er af positiv eller negativ karakter. Ud fra rapporterne vil censorformandskaberne foretage de nødvendige tiltag, hvis de vurderer, at der er forhold som skolerne kan forbedre.

Du udfylder rapporten ved:

 • At logge ind på din profil på www.censorsekretariatet.dk
 • Vælg Opret ny rapport
 • Udfyld skemaet med spørgsmål
 • Tryk indsend når rapporten er udfyldt
Klage og Anke

Reglerne om den studerendes adgang til at klage over en eksamen findes i Kap. 10 i Eksamensbekendtgørelsen.

Klage

Klage over interne og eksterne prøver eller andre bedømmelser, der indgår i eksamen kan vedrøre:

 • Prøvegrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dent forhold til uddannelsens mål og krav,
 • Prøveformen eller
 • Bedømmelsen

Uddannelsesstedet forelægger straks klagen for bedømmerne, som hver især afgiver en redegørelse for det påklagede forhold tillige med en tilkendegivelse af, om klagen kan imødekommes eller om klagen skal afvises.

Bedømmernes redegørelse forelægges klager til evt. kommentering, hvorefter institutionen træffer afgørelse af klager. Afgørelsen træffes på grundlag af bedømmernes faglige udtalelse og klagerens kommentarer til udtalelsen.

Institutionens afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på

 • en ny bedømmelse (ombedømmelse),
 • tilbud om ny prøve (omprøve) eller,
 • at klageren ikke får medhold i klagen.

Når bedømmelsen er sket på grundlag af et projekt, som er forsvaret ved en mundlig prøve, er ny bedømmelse ikke relevant (Projektet kan ikke stå alene).

Kun når bedømmerne er enige om det, kan afgørelsen gå ud på, at klageren ikke får medhold.

Ved en intern prøve udpeger uddannelsesstedet ny censor og eventuelt ny eksaminator til omprøven. Ved eksterne prøve vil Censorsekretariatet finde en ny censor til omprøven.

Anke

Uddannelsesinstitutionen afgørelse kan af den studerende ved en skriftlig og begrundet anke indbringes for et eksamensankenævn.
Se yderligere information omkring anke, under punktet Anke og klagesager

Ofte stillede spørgsmål
Hvorfor får jeg få eller ingen forespørgsler?

Der kan være flere grunde til, at du modtager et begrænset antal forespørgsler:

 • Tjek at den oplyste e-mailadresse på din profil er korrekt. Du har selv ansvaret for, at holde din profil opdateret.
 • Tjek din mappe for uønsket post. Vores forespørgselsmails kan ind imellem lande der. Sørg også for, at vi er angivet som en afsender der er tillid til.
 • Du har måske ikke fået genansøgt til denne beskikkelsesperiode? Har du ikke det, er du ikke længere beskikket censor på den/de pågældende uddannelser og/eller prøver.
 • Vi har to højsæsoner, henholdsvis vinter- og sommerperioden, hvor sommerperioden er den største. Derfor kan du i vinterperioden opleve et lavere antal forespørgsler.
 • Har du få beskikkelser og har været ude som censor en eller flere gange, sætter habilitetskravene en naturlig begrænsning i forespørgslerne for en periode.
Hvornår opfylder jeg ikke habilitetskravene?

Du er som censor inhabil jf. Eksamensbekendtgørelsen, når:

 • Du har haft et ansættelsesforhold på den eksamensafholdende institution, indenfor de sidste to år. Én ansættelsesdag eller et vikariat tæller med her. Der skal altså gå to år før end du må tage censur fra denne institution fra afslutningen af dit ansættelsesforhold. Vær opmærksom på, at det gælder HELE institutionen, og ikke kun den afdeling du har været hos.
 • Du har siddet til en eksamen med eksaminator indenfor de sidste to år, ud over én eksamenstermin, ét semester eller ét halvår. Dette gælder også, hvis I har siddet sammen på en anden institution, hvor du var eksaminator..
Fil
Forklaring på § 29
Hvem skal kontaktes ved spørgsmål om honorering?

Censorsekretariatet har intet med honorering at gøre, da ansættelsesforholdet udelukkende er mellem censor og den eksamensafholdende skole. Du skal derfor kontakte den eksamensafholdende skole, hvis der er spørgsmål til honorering.

Skal jeg lave en censorrapport efter hver eksamen?

Ja, efter endt eksamen skal du som en vigtig del af kvalitetssikringsarbejdet udfylde en rapport omkring eksamensforløbet.

Du udfylder rapporten ved at

 • At logge ind på din profil på www.censorsekretariatet.dk
 • Vælg Opret ny rapport
 • Udfylde skemaet med spørgsmål
 • Tryk Indsend når rapporten er udfyldt
Der er beskikkelser jeg ikke længere ønsker - hvad gør jeg?

Du tager kontakt til Censorsekretariatet, som vil sørge for, at Uddannelses- og Forskningsministeriet får besked om de ønskede afbeskikkelser, hvorefter vi inaktiverer disse.

Jeg har lavet en ansøgning, men har endnu ikke fået et svar?

Ansøgninger bliver vurderet af censorformandskabet og Uddannelses- og Forskningsministeriet når der er behov for dette på de enkelte uddannelser/prøver. Som udgangspunkt vurderes nye ansøgninger ved ministeriet i april og oktober.

Jeg kan ikke tage censur i en periode - hvad gør jeg?

Under passivperioder kan du registrere, hvis du i en længere eller kortere periode ikke har mulighed for at tage censur, f.eks. på grund af barsel eller orlov. Det kan også være en uge eller blot en enkelt dag, du ikke har mulighed for at komme ud som censor. – Eksempelvis hvis du selv skal være eksaminator en dag eller skal på ferie. Uanset årsagen eller perioden vil vi meget gerne have det registreret under ’passivperioder’. På den måde vil vi ikke forstyrre dig med unødige forespørgsler, e-mails og opring

Censor er ikke enig med eksaminator om karakteren

Medvirker en eksaminator og en censor ved bedømmelsen, gives bedømmelsen efter drøftelse mellem dem.

Er eksaminator og censor ikke enige om karakteren, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Ligger gennemsnittet midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers nærmeste lavere karakter.

Er eksaminator og censor ikke enige om, hvorvidt præstationen skal bedømmes til »Bestået« eller »Ikke bestået«, er censors bedømmelse afgørende.