Logo censorsekretariatet
Censor
Censorernes rolle i et eksamensforløb er bl.a., at bidrage til kvalitetssikring og ensartethed på uddannelsen, samt sikre at eksaminanden får en fair og
uvildig bedømmelse ved sin eksamen. Det betyder, at det er vigtigt at fremstå positiv og pragmatisk, herunder at udvise en professionel adfærd som censor igennem dialog med den studerende, således at censor og eksaminator er i stand til at karakterfastsætte den studerendes præstation ud fra givne læringsmål under votering.


Værdighedskravet- krav til censors adfærd i det offentlige

Som beskikket censor skal man overholde de regler og principper, der gælder censurens udførelse. Det forventes også, at man både på arbejdet og i fritiden udviser adfærd, der er passende i forhold til stillingen.

Den beskikkede censor skal i sit arbejde følge gældende lovgivning.

Censor har pligt til at udføre arbejdet i overensstemmelse med offentlige interesser og skal medvirke til at afvikle eksamen i overensstemmelse med gældende regelsæt herfor.

Censor skal både på arbejdet udvise en adfærd, der er passende i forhold til stillingen. En tilsidesættelse af værdighedskravet vil som udgangspunkt udgøre en tjenesteforseelse.

Værdighedskravet knytter sig til den agtelse og tillid, som stillingen som censor kræver. Det kan derfor indgå i vurderingen, at censorvirket er en særligt betroet stilling, samt at censor har en omsorgsforpligtelse i forhold til en korrekt, værdig og retfærdig afvikling af eksamen.

Et strafbart forhold kan – men vil ikke i alle tilfælde – være uforeneligt med stillingen. Andre handlinger eller undladelser kan også være i strid med værdighedskravet.

"Derfor skal du som censor samvittighedsfuldt overholder de regler, der gælder for censorgerningen, og såvel i- som uden for tjenesten vise dig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver”

I tilfælde, hvor du som beskikket censor- og i forhold til din opførsel og adfærd er af en art, som diskvalificerer dit virke, fordi dine handlemåder ikke kan forenes med virket som beskikket censor, kan du risikere at blive afbeskikket af styrelsen efter indstilling af censorformandskabet og i samarbejde med uddannelsesinstitutionen.

I hver sag foretages der altid en konkret vurdering, således at sagen hviler på et sagligt grundlag.

Sådan bliver du censor

Det er censorformandskabet og uddannelsesinstitutionerne, som rådgiver Uddannelses- og Forskningsministeriet i beskikkelse af censorer. De censorer, som indstilles af en uddannelsesinstitution, hvad enten det er en intern- eller ekstern censor, skal påføre en reference fra selve institutionen. Censorsekretariatet kan således foretage de nødvendige referencetjek inden ansøgningerne sendes videre til styrelsen med anmodning om beskikkelse for den næste 4 årige periode. De censorer, som ikke er indstillet af en uddannelsesinstitution gennemgås af det siddende censorformandskab for den nuværende valgperiode. Her er det censorformandskabernes opgave at sikre det faglige match imellem den eksterne prøves læringsmål og censors kvalifikationer, inden anmodning om beskikkelse sendes til styrelsen.

For at blive censor skal du opfylde en række krav.

Censor skal have:

 • Indgående og aktuelt kendskab til uddannelsens mål og metoder
 • Specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen
 • Aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder samt kendskab til aftagernes situation og behov

Sådan opretter du din ansøgning

Vælge punktet Beskikkelsesansøgninger i menuen.


Tildeling af censur
Allokering
En allokering starter på uddannelsesinstitutionen, hvor ”bestilleren” via Censorsekretariatet opretter en bestilling til en prøve. Efterfølgende sendes forespørgsler ud via mail til censorer, der er godkendt på det pågældende fag og opfylder habilitetskrav etc. Jf. gældende eksamensbekendtgørelse samt forvaltningsloven. Du påtager dig prøven ved at trykke på accept af prøve i mailen. Du vil have 24 timer til at acceptere censuren. Derefter vil en ny censor få forespørgslen. Vi vil ved hastesager forbeholde os retten til at standse den tilbudte 24 timers forespørgsel, og sende ud til flere censorer ad gangen. Grunden til dette kan være, at der er sket ændringer af prøvens tidspunkt, ferieperioder m.fl.

Når du har accepteret prøven får institutionen og censorsekretariatet automatisk besked omkring allokeringen.

Afbud

Hvis du bliver nødsaget til at melde afbud til en censoropgave, skal du hurtigst muligt give besked til censorsekretariatet og institutionen.

Såfremt at der meldes afbud til censur, vil opgaven med stor sandsynlighed gå til anden side.

Omfang af censur

I henhold til bekendtgørelsen, cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag, må dit samlede timetal ikke overstige 125 timer i en periode på et halvt år. Det skal vi i sekretariatet i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og dig som censor tilstræbe at overholde.

Allokeringsprincippet

Allokeringsprincippet er måden, hvorpå systemet udvælger de censorer, der har de relevante beskikkelser, opfylder habilitetskravene etc. jf. eksamensbekendtgørelsen samt forvaltningsloven. Yderligere sorteres denne bruttoliste af censorer ud fra de kriterier, som er fremsat af den prøveafholdende uddannelsesinstitution på bestillingen. Hvis der f.eks. ønskes en censor fra nærområdet, tages der, om muligt, højde for afstand fra censors bopæl til det postnummer prøven afholdes i. Ligeledes hvis der er behov for en censor, som kan tage prøven på engelsk mv.

Oplysninger fra uddannelsesinstitutionen

Inden prøven skal du som censor være opmærksom på, at du får oplyst følgende fra uddannelsesinstitutionen:

 • Oplysninger om vederlag, tidsnormer og rejsegodtgørelse. Du som censor har krav på at kende til honorar, inden prøven bliver afholdt
 • Informationsmateriale, vejledninger, oplysninger på kontaktperson/eksaminator og prøvens afholdelsestidspunkt, målbeskrivelser, læringsmål, m.m.
 • Opgaver og skriftlige oplæg skal være tilgængelige i god tid – eventuelt sammen med en oversigt over den litteratur, det enkelte hold har arbejdet med
 • Henvisning til hvor studieordninger, studieplaner, prøveregler m.m. er tilgængelige
Afholdelse af prøven
Hvad forventes der af dig som censor

Din vigtigste rolle som censor er at bidrage til kvalitetssikring og ensartethed på uddannelsen ved at du i et prøveforløb sikrer:

 • At den studerende får en fair og uvildig bedømmelse
 • At uddannelsernes prøver sker i overensstemmelse med fastsatte mål og krav
 • At prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler jf. eksamensbekendtgørelsen

Du skal som repræsentant for censorinstitutionen udvise en passende adfærd, der er forenelig med censors virke, altså leve op til værdighedskrævet. Værdighedskravets definition er en vurdering af din adfærd i relation til din beskikkelse som censor, dit virke og de eksamensafholdende institutioner, hvor du fungerer som censor.Man skal frem for alt imødekomme de samarbejder, der er på tværs af uddannelser, institutioner, fag mv. Vi skal respektere hinanden i dette samarbejde, trods de forskelle der måtte opstå i praksis. Som censor er du endvidere omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt. Du skal derfor altid udvise god censorskik i forbindelse med dine opgaver som censor, dette skal ses som en forlængelse af principperne om god forvaltningsskik. Det er vigtigt at fremstå positiv, pragmatisk, at udvise en generel professionel adfærd. Censorer skal fx ikke overtage selve eksaminationen af en studerende, men derimod byde op til dialog igennem spørgeteknikker, som bidrager til at kunne karakterfastsætte den studerendes præstation ud fra givne læringsmål. Dette kan aftales med eksaminator forud for eksaminationens start, en såkaldt forventningsafstemning imellem censor og eksaminator, hvor der lægges op til at skabe optimale betingelser for den studerende i eksamenssituationen. Kort sagt, handler det om at bidrage til at skabe det gode eksamensrum, hvor den studerende præsterer optimalt i situationen.

Notatpligt til eventuelle klagesager

Censor og eksaminator skal igennem forløbet gøre notater om præsentationer og karakterfastsættelse. Notaterne skal opbevares i et år eller indtil en eventuel klagesag er afsluttet

Aktindsigt i bedømmers noter: Som censor skal du være opmærksom på, at studerende kan få indsigt i de noter, der tages under prøven.

Ovenstående kan jf. i eksamensbekendtgørelsens § 31,

Karaktergivning

Hvis censor og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af bedømmernes karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter.

Hvis der er uenighed om, hvorvidt præstationen eller standpunktet skal bedømmes til ”Bestået” eller ”Ikke bestået”, er censors bedømmelse afgørende, Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Efter prøven
Censorrapport

En anden betydelig opgave som censor er, efter endt eksamen at udfylde en censorrapport om eksamensforløbet. Rapporterne er helt centrale for formandskabernes arbejde med kvalitetssikringen af uddannelser og eksamener. Derfor er det afgørende, at du som censor udfylder disse rapporter, som også danner baggrund for den årlige beretning formandskaberne skal sende til Uddannelses- og Forskningsministeriet. - Grundet rapporternes formål er de vigtige uanset om de er af positiv eller negativ karakter. Ud fra rapporterne vil censorformandskaberne foretage de nødvendige tiltag, hvis de vurderer, at der er forhold som skolerne kan forbedre.

Du udfylder rapporten ved:

 • At logge ind på din profil på www.censorsekretariatet.dk
 • Vælg Opret ny rapport
 • Udfyld skemaet med spørgsmål
 • Tryk indsend når rapporten er udfyldt
Klage og Anke

Reglerne om den studerendes adgang til at klage over en eksamen findes i Kap. 10 i Eksamensbekendtgørelsen.

Klage

Klage over interne og eksterne prøver eller andre bedømmelser, der indgår i eksamen kan vedrøre:

 • Prøvegrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dent forhold til uddannelsens mål og krav,
 • Prøveformen eller
 • Bedømmelsen

Uddannelsesstedet forelægger straks klagen for bedømmerne, som hver især afgiver en redegørelse for det påklagede forhold tillige med en tilkendegivelse af, om klagen kan imødekommes eller om klagen skal afvises.

Bedømmernes redegørelse forelægges klager til evt. kommentering, hvorefter institutionen træffer afgørelse af klager. Afgørelsen træffes på grundlag af bedømmernes faglige udtalelse og klagerens kommentarer til udtalelsen.

Institutionens afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på

 • en ny bedømmelse (ombedømmelse),
 • tilbud om ny prøve (omprøve) eller,
 • at klageren ikke får medhold i klagen.

Når bedømmelsen er sket på grundlag af et projekt, som er forsvaret ved en mundlig prøve, er ny bedømmelse ikke relevant (Projektet kan ikke stå alene).

Kun når bedømmerne er enige om det, kan afgørelsen gå ud på, at klageren ikke får medhold.

Ved en intern prøve udpeger uddannelsesstedet ny censor og eventuelt ny eksaminator til omprøven. Ved eksterne prøve vil Censorsekretariatet finde en ny censor til omprøven.

Anke

Uddannelsesinstitutionen afgørelse kan af den studerende ved en skriftlig og begrundet anke indbringes for et eksamensankenævn.
Se yderligere information omkring anke, under punktet Anke og klagesager

Ofte stillede spørgsmål
Hvorfor får jeg få eller ingen forespørgsler?

Der kan være flere grunde til, at du modtager et begrænset antal forespørgsler:

 • Tjek at den oplyste e-mailadresse på din profil er korrekt. Du har selv ansvaret for, at holde din profil opdateret.
 • Tjek din mappe for uønsket post. Vores forespørgselsmails kan ind imellem lande der. Sørg også for, at vi er angivet som en afsender der er tillid til.
 • Du har måske ikke fået genansøgt til denne beskikkelsesperiode? Har du ikke det, er du ikke længere beskikket censor på den/de pågældende uddannelser og/eller prøver.
 • Vi har to højsæsoner, henholdsvis vinter- og sommerperioden, hvor sommerperioden er den største. Derfor kan du i vinterperioden opleve et lavere antal forespørgsler.
 • Har du få beskikkelser og har været ude som censor en eller flere gange, sætter habilitetskravene en naturlig begrænsning i forespørgslerne for en periode.
Hvornår opfylder jeg ikke habilitetskravene?

Du er som censor inhabil jf. Eksamensbekendtgørelsen, når:

 • Du har haft et ansættelsesforhold på den eksamensafholdende institution, indenfor de sidste to år. Én ansættelsesdag eller et vikariat tæller med her. Der skal altså gå to år før end du må tage censur fra denne institution fra afslutningen af dit ansættelsesforhold. Vær opmærksom på, at det gælder HELE institutionen, og ikke kun den afdeling du har været hos.
 • Du har siddet til en eksamen med eksaminator indenfor de sidste to år, ud over én eksamenstermin, ét semester eller ét halvår. Dette gælder også, hvis I har siddet sammen på en anden institution, hvor du var eksaminator..
Fil
Forklaring på § 29
Hvem skal kontaktes ved spørgsmål om honorering?

Censorsekretariatet har intet med honorering at gøre, da ansættelsesforholdet udelukkende er mellem censor og den eksamensafholdende skole. Du skal derfor kontakte den eksamensafholdende skole, hvis der er spørgsmål til honorering.

Skal jeg lave en censorrapport efter hver eksamen?

Ja, efter endt eksamen skal du som en vigtig del af kvalitetssikringsarbejdet udfylde en rapport omkring eksamensforløbet.

Du udfylder rapporten ved at

 • At logge ind på din profil på www.censorsekretariatet.dk
 • Vælg Opret ny rapport
 • Udfylde skemaet med spørgsmål
 • Tryk Indsend når rapporten er udfyldt
Der er beskikkelser jeg ikke længere ønsker - hvad gør jeg?

Du tager kontakt til Censorsekretariatet, som vil sørge for, at Uddannelses- og Forskningsministeriet får besked om de ønskede afbeskikkelser, hvorefter vi inaktiverer disse.

Jeg har lavet en ansøgning, men har endnu ikke fået et svar?

Ansøgninger bliver vurderet af censorformandskabet og Uddannelses- og Forskningsministeriet, når der er behov for dette på de enkelte uddannelser/prøver.

Jeg kan ikke tage censur i en periode - hvad gør jeg?

Under passivperioder kan du registrere, hvis du i en længere eller kortere periode ikke har mulighed for at tage censur, f.eks. på grund af barsel eller orlov. Det kan også være en uge eller blot en enkelt dag, du ikke har mulighed for at komme ud som censor. – Eksempelvis hvis du selv skal være eksaminator en dag eller skal på ferie. Uanset årsagen eller perioden vil vi meget gerne have det registreret under ’passivperioder’. På den måde vil vi ikke forstyrre dig med unødige forespørgsler, e-mails og opring

Censor er ikke enig med eksaminator om karakteren

Medvirker en eksaminator og en censor ved bedømmelsen, gives bedømmelsen efter drøftelse mellem dem.

Er eksaminator og censor ikke enige om karakteren, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Ligger gennemsnittet midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers nærmeste lavere karakter.

Er eksaminator og censor ikke enige om, hvorvidt præstationen skal bedømmes til »Bestået« eller »Ikke bestået«, er censors bedømmelse afgørende.