Logo censorsekretariatet
Bestiller
Bestillerne initierer den administrative proces i forbindelse med en prøveafholdelse.
Ud over at udfylde bestillingen, sikrer bestilleren, at censor modtager relevant og specifik information omkring selve eksaminationen, så censors virke er succesfyldt.

Uddannelsesinstitutionernes bestillere bærer et stort ansvar i forhold til at censor lykkedes i sit virke. Censorsekretariatets opgave er basalt set i forhold til kerneopgaven, at formidle kontakten imellem den beskikkede censor og eksamensafholdende institution. Når censorsekretariatet modtager en bestilling har du som bestiller foretaget den indledende planlægning i forhold til de konkrete behov, målt i forhold til censor kvalifikationer og kompetencer. Det er derfor meget vigtigt, at censorerne efter allokering af det eksterne censorat modtager al relevant information fra Jer som institution, Der vil i praksis være forskel på om informationen til den allokerede censor kommer fra Jer som bestillere eller fra eksaminator og i mange tilfælde vil det være et både og.

Nedenstående fremgår al nødvendig information som er nødvendig for at I som institution generelt og censor kan afholde en succesfuld eksamen.

Bestil censor

Vær opmærksom på:

 • Der kan kun tildeles én censor pr. bestilling
 • Hvis du ønsker flere censorer til en prøve skal der oprettes flere bestillinger
 • Det er også muligt at kombinere prøver
 • Eksaminatorer skal være oprettet i systemet inden du laver din bestilling
 • Når censor er allokeret er der vigtige informationer du skal sende til censor. Se nærmere herom i Tjekliste til uddannelsesinstitutioner når censor er allokeret
Første gang du bestiller

Er det første gang du skal bestille, skal du først oprettes som bestiller i systemet. Det bliver du ved at sende en e-mail til Censorsekretariatet via kontakt@censorsekretariatet.dk med følgende oplysninger:

 • Dit navn
 • Din e-mail
 • Dit direkte telefonnummer
 • Skolen du skal bestille for

Du vil efterfølgende modtage en e-mail med dine log-in oplysninger. Du skal huske, at dit login er personligt, og at du ikke må låne det ud til andre i institutionen. Er der behov for flere bestiller, så kontakt os. Derudover er det vigtigt, at du opdaterer dine kontaktoplysninger, hvis du skifter e-mail eller telefonnr., så vi altid kan komme i kontakt med dig. Når du ophører med at være bestiller hos en institution, vil vi gerne have besked om dette, så vi kan ajourføre vores system.

Opret eksaminator

Inden du kan lave en censorbestilling, skal du oprette de eksaminatorer, du skal bruge. Disse skal oplyses i bestillingen for at sikre, at reglerne om gentagen og gensidig censur bliver overholdt jf.: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Du opretter eksaminator ved at:

 • Vælge Opret ny eksaminator
 • Tast CPR-nummer på eksaminator og tryk derefter Søg. Hvis eksaminator allerede er oprettet som censor i systemet kommer vedkommende automatisk frem, tryk nu Opret
 • Hvis eksaminator ikke er i systemet tastes fulde navn og e-mailadresse på eksaminator, tryk derefter Opret

Efterfølgende bliver der sendt en e-mail med log-in og brugeroplysninger til eksaminator.

Opret ny bestilling

Når du er logget ind på Censorsekretariatets side vælger du Opret ny censorbestilling og udfylder informationerne.

Se censorbestillinger

Under Se censorbestillinger på din profil kan du få overblik over dine censorbestillinger, og se deres status i systemet. Det er også her du indtaster karakterer og kan se, hvilke kompetencer censor har

Indtast karakterer

Når prøven er afsluttet skal du indtaste karakterer.

Det gør du ved at:

 • Vælge Censorbestillinger
 • Tryk på ikonet Indtast karakter ud for den pågældende prøve
 • Vælg om der er givet karakter efter 7-trinsskalaen eller bestået/ikke bestået
 • Tast karaktererne
 • Tryk Gem
Tjekliste til intuitionerne når censor er allokeret

Når en censor er allokeret, er det uddannelsesinstitutionens ansvar, at censor får de informationer, der er nødvendige for at denne kan udføre censorarbejdet optimalt. Det er vigtigt, at disse bliver sendt til censor i god tid inden prøven. Dette er samtidig med til at sikre en god start på samarbejdet mellem censor og uddannelsesinstitutionen, allerede inden selve eksamenen finder sted.

Censorsekretariatet opfordrer uddannelsesinstitutionen til, at opfylde følgende punkter:

 • Oplys om vederlag, tidsnormer og rejsegodtgørelse. Censor har krav på at kende til honorar, inden eksamen bliver afholdt
 • Afregning af censors honorar bør ske ved førstkommende lønkørsel
 • Send informationsmateriale, vejledninger, oplysninger på kontaktperson/eksaminator og eksamenstidspunkter ud i god tid
 • Vedlæg målbeskrivelser (i det omfang de er udarbejdet)
 • Send eksamensopgaver og skriftlige oplæg ud i god tid – eventuelt sammen med en oversigt over den litteratur, det enkelte hold har arbejdet med
 • Sørg for at studieordninger, studieplaner, eksamensregler mm. er let tilgængelige på jeres hjemmeside
Det er vigtigt, at de studerendes eksamensopgaver afleveres i et format, som censor kan læse. De studerende skal gå ud fra, at censor bruger PC med

Windows, kan læse Word, Adobe-pdf eller HTML og har en opdateret browser og adgang til internettet. Censorer på Multimediedesignuddannelsen forventes desuden at kunne se digitale billeder og filmklip i AVI eller MPEG-format.

Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg få samme censor til flere prøver og/eller på tværs af uddannelser?

Ja, det kan du, hvis og såfremt vi har censorer med de rette kompetencer og kvalifikationer. Du kan kun få tilknyttet en censor per bestilling, så når du ønsker samme censor til flere prøver, laver du f.eks. to bestillinger, en til hver uddannelse/kvalifikation, og skriver i 'Besked til sekretariatet' at du ønsker, at kombinere prøvenummer xxxxx med xxxxx.

Der er mindre end fire uger til eksamens start - kan jeg stadig nå at bestille en censor?

Ja, det kan du godt. Du laver bestillingen, som du plejer og vælger en vilkårlig dato. I Besked til sekretariatskriver du den korrekte eksamensdato således, at vi kan opdatere denne og sikre censor til den korrekte eksamensdato.

Kan jeg rette i min bestilling når den er oprettet?

Inden der er fundet en censor: når prøven er sat i gang, men der ikke er fundet en censor endnu, kan du rette i følgende:

 • Eksaminatorer
 • Antal eksaminander
 • Prøvedato (indenfor tidsfristen, ellers skal Censorsekretariatet kontaktes)
 • Besked til censor
 • Egne noter
Efter der er fundet en censor: Når der er fundet en censor til din censorbestilling, kan du rette i:
 • Eksaminatorer (må eksaminator ikke sidde med censor, kan denne eksaminator ikke vælges)
 • Antal eksaminander
 • Prøvedato (indenfor tidsfristen, ellers skal Censorsekretariatet kontaktes)
 • Besked til censor
 • Egne noter

Efter hver rettelse, vil der blive sendt en mail til censor om, at der er sket ændringer, og hvilke ændringer der er foretaget.

For at rette i censorbestillingen trykkes på den blå blyant i højre side af censorbestillingen under menupunktet Censorbestillinger. Husk at afslutte med Gem nederst på siden

Hvorfor er det vigtigt, at de korrekte eksaminatorer er oplyst på bestillingen?

Det er vigtigt, at de censorer, som deltager ved en prøve er oplyst på bestillingen, da dette er afgørende når vi skal finde en censor til jer.
Denne findes ud fra de oplysninger som er angivet på bestillingen.
Gennem IT-systemet tjekker vi for inhabilitet jf. eksamensbekendtgørelsens paragraf om gensidig og gentagen censur.
Er de korrekte eksaminatorer ikke oplyst på bestillingen, kan vi derfor ikke sikre os, at habilitetskrav overholdes.
Derudover bliver den/de eksaminatorer der er oplyst på bestillingen, bedt om at udfylde en eksamintorrapport efter afholdt eksamen.

Skal vi oplyse ændring af eksaminator trods endt eksamen?

Ja, det er nødvendigt, hvis der er sket ændringer i forhold til det, som er oplyst på bestillingen. For at Censorsekretariatet kan blive ved med at opretholde bekendtgørelsens regler om bl.a. inhabilitet, er det vigtigt, at du informerer om disse rettelser. – Også selvom eksamen er overstået. Sker det ikke, er det ligeledes ikke den rigtige modtager, som står på eksaminatorrapporten.

Hvordan udregnes censornorm i minutter pr. eksaminand?

I censornorm pr. eksaminand skal noteres det gennemsnitlige antal minutter censor får pr. eksaminand.

Ex 1: Individuelle prøver
Prøve med 12 eksaminander.
Censor får 30 min pr. eksaminand for forberedelse, 15 min pr. eksaminand for eksamen og 60 min i opstart.

Udregningen vil se således ud:
- Forberedelse: 30 min * 12 = 360 min
- Eksamen: 15 min * 12 = 180 min
- Opstart = 60 min

Gennemsnitlige antal min for denne eksamen er: (360 + 180 + 60) / 12 = 50 min

Ex 2: Gruppeprøver
Prøve med 5 eksaminander i alt, deraf er 3 i en gruppe og 2 går op individuelt.
Censor får 5 timer(/300 min.) pr. rapport + 1 time (/60 min) pr. gruppemedlem, 40 min. pr. eksaminand til eksamen og 1,5 time (/90 min) i opstart.

Udregningen vil se således ud:
- 2 individuelle eksaminander: 300 min * 2 eksaminander = 600 min
- 1 gruppe á 3 eksaminander: 300 min + (60 min * 3 gruppemedlemmer) = 480 min
- Eksamen: 40 min * 5 eksaminander = 200 min
- Opstart pr. prøve: = 90 min

Gennemsnitlige antal min for denne eksamen er: (600+480+200+90 min) / 5 = 274 min

Fil
Hjælp til udregning
Checkliste ved opstart af ankenævnssager

Den studerendes anke indgives til uddannelsesinstitutionen, og skal indgives senest to uger efter, at den studerende er oplyst om institutionens afgørelse. Institutionen skal nu gøre følgende:

 • Udpege eksamensberettiget lærer og studerende til ankenævnet
 • Sende repræsentanternes kontaktoplysninger til Censorsekretariatet
 • Samle alt relevant materiale og sende dette til Censorsekretariatet (gerne sorteret så de samme dokumenter og e-mails ikke fremgår flere gange)
 • Klage fra den studerende
 • Opgaven og Eksamensbesvarelsen
 • Gældende studieordning (link eller fil skal være PDF)
 • Informationen til lærer og censor om eksamensklagen
 • Lærer og censors svar på klagen
 • Den studerendes bemærkninger til lærer og censor

OBS: Vi gør opmærksom på at samtlige filer skal være PDF