Bestiller
Bestillerne initierer den administrative proces i forbindelse med en prøveafholdelse.
Udover at udfylde bestillingen sikrer bestilleren, at censor modtager relevant og specifik information omkring selve eksaminationen, sĂĄ censors virke er succesfyldt.

Uddannelsesinstitutionernes bestillere bærer et stort ansvar i forhold til, at censor lykkes i sit virke. Censorsekretariatets opgave er, i forhold til kerneopgaven, at formidle kontakten imellem den beskikkede censor og den eksamensafholdende uddannelsesinstitution. Når Censorsekretariatet modtager en bestilling, har du som bestiller foretaget den indledende planlægning i forhold til de konkrete behov målt i forhold til censors kvalifikationer og kompetencer. Det er derfor meget vigtigt at censorerne, efter allokering af det eksterne censorat, modtager al relevant information fra jer som institution. Der vil i praksis være forskel på, om informationen til den allokerede censor kommer fra jer som bestillere eller fra eksaminator - i mange tilfælde vil det være et både og.

Nedenstående fremgår al nødvendig information, som er nødvendig for, at I som institution generelt og censor kan afholde en succesfuld eksamen.

Årligt møde mellem Censorsekretariatet og bestillere

Der afholdes et årligt møde mellem Censorsekretariatet og bestillere, hvor vi kan møde hinanden og skabe en god dialog på baggrund af et oplæg fra sekretariatet, som overordnet vil omhandle planlægning af ekstern censur. Under mødet har I mulighed for at stille spørgsmål samt udveksle idéer til, hvordan vi kan blive bedre sammen.

Mødet kan både afholdes fysisk og online - vi vil vurdere fra år til år, hvilken mødeform der er behov for.

Som udgangspunkt vil der blive afholdt et møde pr. uddannelsesinstitution, så der vil være endnu større mulighed for at kunne målrette informationen og snakke om det, der er mest væsentligt for netop jeres uddannelsesinstitution(er). I tilfælde af få tilmeldinger/bestillere pr. uddannelsesinstitution vil Censorsekretariatet sammenlægge møder for netop at have fokus på en god dialog med en masse praktiske eksempler.

Der vil til hvert møde være en dagsorden med faste punkter, hvor sekretariatet fra år til år vil supplere med andre punkter, som vurderes at være relevante på tidspunktet for mødets afholdelse.

Eksempel pĂĄ dagsorden

 • Praktisk planlægning vedr. bestilling af censorer.
 • Eksaminators rolle i forbindelse med planlægning af censur.
 • Censors rolle i forbindelse med planlægning af censur.
 • SpørgsmĂĄl til Censorsekretariatet.
Bestil censor

Når du skal bestille en censor, skal du være opmærksom på følgende:

 • Der kan kun tildeles Ă©n censor pr. bestilling.
 • Hvis du ønsker flere censorer til en prøve, skal der oprettes flere bestillinger.
 • Det er muligt at kombinere prøver.
 • Eksaminatorer skal være oprettet i systemet, inden du laver din bestilling.
 • NĂĄr censor er allokeret, er der vigtige informationer, du skal sende til censor. Se nærmere herom i 'Tjekliste til uddannelsesinstitutioner nĂĄr censor er allokeret'.
Første gang du bestiller

Er det første gang du skal bestille en censor, skal du først oprettes som bestiller i systemet. Det bliver du ved at sende en e-mail til Censorsekretariatet via kontakt@censorsekretariatet.dk med følgende oplysninger:

 • Dit navn.
 • Din e-mail.
 • Dit direkte telefonnummer.
 • Navnet pĂĄ skolen du skal bestille for.

Du vil efterfølgende modtage en e-mail med dine loginoplysninger. Du skal huske, at dit login er personligt, og at du ikke må låne det ud til andre i institutionen. Er der behov for flere bestillere, så kontakt os. Derudover er det vigtigt, at du opdaterer dine kontaktoplysninger, hvis du skifter e-mail eller telefonnr., så vi altid kan komme i kontakt med dig. Når du ophører med at være bestiller hos en institution, vil vi gerne have besked om dette, så vi kan ajourføre vores system.

Den gode bestilling

Forslag til hvordan du laver "den gode bestilling":

 • Bestil sĂĄ tidligt, det er muligt. Jo før bestillingen kommer ind, desto lettere er det at fĂĄ bĂĄde censors og eksaminators kalender til at gĂĄ op. Herved bliver det ogsĂĄ lettere at kunne planlægge eksamensstart osv. i samarbejde med censor.
 • Al relevant information til censor skrives i feltet 'Besked til censor'.
  • Eksempler:
   • Tid til læsning af opgaver
   • Honorar
   • Køretid
   • Adressen hvorpĂĄ eksamen finder sted
   • OBS: Antallet af eksaminander kan ændre sig (fx i forbindelse med reeksamen)
 • Den praktiske planlægning:
  • Planlæg eksamensstart i samarbejde med censor sĂĄ vidt det er muligt.
   Det kan være en stor udfordring/umuligt for censor at fremmøde kl. 8.00 på den eksamensafholdende institution, såfremt flyet lander, toget standser eller lignende kl. 8.00. Det kan også være, at censor kommer langvejsfra og har lang køretid.
   Derfor er det en rigtig god idé, at samarbejdet imellem censor og uddannelsesinstitutionen er godt, og der her sker en fleksibilitet hos begge parter i videst muligt omfang.
  • Ved reeksamener eller smĂĄ hold (fx 2-5 eksaminander), kan det være en god idĂ© at kombinere prøver.
  • Ved reeksamener eller smĂĄ hold (fx 2-5 eksaminander) er det ogsĂĄ en mulighed, at institutionen vælger, at censor kan deltage virtuelt til eksamen.
   • Ifølge eksamensbekendtgørelsen stĂĄr intet til hinder for, at censor kan sidde med online. Bemærk, at den studerende og eksaminator gerne mĂĄ fremmøde fysisk som vanligt.
Opret eksaminator

Inden du kan lave en censorbestilling, skal du oprette de eksaminatorer, du skal bruge. Disse skal oplyses i bestillingen for at sikre, at reglerne om gentagen og gensidig censur bliver overholdt, jf. censorbekendtgørelsen.

Du opretter en eksaminator på følgende måde:

 • Vælg 'Opret ny eksaminator'.
 • Indtast CPR-nummer pĂĄ eksaminator og tryk derefter 'Søg'. Hvis eksaminator allerede er oprettet som censor i systemet, kommer vedkommende automatisk frem. Tryk nu 'Opret'.
 • Hvis eksaminator ikke er i systemet indtastes eksaminators fulde navn og e-mailadresse. Tryk derefter 'Opret'.

Efterfølgende bliver der sendt en e-mail med log-in og brugeroplysninger til eksaminator.

Opret ny bestilling

Når du er logget ind på www.censorsekretariatet.dk vælger du 'Opret ny censorbestilling' og udfylder informationerne.

Se censorbestillinger

Under 'Se censorbestillinger' pĂĄ din profil kan du fĂĄ et overblik over dine censorbestillinger og se deres status i systemet. Det er ogsĂĄ her, du indtaster karakterer og kan se, hvilke kompetencer censor har.

Tjekliste til institutionerne nĂĄr censor er allokeret

Når en censor er allokeret, er det uddannelsesinstitutionens ansvar, at censor får de informationer, der er nødvendige for, at denne kan udføre censorarbejdet optimalt. Det er vigtigt, at disse bliver sendt til censor i god tid inden prøven. Dette er samtidig med til at sikre en god start på samarbejdet mellem censor og uddannelsesinstitutionen, inden eksamen finder sted.

Censorsekretariatet opfordrer uddannelsesinstitutionen til at opfylde følgende punkter:

 • Oplys om vederlag, tidsnormer og rejsegodtgørelse. Censor har krav pĂĄ at kende til honorar, inden eksamen bliver afholdt.
 • Afregning af censors honorar bør ske ved førstkommende lønkørsel.
 • Send informationsmateriale, vejledninger, oplysninger pĂĄ kontaktperson/eksaminator og eksamenstidspunkter ud i god tid.
 • Vedlæg mĂĄlbeskrivelser (i det omfang de er udarbejdet).
 • Send eksamensopgaver og skriftlige oplæg ud i god tid – eventuelt sammen med en oversigt over den litteratur, det enkelte hold har arbejdet med.
 • Sørg for at studieordninger, studieplaner, eksamensregler mm. er let tilgængelige pĂĄ jeres hjemmeside.
Det er vigtigt, at de studerendes eksamensopgaver afleveres i et format, som censor kan læse. De studerende skal gå ud fra, at censor bruger PC med Windows, som kan læse Word, Adobe-pdf eller HTML, og at vedkommende har en opdateret browser og adgang til internettet.

Censorer pĂĄ Multimediedesignuddannelsen forventes desuden at kunne se digitale billeder og filmklip i AVI eller MPEG-format.

Generel information til bestillere

Hvad er vigtigt at være opmærksomme ifm. bestilling af censorer?

Annullering af en prøve eller af eksaminator
Hvis en prøve annulleres, er det vigtigt, at I giver besked til censor, eksaminator og Censorsekretariatet. Ellers vil eksaminator og censor blive ved med at modtage påmindelser om at udfylde censor- og eksaminatorrapporter på prøven.

Derudover er det vigtigt, at I giver Censorsekretariatet besked om, hvis én af de oplyste eksaminatorer alligevel ikke skal være på prøven, da denne eksaminator også vil modtage påmindelser om at udfylde sin eksaminatorrapport.

Ændringer på en bestilling
Hvis en bestiller laver ændringer på en prøve, vil den allokerede censor automatisk få besked herom.

Inden og efter censor er fundet, kan I på en bestilling selv ændre på: Eksaminatorer, antallet af eksaminander, prøvedato (inden for tidsfristen: 5 hverdage), besked til censor og egne noter. Såfremt der er andet, I skal have ændret på en bestilling, kontaktes Censorsekretariatet på mail eller telefon.

Hastecensur
Hvis der er mindre end 10 dage til, at en prøve skal afvikles, og der endnu ikke er fundet en censor, vil bestillingen blive behandlet som hastecensur. Det betyder, at prøven bliver sendt ud til flere censorer ad gangen, og det kan ske, at censor kommer længere væk fra, end hvis bestillingen er sat til at forespørge i "nærhed" og bliver sendt ud som vanligt.

Eksaminatorer
Husk kun at sætte den eller de eksaminatorer på prøven, der skal deltage, da det ellers kan bremse bestillingen i systemet, da systemet er sat til i første omgang kun at adspørge de censorer, som ikke har siddet med eksaminator/eksaminatorerne inden for de seneste 2 år.

Censornorm
Såfremt censornormen ikke er oplyst korrekt, kan det risikeres, at der ikke vil være nogle censorer at adspørge grundet timeloftet på censur, som ligger på 125 timer pr. semester.

Oplysninger til censor
Brug meget gerne WiseFlow til at samle informationer, sĂĄledes at alle informationer er samlet Ă©t sted. Brug ogsĂĄ gerne feltet 'Besked til censor' i bestillingsformularen. Informationerne i dette felt kan eksempelvis omhandle:

 1. Eksamensrækkefølge
 2. Honorar
 3. Kørselsvejledning
 4. Studieordning
 5. Overnatning
 6. Køretid
 7. M.fl.

Utilfreds med censor
Hvad skal gøres, såfremt uddannelsesinstitutionen har været utilfreds med censor?
Eksempel 1: Censor vurderes ikke kompetent til en specifik prøve.

 1. Eksaminatorrapport udfyldes af eksaminator.
 2. Send en mail til Censorsekretariatet, som straks videreformidles til censorforpersonskabet.
 3. Censorforpersonskabet hører begge parter og revurderer censor.

Eksempel 2: Censor vurderes ikke kompetent til uddannelsen, eller har opført sig uhensigtsmæssigt.

 1. Eksaminatorrapport udfyldes af eksaminator.
 2. Send en mail til Censorsekretariatet, som videreformidler til censorforpersonskabet samt Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
 3. Styrelsen tager sagen i høring.

OBS: Styrelsen kan vælge at sætte en censorbeskikkelse i bero, mens Styrelsen undersøger, om der er grundlag for at bringe beskikkelsen til ophør. Hvis ikke en censor afbeskikkes, kan I som institution få censor allokeret igen, også imens sagen behandles.

Censor møder ikke op
Kontakt straks Censorsekretariatet. Vi kan i de fleste tilfælde finde en censor, der kan møde op indenfor ganske kort tid, alternativt kan I afholde eksamen online.
OBS: Ved en censors pludselige forfald eller lignende, hvor det ikke har været muligt at tilkalde en censor, udpeger uddannelsesinstitutionen en censor, som opfylder kravene i censorbekendtgørelsen. Institutionen skal hurtigst muligt orientere Censorsekretariatet om, hvem de har udpeget. Vær opmærksom på, at det IKKE er muligt at udpege en ansat fra den eksamensafholdende institution.

Ekstern censur ved egen eller tidligere institution
En uddannelsesinstitution må ikke gøre brug af en intern censor til en ekstern prøve, jf. censorbekendtgørelsen §22, stk. 2. Hvis en uddannelsesinstitution vælger at benytte en intern censor til en ekstern prøve, skal der søges dispensation herom hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, jf. censorbekendtgørelsen §22, stk. 5.
Uddannelsesinstitutionen skal dog på forhånd vejlede de studerende om, at hvis Styrelsen ikke godkender dispensationsansøgningen, så vil prøven blive annulleret, og de studerende vil skulle op til en ny prøve.

Som udgangspunkt gives der ikke dispensation ved afgangsprøver og bachelorprojekter, da det vil betyde, at der skal gives dispensation fra censorbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen.

For mere information vedr. bestilling af censorer - se filen herunder.

Fil
Information til bestillere (powerpoint)
Ofte stillede spørgsmål
Hvad skal jeg som bestiller gøre, hvis Censorsekretariatet beder mig om selv at finde en censor?

Det er vigtigt at gå til eksaminator eller fx uddannelseschefen for at høre om vedkommende kender én fra aftagerfeltet, der kan hjælpe i den konkrete situation. Ofte har institutionen et stort netværk. Årsagen hertil kan fx være, at I har en stor kontaktflade til eksempelvis praktiksteder osv. Så budskabet er som sagt, at bestiller ser ind af på institutionen. Foruden dette ringer sekretariatet ud til alle censorer på listen, samt beder uddannelsesnetværket og censorforpersonskabet om at hjælpe til med at finde en censor.

OBS: Der kan ikke anvendes en censor, der er ansat pĂĄ egen institution - heller ikke selvom vedkommende fx er fra en anden institutionsadresse end den, eksamen afvikles pĂĄ.

Det er også vigtigt, at Censorsekretariatet bliver orienteret om, hvilken censor der anvendes til det eksterne censorat, da vedkommende skal oprettes i vores system (hvis ikke vedkommende er beskikket i forvejen). I tilfælde hvor censor ikke har en beskikkelse i forvejen, ad hoc-allokeres censor kun til den specifikke prøve og ikke til andre fremadrettet.

Vi har fået ny bestiller - skal den nye bestiller ”bare” overtage vores koder i Censor-IT?

Nej, hvis I får en ny bestiller, skal vedkommende oprettes i systemet. Her kan I eventuelt kontakte Censorsekretariatet på mail eller telefon, og så står vi klar til at hjælpe.
Vores kontaktoplysninger kan findes under fanen 'Kontakt os'.

En bestiller er blevet sygemeldt - mĂĄ vi logge pĂĄ vedkommendes profil?

Nej, det er imod GDPR. Tag derfor kontakt til Censorsekretariatet i en sådan situation, så vil vi meget gerne hjælpe.

Hvor lang tid før en eksamen, er det ideelt at oprette bestillingen?

Censorsekretariatet vil altid opfordre til, at I opretter en censorbestilling sĂĄ hurtigt som muligt.

Må uddannelsesinstitutionen selv finde en censor i nærområdet til en prøve?

I realiteten er Censorsekretariatet udpeget til at allokere censorer på vegne af censorforpersonskaberne. Hver uddannelse har tilknyttet et nationalt censorkorps, hvor man bl.a. i tilrettelæggelsen af allokeringer er forpligtet til at anvende censorkorpset bredt, hvorfor Censorsekretariatet vil foretrække at finde censorerne ud fra censorkorpset via Censor-IT.

Dog kan det give mening ved eksempelvis reeksaminer, hvor der er meget få studerende. Eksempelvis oplever Censorsekretariatet en gang imellem, at nogle uddannelser spørger den censor, der har været på den ordinære eksamen, om vedkommende eventuelt kunne tænke sig at være censor på reeksamen, eller at I eventuelt allerede har en anden censor i huset samme dag, som også har denne kompetence/beskikkelse. Dette påføres i feltet 'Besked til sekretariatet', og så vil Censorsekretariatet vurdere ud fra gældende retningslinjer, om dette er muligt. Dog vil vi bede om, at dette bliver brugt i begrænset og nødvendigt omfang.

Hvad er status pĂĄ min bestilling?

Censorsekretariatet har "bolden", indtil vi giver besked om andet. Det vil sige, at status pĂĄ din bestilling er, at vi arbejder pĂĄ sagen. SĂĄfremt der sker komplikationer, kontakter vi dig.

Hvor mange år må en censor ikke være sammen med en bestemt eksaminator?

I princippet er der ikke fastsat en bestemt årrække, men man skal i videst muligt omfang undgå gentagen censur.

Kan jeg få samme censor til flere prøver og/eller på tværs af uddannelser?

Ja, det kan du, hvis og såfremt vi har censorer med de rette kompetencer og kvalifikationer. Du kan kun få tilknyttet en censor pr. bestilling, så når du ønsker samme censor til flere prøver, laver du eksempelvis to bestillinger (en til hver uddannelse/kvalifikation) og skriver i 'Besked til sekretariatet', at du ønsker at kombinere prøvenummer xxxxx med xxxxx.

Hvornår sættes en prøve på spredning?

Hvis du har valgt princippet 'Spredning', eller hvis der er færre end 10 dage til eksamen, og der endnu ikke er fundet en censor - dog stadig med prioriteret rækkefølge - såfremt princippet 'Nærhed' er valgt.

Hvad kan årsagen være til, at en prøve bliver ”sat” på spredning før de 10 dage?

Det kan bl.a. ske op imod ferieperioder, hvor sekretariatet holder lukket, og det er vigtigt, at der bliver planlagt den første uge efter ferien, således at institutionerne kender, hvilke censorer, der skal komme de pågældende dage lige efter kommende ferieperioder.

Der er mindre end fire uger til eksamens start - kan jeg stadig nĂĄ at bestille en censor?

Ja, det kan du godt. Du laver bestillingen, som du plejer og vælger en vilkårlig dato. I 'Besked til sekretariatet' skriver du den korrekte eksamensdato således, at vi kan opdatere denne og sikre censor til den korrekte eksamensdato.

Kan jeg rette i min bestilling, nĂĄr den er oprettet?

Inden der er fundet en censor: Når prøven er sat i gang, men der ikke er fundet en censor endnu, kan du rette i følgende:

 • Eksaminatorer
 • Postnr.
 • Antal eksaminander
 • Prøvedato (indenfor tidsfristen, ellers skal Censorsekretariatet kontaktes)
 • Besked til censor
 • Egne noter
Efter der er fundet en censor: NĂĄr der er fundet en censor til din censorbestilling, kan du rette i:
 • Eksaminatorer (mĂĄ eksaminator ikke sidde med censor, kan denne eksaminator ikke vælges)
 • Antal eksaminander
 • Prøvedato (indenfor tidsfristen, ellers skal Censorsekretariatet kontaktes)
 • Besked til censor
 • Egne noter

Efter hver rettelse vil der blive sendt en mail til censor om, at der er sket ændringer, og hvilke ændringer der er foretaget.

For at rette i censorbestillingen skal du trykke på den blå blyant i højre side af censorbestillingen under menupunktet 'Censorbestillinger'. Husk afslutningsvis at trykke på 'gem' nederst på siden.

Hvorfor er det vigtigt, at de korrekte eksaminatorer er oplyst pĂĄ bestillingen?

Det er vigtigt, at de eksaminatorer, som deltager ved en prøve er oplyst på bestillingen, da dette er afgørende, når vi skal finde en censor til jer.
Denne findes ud fra de oplysninger, som er angivet pĂĄ bestillingen.
Gennem IT-systemet tjekker vi for inhabilitet, jf. censorbekendtgørelsens paragraf om gensidig censur.
Er de korrekte eksaminatorer ikke oplyst pĂĄ bestillingen, kan vi derfor ikke sikre os, at habilitetskrav overholdes.
Derudover bliver den/de eksaminatorer, der er oplyst pĂĄ bestillingen bedt om at udfylde en eksaminatorrapport efter afholdt eksamen.

Skal vi oplyse ændring af eksaminator trods endt eksamen?

Ja, det er nødvendigt, hvis der er sket ændringer i forhold til det, som er oplyst på bestillingen. For at Censorsekretariatet kan blive ved med at opretholde bekendtgørelsens regler om bl.a. inhabilitet, er det vigtigt, at du informerer om disse rettelser - også selvom eksamen er overstået. Sker det ikke, er det ligeledes ikke den rigtige modtager, som står på eksaminatorrapporten.

Hvordan udregnes censornorm i minutter pr. eksaminand?

I censornorm pr. eksaminand skal noteres det gennemsnitlige antal minutter censor fĂĄr pr. eksaminand.

Ex 1: Individuelle prøver
Prøve med 12 eksaminander.
Censor fĂĄr 30 min pr. eksaminand for forberedelse, 15 min pr. eksaminand for eksamen og 60 min i opstart.

Udregningen vil se sĂĄledes ud:
- Forberedelse: 30 min * 12 = 360 min
- Eksamen: 15 min * 12 = 180 min
- Opstart = 60 min

Gennemsnitlige antal min for denne eksamen er: (360 + 180 + 60) / 12 = 50 min

Ex 2: Gruppeprøver
Prøve med 5 eksaminander i alt, deraf er 3 i en gruppe og 2 går op individuelt.
Censor fĂĄr 5 timer(/300 min.) pr. rapport + 1 time (/60 min) pr. gruppemedlem, 40 min. pr. eksaminand til eksamen og 1,5 time (/90 min) i opstart.

Udregningen vil se sĂĄledes ud:
- 2 individuelle eksaminander: 300 min * 2 eksaminander = 600 min
- 1 gruppe á 3 eksaminander: 300 min + (60 min * 3 gruppemedlemmer) = 480 min
- Eksamen: 40 min * 5 eksaminander = 200 min
- Opstart pr. prøve: = 90 min

Gennemsnitlige antal min for denne eksamen er: (600+480+200+90 min) / 5 = 274 min

Fil
Hjælp til udregning
Hvorfor er det vigtigt at rette antal eksaminander på prøven, såfremt dette ændrer sig?

Det er ikke altid til at vide, hvor mange der dukker op til eksamen. Det kan i den forbindelse være en god idé at informere den allokerede censor (fx i feltet 'besked til censor') om, at vedkommende skal være opmærksom på, at der er risiko for, at antallet af eksaminander kan ændre sig på eksamensdagen. På den måde har I jeres på det rene.
Det er dog vigtigt at rette antallet af eksaminander, så snart I ved det, så censorerne har de rigtige oplysninger til den prøve, de skal agere censor på.

Hvad hvis en censor pludselig ønsker ændring af eksamenstidspunkt eller lignende?

Det er uddannelsesinstitutionen, der sætter rammerne. Censor er ansat under ”ansættelseslignende forhold” hos uddannelsesinstitutionen. Såfremt censor ikke efterlever dette, kan der findes en ny censor til prøven.

Hvordan er det med navne pĂĄ kategori/kvalifikation?

Navnene på kategori/kvalifikation er bestemt efter gældende studieordning.

Det er vigtigt at dette er i overensstemmelse med studieordningen, da censorerne søger om beskikkelse bl.a. jf. studieordningens læringsmål.

Censorerne er tit i tvivl, om det er censorsats c eller b, selvom det står på censorservice-siden. Hvad kan vi gøre?

Dette kan I evt. skrive i feltet 'besked til censor', lægge det ind på WiseFlow under generelle informationer til censor, eller skrive det i bekræftelsesmailen til censor.

Er der i perioder lukket for beskikkelse af nye censorer?

Ja. Der bliver rekrutteret censorer hvert fjerde år (nuværende periode: 1. oktober 2021 – 30. september 2025), dog ved mangel på censorer, kan der suppleres løbende. Disse uddannelser vil man kunne ansøge til på censorsekretariatet.dk under fanen 'Interesseret i at blive censor?'. Her kan du se de uddannelser, hvor der er åbent for ansøgning, da disse vil have et link til højre for uddannelsens navn med teksten 'Klik her for at komme til ansøgningsskema'.

Checkliste ved opstart af ankenævnssager

Den studerendes anke indgives til uddannelsesinstitutionen, og skal indgives senest to uger efter, at den studerende er oplyst om institutionens afgørelse, jf. eksamensbekendtgørelsen.

Institutionen har herefter til opgave at:

 • Udpege eksamensberettiget underviser og studerende til ankenævnet.
 • Sende repræsentanternes kontaktoplysninger til Censorsekretariatet (navn, mail og evt. telefonnummer).
 • NĂĄr ankenævnet er pĂĄ plads - sende ankesagens materiale til ankenævnet. Ankenævnet træffer afgørelse pĂĄ grundlag af det materiale, som lĂĄ til grund for uddannelsesinstitutionens afgørelse og den studerendes klage.

Ankenævnets afgørelse kan omhandle:

1) tilbud om ny bedømmelse af en skriftlig opgave (ombedømmelse),

2) tilbud om ny eksamen (omprøve),

3) at klageren ikke fĂĄr medhold i klagen, eller

4) en kombination af 1-3, hvis eksamen omfatter en skriftlig opgavebesvarelse med mundtligt forsvar.

Faglige spørgsmål ved ankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed.

Retlige spørgsmål ved ankenævnets afgørelse kan indbringes for institutionen, som træffer afgørelse. Klagen skal indgives til institutionen senest 2 uger efter, den studerende har modtaget afgørelsen fra institutionen.

Institutionens afgørelse kan indbringes for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen.